Xem Nhiều 10/2022 ❤️️ Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 10/2022 ❤️ Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc ❣️ Top Trend

Xem 2,574

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc mới nhất ngày 04/10/2022 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,574 lượt xem.

Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Tám

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ Quận 8

Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Khóa Vi, Nhiệm Kỳ 2022

Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Khối Cq&dn Tỉnh Thanh Hóa

Triển Khai, Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Tỉnh

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2022 trong Báo cáo chính trị trình đại hội . Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 20 05 – 2010, đại hội khẳng định:

Năm năm qua, diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước đã có những tác động bất lợi, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể được củng cố và phát huy vai trò nòng cốt trong nền kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng nâng tỷ trọng dịch vụ cao cấp, giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, phát triển nông nghiệp đô thị; quản lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế với các tỉnh được mở rộng; khoa học – công nghệ, văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế,… có bước phát triển tích cực; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới góp phần cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực; vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Vị trí, vai trò của thành phố đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước ngày càng được khẳng định, tiếp tục có những đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hình thành những quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi N ghị quyết Đại hội X của Đảng.

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế và cơ cấu lao động chậm, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) và ngành công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức xúc cho nhân dân, cản trở sự phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Chất lượng giáo dục – đào tạo và nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và hội nhập; khoa học – công nghệ chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Một số vấn đề văn hóa – xã hội bức xúc chậm được khắc phục, phát triển y tế chưa đảm bảo nhu cầu điều trị bệnh của nhân dân, thể thao thành tích cao ngày càng suy giảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách tư pháp còn hạn chế, chưa đồng bộ. Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra; hệ thống chính trị chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là “nỗ lực làm theo” chưa lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đạt được những thành tựu trên là do: (1) Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội; sự quản lý, điều hành năng động của Chính phủ trong khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đối với thành phố. (2) Truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố; tiềm năng kinh tế và kinh nghiệm quản lý của thành phố trong những năm đổi mới. (3) Sự nỗ lực phấn đấu cao của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và cá c tầng lớp nhân dân thành phố.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: Về khách quan, các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chưa đáp ứng quá trình phát triển, đô thị hóa của đất nước; chưa tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là đối với một đô thị loại đặc biệt, có quy mô dân số khoảng 10 triệu dân trong tương lai gần; những hạn chế trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, các vùng; tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp trong kinh tế đất nước; cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Về chủ quan, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết sâu sắc thực tiễn, nâng tầm lý luận làm cơ sở đề ra chính sách có tính chiến lược để thực hiện tốt mục tiêu phát triển thành phố; chưa kiên trì kiến nghị với Trung ương bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển thành phố. Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền còn hạn chế; tổ chức thực hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực chưa kịp thời; chỉ đạo thực hiện các chương trình mang tính đòn bẩy chưa quyết liệt. Công tác cán bộ chậm đổi mới, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm.

Thứ nhất : phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ hai : tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Thứ ba : chăm lo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, mọi chính sách phải vì nhân dân, xuất phát từ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, giảm khoảng cách nghèo, giàu trong các tầng lớp dân cư. Thứ tư : nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố đối với cả nước về yêu cầu bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống là kinh nghiệm vừa mang tính thời sự, cấp bách, vừa cơ bản lâu dài. Thứ năm : kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, một mặt phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mặt khác phải luôn nhạy bén, sáng tạo, bám sát thực tiễn, phát hiện, kịp thời và mạnh dạn giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp.

Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính tr ị thành phố, đại hội nhất trí:

2.1. Chỉ tiêu chủ yếu

2.2 Nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố

(1) Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

a. Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn hàng năm cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Chủ động tái cấu trúc kinh tế thành phố, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ chủ yếu phát triển dựa vào tăng vốn đầu tư, sử dụng nhiều lao động giản đơn sang phát triển dựa trên yếu tố năng suất tổng hợp, tiến bộ khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ: tài chính – tín dụng – ngân hàng – bảo hiểm; thương mại; vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng – hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu; bưu chính – viễn thông và công nghệ thông tin – truyền thông; kinh doanh tài sản – bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn, khoa học – công nghệ; du lịch; y tế; giáo dục – đào tạo. Bảo đảm khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng cao nhất tron g cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Tiếp tục tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao: cơ khí, điện tử – công nghệ thông tin, hóa dược – cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phụ trợ. Đầu tư hiện đại hóa ngành xây dựng sử dụng vật liệu mới, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại; nâng tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng cao hơn tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp.

Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển. Chỉ đạo xây dựng mô hình nôn g thôn mới văn minh, giàu đẹp.

b. Tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, thông tin công nghệ và thị trường. Phát triển đồng bộ 5 loại thị trường chính yếu: tài chính, hàng hóa – dịch vụ, công nghệ, bất động sản, lao động; đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý Nhà nước trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò của thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

c. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy đội ngũ trí thức để khoa học – công nghệ thực sự là động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng; bổ sung cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên cho những ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh, tiềm năng phát triển, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển thương mại điện tử; các mô hình phân phối, giao dịch hiện đại vào hoạt động thương mại. Quy hoạch phát triển trung tâm hội chợ triển lãm thương mại có tầm cỡ khu vực.

(2) Phát triển đô thị bền vững

Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ nhà ở, việc làm và các điều kiện sinh sống cho dân cư các địa bàn đô thị hóa. Tiếp tục phát huy và mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng. Khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư. Tăng cường quản lý ao, hồ, kênh, rạch, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng và hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

(3) Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm chính sách an sinh xã hội

a. Xây dựng nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lự c sáng tạo.

Phát huy vai trò gia đình phối hợp với nhà trường, xã hội để giáo dục thế hệ trẻ. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch; mở rộng liên kết đào tạo, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các cơ sở đào tạo ngoài công lập và nước ngoài. Tiếp tục duy trì kết quả chống mù chữ; phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học, thực hiện phổ cập ngoại ngữ, tin học cho học sinh phổ thông. Thực hiện có kết quả chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học – công nghệ, doanh nhân và lao động kỹ thuật; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

b. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học – công nghệ theo thẩm quyền, gắn kết giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất – kinh doanh. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở xây dựng các chính sách phát triển, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tăng đầu tư để phát triển khoa học – công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng những trung tâm khoa học công nghệ tiêu biểu. Chủ động tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Có chính sách bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng các chuyên gia khoa học – c ông nghệ trong và ngoài nước.

c. Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; đầu tư xây dựng Nhà hát giao hưởng – nhạc vũ kịch, Bảo tàng thành phố, Nhà thiếu nhi thành phố (cơ sở 2), nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế, công trình văn hóa; định hướng, hỗ trợ sáng tác các tác phẩm văn học – nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn; không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dâ n.

Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch báo chí, xuất bản; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, phê bình, hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực, nghiệp vụ giỏi. Tăng cường quản lý, đấu tranh có hiệu quả hoạt động lợi dụng mạng internet truyền bá tư tưởng phản động, lối sống th ực dụng, bạo lực, trái đạo lý.

Đẩy mạnh phát triển ngành y tế, các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe, các chương trình y tế chuyên sâu, y tế dự phòng; ngành dược và đông y. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng diện bảo hiểm y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt đối với người nghèo; tập trung xây dựng, phát triển khu y tế kỹ thuật cao, các trung tâm y tế chuyên sâu và một số bệnh viện tại các cửa ngõ thành phố. Thực hiện nghiêm ch ính sách, pháp luật về dân số.

Củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý và các liên đoàn thể thao; tập trung xây dựng Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; có chính sách đào tạo và thu hút huấn luyện viên giỏi, vận động viên có thành tích cao, triển vọng; chú trọng đầu tư phát triển thể thao học đường, phong trào luyện tập thể dụ c – thể thao trong cộng đồng.

d. Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là lao động, việc làm, bồi thường, tái định cư; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; kéo giảm chênh lệch mức sống, hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn.

(4) Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; khắc phục oan, sai, bỏ lọt tội phạm; củng c ố các chế định bổ trợ tư pháp.

Tăng cường công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã ký kết với địa phương các nước, nhất là các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế – văn hóa với một số địa phương các nước; chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế.

(5) Sáu chương trình đột phá

2.3 Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(1) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm minh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực tham mưu và tác nghiệp đạt hiệu quả cao. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan báo chí, bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, phát huy dân chủ, thực hành tốt tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi. Có kế hoạch đào tạo, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Xây dựng và thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện và chủ động khắc phục sớm những thiếu sót, khuyết điểm, phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết. Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, khắc phục tình trạng thủ tục rườm rà trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên.

(2) Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền

Phát huy vai trò đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân xã; thực hiện tốt chức năng giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật. Nghiên cứu, kiến nghị Trung ương bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền và tăng thêm số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách củ a Hội đồng Nhân dân thành phố.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng bộ 4 lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ – công chức – viên chức và tài chính công. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lấy việc công khai minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân làm khâu đột phá. Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, bổ sung quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan tham mưu trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố; mở rộng phân cấp cho chính quyền quận, huyện với yêu cầu và nội dung khác nhau giữa các quận trung tâm, các quận đang đô thị hóa và các huyện, từng bước hình thành mô hình chính quyền đô thị. Nghiên cứu, kiến nghị Trung ương mở rộng phân cấp quản lý cho thành phố phù hợp với đặc thù của đô thị lớn; cho thực hiện điểm tổ chức sở theo ngành dọc đối với một số ngành mang tính nghiệp vụ, kỹ thuật cao; trước mắt, thực hiệ n điểm ngành y tế và giáo dục.

Tập trung thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí; hoàn thiện cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực có khả năng nảy sinh tham nhũng.

(3) Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh

Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ, tạo điều kiện hoạt động để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể nhằm tăng sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhi ệm vụ chính trị của thành phố.

Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ ngày càng cao. Nâng cao trình độ và vị thế chính trị của giai cấp nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn từ những thành tựu trong quá trình đô thị hóa. Xây dựng đội ngũ trí thức ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức tham gia thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chăm lo xây dựng thế hệ trẻ, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Quan tâm nâng cao trình độ và đời sống vật chất, văn hóa của phụ nữ; thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của cựu chiến binh, vai trò của cán bộ hưu trí trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống cựu chiến binh, cán bộ hưu trí. Chăm sóc người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy vai trò của người cao tuổi trong giáo dục con cháu. Động viên, khơi dậy tiềm năng, ý thức trách nhiệm của doanh nhân trong phát triển kinh tế – xã hội. Chú trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc. Động viên đồng bào có đạo sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, động viên kiều bào hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia x ây dựng thành phố và đất nước.

Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đ ạo trong nhiệm kỳ 2010 – 2022.

Giao Thành ủy khóa IX căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống .

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra, “vì cả nước, cùng cả nước” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành phố Anh hùng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2010 – 2022

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Cần Giờ Lần Thứ Ix (2005

Đăk Pxy Thực Hiện Đạt Và Vượt Các Chỉ Tiêu Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã Lần Thứ Ix Đề Ra

Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix

Công Văn Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ Ix

Quyết Tâm Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Thành Phố Lần Thứ X (*)

Bạn đang xem bài viết Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tphcm Lần Thứ Ix. Nghi Quyet Dai Hoi Dai Bieu Dang Bo Tphcm Lan Thu Ix Doc trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2330 / Xu hướng 2430 / Tổng 2530 thumb
🌟 Home
🌟 Top