Xem Nhiều 1/2023 #️ Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính, Ứng Dụng Công Nghệ Năm 2022 # Top 3 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính, Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Năm 2022 # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính, Ứng Dụng Công Nghệ Năm 2022 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin với Việt Nam nói chung và đối với Ngành LĐ – TBXH. Công tác CCHC và ứng dụng CNTT đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các nội dung CCHC đạt được kết quả tích cực góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm; thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực được đơn giản, thuận lợi; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; việc tinh giản biên chế, giảm đầu mối bước đầu đạt kết quả.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ được Bộ quan tâm, quán triệt, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai cải cách thể chế, thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến… đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, giảm thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả…

Về công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng cho biết thêm: công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trong quá trình tổ chức thực hiện còn chậm, đầu tư còn phân tán, chưa tạo ra được bước đột phá. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn bất cập, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Hạ tầng công nghệ thông tin còn bất cập, chưa đồng bộ. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thể chế, tổ chức, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của Chính phủ, phấn đấu cung cấp các dịch vụ công ở mức độ 3 và 4; triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ…

Về một số nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ/ngành, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

2. Tiếp tục tập trung cải cách hành chính theo các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm hiệu quả của CCHC song vẫn đạt được mục tiêu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục hoàn thiện thể chế trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức để có những chính sách, quy định phù hợp. Tập trung triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị. Nghiêm túc thực hiện việc công bố, công khai TTHC; Công bố công khai quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện, trọng tâm là kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện các quy định hành chính và thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành; tập trung vào việc công khai, minh bạch và giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Chú trọng quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử của Bộ và luôn cập nhật, hoàn thiện Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử của Bộ với các đơn vị, cơ quan các cấp. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức đố 4 đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành

8. Hội đồng thi đua, khen thưởng của các đơn vị và của Bộ cùng với Vụ Tổ chức – Cán bộ đưa kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC là một trong các chỉ tiêu của công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, đơn vị trực thuộc; là một trong những tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp và xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu tổ chức, cơ quan nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cải cách TTHC.

9. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở đó tổng hợp số liệu chính xác, thực chất về công tác đánh giá và phân loại; kiên quyết miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực.

10. Các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo tiếng nói đồng thuận của người dân, người lao động, người sử dụng lao động với cơ quan quản lý Nhà nước góp phần cùng với quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách hành chính.

Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc – Trung tâm Thông Tin, Ủy viên Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử của Bộ LĐ- TBXH phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Trùng Dương, Phó vụ trưởng – Vụ Pháp chế, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử của Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại hội nghị

Quán Triệt Nghị Quyết 36 Của Bộ Chính Trị Về Đẩy Mạnh Ứng Dụng, Phát Triển Công Nghệ Thông Tin

Ngày 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các tỉnh, thành phố phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng chí Nguyễn Bắc Son – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, nhận thức về ứng dụng, phát triển CNTT theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện…

Theo đó, Bộ Chính trị khẳng định CNTT là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Ứng dụng, phát triển CNTT là một yếu tố quan trọng bảo đảm thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, cần được chú trọng, ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: CNTT đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động đến mỗi cá nhân và tổ chức; trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước và mỗi địa phương. Vị thế trong lĩnh vực CNTT của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với lĩnh vực CNTT, khẳng định vị trí, vai trò của CNTT. Đây là tiền đề quan trọng, tạo ra cơ hội mới cho ngành CNTT phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương, đơn vị cùng biến thời cơ, nhận thức thành hành động để CNTT phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội; người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải nhận thức trách nhiệm của mình đối với phát triển CNTT trong tình hình mới; các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết…/.

Duy Khánh

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Quản Lý Văn Bản

1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, tài liệu, hồ sơ

Quản lý hồ sơ tài liệu luôn là một vấn đề được quan tâm. Nếu trước đây, việc quản lý tài liệu được thực hiện thủ công và lưu kho khiến mỗi lần tìm kiếm và sử dụng rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian cũng như công sức của cán bộ, nhân viên. Đôi khi bảo quản tài liệu không cẩn thận còn gặp phải trường hợp mất mát hay hư hỏng tài liệu. Thêm nữa, chi phí về văn phòng phẩm như in ấn giấy tờ, diện tích lưu kho cũng là một vấn đề khiến đa số các đơn vị, doanh nghiệp tìm cách khắc phục. Vậy làm thế nào để quản lý tài liệu một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không mất nhiều thời gian, công sức hay tiền bạc?

Chúng ta đều biết kỹ thuật công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu trao đổi thông tin, khai thác thông tin, dữ liệu của toàn thể nhân loại. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn cầu ở mọi phương diện đã trở nên phổ biến và vô cùng cần thiết. Đặc biệt nguồn thông tin từ tài liệu lưu trữ đang được các đơn vị, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư chú trọng quan tâm.

Công nghệ thông tin tác động đến nhiều lĩnh vực của xã hội và đặc biệt là thông tin

Với công việc quản lý tài liệu, hồ sơ sổ sách, các báo cáo, số liệu thì nhân viên, cán bộ quản lý phải khai thác và sử dụng công nghệ thông tin như một công cụ hữu ích để quản lý tài liệu, quản lý văn bản, hồ sơ, các báo cáo mang tính chuyên nghiệp hơn, khi cần người quản lý có thể lấy bất cứ lúc nào và tìm một cách nhanh nhất… Mặt khác, dưới góc độ quản lý, việc bảo quản và sử dụng có hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác nghiệp vụ.

Hiện nay, hệ thống thông tin điện tử Intenet được mọi người quan tâm sử dụng nhiều nhất nhờ tính thông dụng trong việc giao tiếp, tìm kiếm và đọc thông tin bằng tính năng ưu việt của các phần mềm ứng dụng về quản lý, số hóa tài liệu. Và cũng theo xu hướng mới là điện tử hóa văn phòng, thông qua các phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm quản lý tài liệu, văn bản hay phần mềm quản lý công việc đã giúp cho việc lưu trữ tài liệu trở nên thông suốt, chuyên nghiệp và chặt chẽ hơn mà không mất nhiều thời gian và công sức, việc tìm kiếm và sử dụng tài liệu từ đó cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

2. Phần mềm quản lý văn bản DocEye – thuận tiện, dễ dàng

– Quản lý tài liệu hồ sơ dễ dàng hơn với DocEye

Phần mềm DocEye cho phép quản lý hồ sơ sự kiện. Các sự kiện có thể được quản lý thành một hồ sơ theo dõi từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc sự kiện. Chức năng này áp dụng hiệu quả trong trường hợp quản lý hồ sơ khiếu nại tố cáo hồ sơ vi phạm, hồ sơ triển khai dự án, triển khai hợp đồng …

Ngoài ra, phần mềm còn cho phép người dùng quản lý các loại tài liêu đặc thù và theo dõi đánh dấu kết quả thực hiện đồng thời cảnh báo các tài liệu sắp hết hạn áp dụng đối với một số tài liệu có hạn quản lý hoặc theo dõi như Hợp đồng, Dự án …

– Thân thiện, dễ sử dụng – Phần mềm dành cho mọi người

Phần mềm có giao diện thân thiện với người sử dụng, dễ dùng, chạy chính xác và ổn định. Các thông tin quản lý nội dung của hồ sơ lưu trữ bảo đảm đầy đủ, chính xác đến từng chi tiết. Việc quản lý và tìm kiếm nhanh, linh hoạt tài liệu lưu trữ đến từng hồ sơ và đơn vị bảo quản. Các thao tác đối với dữ liệu, các biểu mẫu, các bản ghi dữ liệu được thực hiện thuận tiện, hiệu quả. Cập nhật và thiết lập được hệ thống thông tin công khai, minh bạch đến mọi đối tượng trong và ngoài nước… Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đầy đủ trên phần mềm sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị được thống nhất và dần đi vào nền nếp.

Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội V Liên Minh Htx Việt Nam: Htx Ứng Dụng Công Nghệ Cao Ở Ninh Bình

Ở Khánh Trung, HTX Nấm và cây dược liệu Khánh Trung là HTX thứ 3 của xã, ra đời tháng 6/2014, đang là mẫu hình HTX chuyên canh kiểu mới do Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình tư vấn thành lập và hỗ trợ hoạt động có hiệu quả.

Vươn lên từ nội lực

Còn nhớ tại HTX vào tháng 7/2015, bà Lê Thị Tâm – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, đã rất băn khoăn, nói: Ở tỉnh có nhiều HTX thiếu tự tin tiếp cận thị trường, bởi e ngại doanh nghiệp bao tiêu “to” hơn “át vía”. Thế nên, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ HTX tiếp cận thị trường và thúc đẩy thương mại điện tử, trong đó ưu tiên các HTX chuyên canh cây mới, giống mới như HTX Khánh Trung.

Thực ra lúc đó, HTX này làm nghề nấm, luôn chịu nhiều rủi ro thời tiết và vấn nạn tư thương ép giá, hơn nữa lại thiếu vốn đầu tư nhà lưới và nhà kính, các hộ thành viên chỉ làm nấm ở các lán trại nhỏ lẻ… Cái khó bó đến mức HTX gặp khách có đơn hàng lớn và ổn định cũng không dám ký (!)

Không thụ động trước khó khăn, HTX đã kiên trì phát huy nội lực, tập trung đưa các giống cây trồng mới, cây đặc sản vào sản xuất. Nhờ những nỗ lực tự chủ và sáng tạo, HTX từng bước tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, cải thiện nguồn thu nhập cho các hộ thành viên.

Sau hơn hai năm hoạt động, HTX thu hút 19 thành viên, trong đó có 5 hộ chuyên trồng nấm các loại, trong đó chủ lực vẫn là nấm Linh chi và nấm Sò. HTX đạt sản lượng gần 100 tấn sản phẩm nấm, dược liệu và rau quả đặc sản, doanh thu 2,39 tỷ đồng, trong đó các loại nấm đạt 36 tấn, doanh thu 1,6 tỷ đồng.

Trồng cây măng tây ở HTX Khánh Trung

Các hộ không trồng nấm đã chủ động bố trí đất ruộng của nhà, thuê thêm ruộng của các hộ khác, mạnh dạn trồng cây dược liệu, cây đặc sản như Chùm ngây, dưa Kim hoàng hậu, mướp đắng, dưa bao tử… Hiện, chỉ tính riêng cây dưa Kim hoàng hậu đang thu hoạch đạt khoảng 1.000 kg/sào, tính giá bán buôn tại ruộng 12.000 – 15.000 đồng/kg, cũng cho lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/sào.

Một năm trở lại đây, HTX tiếp tục trồng thử nghiệm cây măng tây. Đây là cây trồng mới, tận dụng được lao động nông nhàn, cho giá trị kinh tế cao với thị trường tiêu thụ khá lớn trong và ngoài nước. Đến nay, HTX đã ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm thu hoạch từ cây măng tây.

Phát triển gắn với công nghệ cao

Trên diễn đàn Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam mới đây, Chủ tịch Võ Kim Cự đã nhấn mạnh: Xây dựng HTX kiểu mới phải gắn với nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng CNC, phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực quy mô lớn có sức lan tỏa, xác định sản xuất là gốc, kiên trì xây dựng nền tảng kinh tế vi mô, THT, HTX, Liên hiệp HTX liên kết quy mô từng khu vực, huyện, tỉnh và các vùng miền đất nước…

Chủ trương trên đang triển khai bài bản tại HTX Nấm và cây dược liệu Khánh Trung. Không chỉ phát triển các loại nấm, từ đầu năm 2016, HTX đầu tư trên 300 triệu đồng, xây dựng hệ thống nhà lưới quy mô 1.400m2, mở rộng các vùng sản xuất cây trồng đặc sản ứng dụng tiến bộ CNC, hiện đại và an toàn, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap.

Ông Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, cho biết so với tập quán thâm canh truyền thống, phương thức trồng cây trong nhà lưới là giải pháp tối ưu tạo ra những nông sản sạch và an toàn, hạn chế tác động cực đoan thời tiết (nắng nóng, gió mưa, sương muối…), đồng thời ngăn ngừa hiệu quả các loại côn trùng phá hoại rau màu.

Qua thực tế, HTX trồng 3.000 gốc cây dưa Kim hoàng hậu trong nhà lưới, do hạn chế được những tác nhân gây hại, nên các loại cây dưa cho năng suất và chất lượng cao, vừa giảm đáng kể chi phí nhân công chăm bón, thuốc bảo vệ thực vật, vừa bảo đảm tiêu chí nông sản an toàn.

Theo ông Tiến, HTX đang tìm nguồn vốn để mở rộng thêm diện tích cây trồng ứng dụng CNC, hướng tới sản xuất cây trồng trái vụ, chủ động làm ra các sản phẩm theo “mệnh lệnh thị trường”, qua đó xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực có sức lan tỏa trong khu vực.

Lưu Đoàn

Phát triển kinh tế hàng hóa đi đôi giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa là động lực giúp xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) …

Sản phẩm của Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đạt chuẩn OCOP đã góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng …

Bạn đang xem bài viết Hội Nghị Quán Triệt, Triển Khai Công Tác Cải Cách Hành Chính, Ứng Dụng Công Nghệ Năm 2022 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!