Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Luận Văn: Quản Lý Nhà Nước Về Lễ Hội Truyền Thống, Hay ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 9/2022 ❤️ Luận Văn: Quản Lý Nhà Nước Về Lễ Hội Truyền Thống, Hay ❣️ Top Trend

Xem 3,663

Cập nhật thông tin chi tiết về Luận Văn: Quản Lý Nhà Nước Về Lễ Hội Truyền Thống, Hay mới nhất ngày 29/09/2022 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,663 lượt xem.

Các Văn Bản Chỉ Đạo Của Nhà Nước Về Công Tác Quản Lý Và Tổ Chức Lễ Hội Năm 2022

Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Lễ Hội Tín Ngưỡng Tiêu Biểu Ở Thừa Thiên

Luận Văn Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Trình Bày Những Chức Năng Cơ Bản Của Văn Bản Quản Lý Nhà Nước

Văn Bản Quản Lý Nhà Nước

Published on

Luận văn thạc sĩ ngành quản lí công: Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cho các bạn tham khảo

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG TRUNG ĐỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60340403 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: chúng tôi HOÀNG VĂN CHỨC HÀ NỘI, 2022

2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là bản luận văn Thạc sỹ “Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực, bảo đảm tính khách quan, khoa học, dựa trên kết quả nghiên cứu thực tế và các tài liệu tham khảo đã công bố. Đề tài và các tư liệu được sử dụng trong Luận văn là không trùng lặp với bất cứ công trình khoa học nào đã được công bố. Hà Nội, ngày tháng năm 2022 TÁC GIẢ Hoàng Trung Đức

4. DANH MỤC VIẾT TẮT QLNN: Quản lý nhà nước UBND: Uỷ ban nhân dân UNESCO: Tổ chức Gíao dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. VHTT&DL: Văn hóa thể thao & du lịch VHTT: Văn hóa Thông tin

6. 1.4.2. Tỉnh Quảng Ninh…………………………………………………………………………..31 1.4.3. Thành Phố Hà Nội………………………………………………………………………..32 1.4.4. Bài học cho tỉnh Phú Thọ………………………………………………………………33 Tiểu kết Chƣơng 1……………………………………………………………………………..35 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG LẾ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ………………37 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ …37 2.1.1. Điều kiện tự nhiên…………………………………………………………………………37 2.1.2. Điều kiện kinh tế……………………………………………………………………………38 2.1.3. Điều kiện văn hóa, xã hội………………………………………………………………39 2.2. Thực trạng lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ……..40 2.2.1. Khái quát về lễ hội truyền thống ở Phú Thọ……………………………………40 2.2.2. Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ……….41 2.3. Thực trạng quản lý nhà nƣớc về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ……………………………………………………………………………………..46 2.3.1. Tổ chức thực hiện và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lễ hội truyền thống……………………………………………………………………………………………………46 2.3.2. Quản lý hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống ở Phú Thọ……………..49 2.3.3. Sử dụng, huy động các nguồn lực trong tổ chức thực hiện hoạt động lễ hội truyền thống………………………………………………………………………………………………51 2.3.4. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống 54 2.3.5 Tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC quản lý hoạt động lễ hội………………………………………………………………………………………………………………56 2.3.6. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh………………………………………………………………………….58 2.3.7. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ………………………………………………………………………59

7. 2.3.8. Xây dựng ban hành chính sách về LHTT ở Phú Thọ ………………………60 2.4. Đánh giá kết quả quản lý nhà nƣớc về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ …………………………………………………………………………62 2.4.1. Kết quả đạt được…………………………………………………………………………..62 2.4.2. Hạn chế………………………………………………………………………………………..64 2.4.3. Nguyên nhân…………………………………………………………………………………69 Tiểu kết Chƣơng 2……………………………………………………………………………..74 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ …..76 3.1. Phƣơng hƣớng quản lý nhà nƣớc về lễ hội truyền thống………..76 3.1.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lễ hội truyền thống……76 3.1.2. Xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ…………………………………………………………………………………………………….78 3.1.3. Mục tiêu của tỉnh Phú Thọ về quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội truyền thống………………………………………………………………………………………………81 3.2. Giải pháp quản lý nhà nƣớc về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ……………………………………………………………………………………..84 3.2.1. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch về lễ hội truyền thống trên địa bàn Tỉnh……………………………………………………………………………………………………84 3.2.2. Tổ chức thực hiện và xây dựng và xây dựng hệ thống văn bản, chính sách quản lý lễ hội truyền thống trên địa bàn Tỉnh …………………………………………..86 3.2.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CB, CC, VC quản lý lễ hội truyền thống …………………………………………………………………87 3.2.4. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, tại các điểm du lịch lễ hội……………………………………………….89 3.2.5. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và quảng bá về lễ hội truyền thống trên địa bàn Tỉnh ………………………………………………………………………..90

8. 3.2.6. Nghiên cứu khoa học, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn Tỉnh…………………………………………………………………………………………….91 3.2.7. Đẩy mạnh xã hội hóa trong tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống……..92 3.2.8. Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội truyền thống………………………………………………………………………………………………94 3.2.9. Giải pháp hoàn thiện về hệ thống chính sách pháp luật………………….95 3.3. Khuyến nghị………………………………………………………………………….97 3.3.1. Với các cơ quan Trung ương…………………………………………………………97 3.3.2 Đối với tỉnh Phú Thọ ……………………………………………………………………..98 Tiểu kết Chƣơng 3……………………………………………………………………………101 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………..103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………106 PHỤ LỤC

10. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Nói đến các hình thức sinh hoạt cộng đồng, trước hết người ta phải nói đến lễ hội truyền thống. Lễ hội truyền thống là một trong những thành tố quan trọng nhất của văn hóa dân gian, vì thế lễ hội truyền thống được giới văn hóa từ trước đến nay tập chung vào nghiên cứu, rất nhiều vấn đề đã được làm sáng tỏ và đi đến sự thống nhất cao. Chẳng hạn về thời điểm tổ chức lễ hội, địa điểm tổ chức lễ hội, cấu trúc, chức năng, nghi thức của lễ hội, nhân vật được phụng thờ, các trò diễn, ý nghĩa của lễ hội truyền thống. Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần biểu hiện những giá trị tiêu biểu của một cộng đồng, một dân tộc. Lễ hội truyền thống như là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc biệt, mang tính tập thể, có giá trị to lớn, mang ý nghĩa cố kết cộng đồng dân tộc, giáo dục tình cảm đạo đức con người hướng về cội nguồn. Đồng thời lễ hội có giá trị văn hóa tâm linh, cân bằng đời sống tinh thần con người hướng về cái cao cả thiêng liêng. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, mang trong mình “Vẻ đẹp tiềm ẩn”. Việt Nam là một nước được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều tài nguyên du lịch với phong cảnh đẹp làm say mê lòng người như Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh, Phong Nha – Kẻ Bàng – Quảng Bình,..và đặc biệt không thể không kể đến những lễ hội truyền thống mang đậm nét phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc như lễ hội chùa Hương – Hà Nội, hội đền Hùng – Phú Thọ, Hội Lim – Bắc Ninh, lễ hội Chọi Trâu – Hải Phòng,… Mỗi lễ hội lại có một dấu ấn riêng biệt và ý nghĩa riêng. Khi xã hội ngày một phát triển, cuộc sống con người ngày một đáp ứng tương đối đầy đủ thì những nhu cầu tinh thần như: vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, tìm hiểu lịch sử văn hoá nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội của con người

12. 3 Từ 1975 đến nay rất nhiều nhà nghiên cứu đã quan tâm nghiên cứu sâu sắc về lễ hội như Lê Trung Dũng – Lê Hồng Lý với “Lễ hội Việt Nam” cuốn sách với trên 300 lễ hội, các tác giả đã đưa ra nội dung đầy đủ về lễ hội về đề tài lịch sử. Đó là lễ hội tưởng niệm các anh hùng có công chống giặc ngoại xâm giành lại độc lập cho dân tộc, Tổ quốc… Ngoài ra, còn có những lễ hội đặc biệt khác nói về sự bất tử, hoặc tín ngưỡng phồn thực… Lễ hội Thăng Long Hà Nội chiếm một vị trí riêng, bởi Thăng Long – Hà Nội đã tích lũy gần 1000 năm kinh nghiệm sống cho người Việt Nam… Có thể nói đây là một trong những công trình nghiên cứu về lễ hội truyền thống chi tiết, đặc sắc lúc bấy giờ. Bên cạnh đó cũng phải nói đến “Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam”của nhiều tác giả (2000). Công trình nghiên cứu này đã khẳng định phương châm nghiên cứu và phổ biến khoa học văn hóa đó là đi tìm bản sắc văn hóa Việt Nam, sắc thái các vùng văn hóa được thể hiện ở các đối tượng văn hóa cụ thể, mà lễ hội cổ truyền Việt Nam là một trong những đối tượng đó. Ngoài ra cuốn sách “Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm” của Trần Quốc Vượng dày gần 1000 trang bao gồm các công trình đã công bố của GS. Trần Quốc Vượng do Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật lựa chọn đưa vào Tủ sách Văn hóa học cũng là một trong những công trình nghiên cứu về lễ hội tiêu biểu. Bên cạnh các vấn đề nghiên cứu như: diễn trình văn hóa, nghệ thuật, ứng xử…thì trong phần nghiên cứu về văn hóa dân gian lễ hội được nghiên cứu dưới một cái nhìn tổng thể. Tác giả đã đưa ra nhận định lễ hội dân tộc xưa không thiếu những cái hay, nhưng cũng còn không ít cái dở. Bỏ cái dở, giữ cái hay, phê phán và chọn lọc. Duy trì một số hình thức lễ hội xưa và nhất là duy trì cái tinh túy, cái tinh thần, cái “hồn” của lễ hội xưa. Cùng với đó, một công trình nghiên cứu khác về lễ hội truyền thống mang giá trị văn hóa cao đó là công trình nghiên cứu “60 lễ hội truyền thống Việt Nam” của Thạch Phương – Lê Trung Vũ. Có thể nói lễ hội truyền thống

13. 4 chính là dịp để con người giao lưu, cộng cảm và trao truyền những đạo lý, tình cảm, mỹ tục và khát vọng cao đẹp,và còn là cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, củng cố tinh thần cố kết cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào về gốc gác của mình. Chính vì vậy mà lễ hội truyền thống bao giờ cũng có sức thu hút, mời gọi kỳ lạ đối với nhiều người, nhiều lớp người, lứa tuổi khác nhau. Trên tinh thần hướng về cội nguồn, phát huy những truyền thống cao đẹp và đạo lý của dân tộc, công trình nghiên cứu này đã được các tác giả nghiên cứu một cách sâu sắc, đầy đủ, rõ nét những lễ hội tiêu biểu trong toàn bộ hệ thống lễ hội của đại gia đình dân tộc Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Công trình này cũng như một cuốn từ điển cho những nhà nghiên cứu và những người thích đi du lịch khám phá những vùng đất, những tập tục văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam. Hay như công trình “Lễ hội – một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng” của tác giả Hồ Hoàng Hoa đã cố gắng đề cập đến tính mỹ học dân tộc trong lễ hội Việt Nam. Đây là kết quả của một tiến trình nghiên cứu lâu dài kết hợp với những chuyến đi thực địa quan sát tại chỗ nhiều lễ hội Việt Nam cũng như Nhật Bản dưới góc độ tìm hiểu chức năng và đặc biệt là những biểu hiện đa dạng của cái đẹp trong lễ hội. Cụ thể tỉnh Phú Thọ mà tác giả nghiên cứu có nhiều tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương được giới nghiên cứu của văn hóa dân gian Việt Nam ghi nhận như là một trong những người đã đóng góp phần kết nối hiện tại với quá khứ từ thời đại Hùng Vương, giúp con cháu hô nay nhận diện và tỏ tường hơn ” gương mặt ” tổ tiên. Những công trình khảo cứu, nghiên cứu của ông như: Truyền thuyết Hùng Vương, Địa chí văn hóa dân gian Phú Thọ, Văn hóa làng Phú Thọ, Tục ngữ ca dao Phú Thọ, Hát xoan Phú Thọ .v.v… được người dân Phú Thọ coi như “bách khoa thư” về lịch sử, khảo cổ học, xã hội học, dân tộc học, văn hóa văn nghệ dân gian của quê hương đất Tổ.

14. 5 Các công trình trên đã trình bày, đề cập đến lễ hội với nhiều nội dung, nhiều hướng nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên chưa có công trình cụ thể nào nghiên cứu sâu về QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Vì vậy trong luận văn này tác giả kế thừa, tiếp thu các công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trước để nghiên cứu về QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Luận văn có mục đích nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống; trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; từ đó đề xuất các giải pháp QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn có một số nhiệm vụ nghiên cứu sau: + Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống. + Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. + Đề xuất các giải pháp QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian tới. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động quản lý của nhà nước đối với lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 4.2. Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: hoạt động quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định của pháp luật.

15. 6 + Về không gian: quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. + Về thời gian: từ năm 2010 đến nay. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lý hoạt động lễ hội truyền thống trong thời kỳ đổi mới. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: – Phương pháp phân tích. -Phương pháp tổng hợp. -Phương pháp so sánh. -Phương pháp quan sát. -Phương pháp sưu tầm số liệu. 6. Đóng góp của Luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn có một số đóng góp về lý luận và thực tiễn như sau: 6.1. Về lý luận Luận văn khái quát, có chọn lọc cơ sở khoa học quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống; vận dụng trong QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 6.2. Về thực tiễn + Nghiên cứu thực trạng hoạt động lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua.

19. 10 hơn, người ta vẫn quen nói về văn hóa vật chất (kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, giá trị vật chất) và văn hóa tinh thần (khoa học, nghệ thuật và văn học, triết học, đạo đức, giáo dục, …). Văn hóa là một hiện tượng lịch sử, phát triển phụ thuộc vào sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội” . Chữ Hội thường gắn với: hội ẩm, hội binh, hội diện, hội đồng, hội họp, hội ý, hội kiến, hội minh, hội nghị, hội quán, hội tâm, hội thí, hội thực, hội trường, hội trưởng, hội viên, hội xã. Trong đó không có từ hội lễ -Diện tích: 3.528,1 km2 -Đơn vị hành chính: có 1 thành phố (Việt Trì), 1 thị xã (Phú Thọ) và 11 huyện (Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Lâm Thao, Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Thủy, Phù Ninh, Cẩm Khê, Tân Sơn).

47. 38 -Dân số: 1.364.700 người -Tài nguyên thiên nhiên: Phú Thọ có 97.513,53 ha đất nông nghiệp, 148.885,67 ha đất lâm nghiệp, 22.744,94 ha đất chuyên dụng. Phú Thọ còn là tỉnh có tiềm năng lớn về nguyên liệu giấy, nguyên liệu nông lâm sản và một số loại tài nguyên khoáng sản quan trọng như: cao lanh, fenspat, đá vôi, nước khoáng, … là lợi thế để phát triển mạnh công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp giấy, công nghiệp gốm sứ, công nghiệp xi măng và vật liệu xây dựng, … 2.1.2. Điều kiện kinh tế – Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10,6%. – Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Bảng 2.1. Thống kê số liệu chuyển dịch cơ cấu kinh tế hàng năm Đơn vị: % Năm 2011 2012 2013 2014 2022 Nông – Lâm- Thủy sản 28 26 26 25,8 25,6 Công nghiệp- xây dựng 37,6 38,8 38,7 38,8 38,5 Dịch vụ 34,4 35,2 35,3 35,4 35,9 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ ) – Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI): Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 112 dự án, tổng vốn đăng ký 619,5 triệu USD. Trong đó có 83 dự án đang thực hiện giải ngân với tổng vốn đăng ký: 440,5 triệu USD và vốn giải ngân đạt 372,8 triệu USD.

Hn Dn: Vbqlnn & Soạn Thảo Vb.

Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản

Khoá Luận Tốt Nghiệp Văn Phong Và Ngôn Ngữ Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Của Uỷ Ban Nhân Dân Phường Yên Phụ

Văn Phong Và Ngôn Ngữ Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Của Uỷ Ban Nhân Dân Phường Yên Phụ

Phong Cách Ngôn Ngữ Văn Bản Và Cách Phân Biệt

Bạn đang xem bài viết Luận Văn: Quản Lý Nhà Nước Về Lễ Hội Truyền Thống, Hay trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2404 / Xu hướng 2494 / Tổng 2584 thumb
🌟 Home
🌟 Top