Xem Nhiều 1/2023 #️ Quan Điểm Của Đảng Ta Về Xây Dựng Nông Thôn Mới # Top 7 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Quan Điểm Của Đảng Ta Về Xây Dựng Nông Thôn Mới # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quan Điểm Của Đảng Ta Về Xây Dựng Nông Thôn Mới mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nông thôn là nơi sinh sống của một bộ phận dân cư chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nước ta hiện nay vẫn là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân cư đang sống ở nông thôn. Phát triển nông nghiệp nông thôn đã, đang và sẽ còn là mối quan tâm hàng đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định kinh tế xã hội đất nước. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là: “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển ngày càng hiện đại”

Quán triệt Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung Ương lần thứ bảy (khóa X) ra Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 đã nêu một cách toàn diện quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nông nghiệp, nông thôn nước ta còn là khu vực giàu tiềm năng cần khai thác một cách có hiệu quả. Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn không phải chỉ là nhiệm vụ của nông dân, ở khu vực nông thôn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng nông thôn mới là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại ở nông thôn; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

Nghị quyết 26/NQTW ngày 28/05/2008 đã nêu một cách tổng quát về mục tiêu, nhiệm vụ cũng như phương thức tiến hành quá trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của đất nước. Quan điểm đó của Đảng là sự kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm lịch sử về phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực để tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện đường lối của Đảng, ngày 28/10/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ban hành một chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nội dung chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là: xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng. Mục tiêu chung của chương trình được Đảng ta xác định là: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta khẳng định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 là: Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa bản sắc của nông thôn Việt Nam.

Thực hiện đường lối của Đảng, trong thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của cả xã hội. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản đảm bảo, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuât; Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người dân; Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; Dân chủ cơ sở được phát huy; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Vị thế của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, chính vì vậy nó phải có hệ thống lí luận soi đường. Quan điểm của Đảng ta về xây dựng nông thôn mới là sự vận dụng sáng tạo lí luận của Chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, hướng đến thực hiện mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa, từng bước xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động chân tay và lao động trí óc, để đi đến kết quả cuối cùng là giai cấp công nhân, nông dân và trí thức sẽ trở thành những người lao động của xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Thực tiễn cũng cho thấy, những xã hội tiến bộ bao giờ cũng chú ý tới việc thu hẹp khoảng cách sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quan hệ xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt ở nông thôn, làm cho thành thị và nông thôn xích lại gần nhau. Chính vì vậy, bên cạnh phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lí luận, tổng kết thực tiễn quá trình xây dựng nông thôn mới, chúng ta cần học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới và trong khu vực về phát triển nông thôn tiên tiến hiện đại, để xây dựng hoàn thiện hệ thống các quan điểm lí luận về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn làm cơ sở khoa học cho thực tiễn. Xây dựng nông thôn nước ta trở nên văn minh, tiên tiến hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa và nét đẹp truyền thống của nông thôn Việt Nam.

2. Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh, kết quả bước đầu và những khó khăn cần tháo gỡ. (hatinh.gov.vn)

3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị Quốc gia. HN 2006

4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXB Chính trị Quốc gia. HN 2011

Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Đảng ủy Xã Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Báo Cao Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bao Cao Ket Qua Trien Khai Phong Trao Dang Vien Tinh Nguyen Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2016,2020, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Nghị Quyết Về Miễn Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, Nội Dung Thảo Luận Xây Dưng Nông Thôn Mới Kiểu Mẩu, Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chỉ Thị Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Văn Bản Chỉ Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Xã, Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bản Cam Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề án Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lời Mở Đầu Xây Dựng Nông Thôn Mới, Chu De Xay Dung Nong Thon Moi, Sổ Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đề Tài Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quy ước Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Sơ Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Sử Dụng Lao Động Nông Thôn, Cẩm Nang Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nội Dung Đề án Đào Tạo Nghề Nông Thôn, Quá Trình Xây Dựng Nông Thôn Mới, Xây Dựng Nông Thôn Mới ở Nghệ An, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Kế Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thông Tư Số 41 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 17 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 5 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, 9 Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Thực Tập Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bộ Tiêu Chí Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 06 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Văn Bản Hướng Dẫn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 20 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí 12 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tiêu Chí Số 19 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Xây Dựng Nông Thôn Mới, Lý Luận Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2016, Luận Văn Xây Dựng Nộng Thôn, Báo Cáo Kết Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2019, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Nông Thôn Mới,

Nghị Quyết Của Đảng Bộ Xã Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Dang Uy Xa Trong Xay Dung Nong Thon Moi Nang Cao, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Xã Nồng Thôn Mới, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12ây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Số 26 Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Về Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Nghiệp Nông Dân Nông Thôn, Đảng ủy Xã Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đảng Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Nông Thôn Mới, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Báo Cao Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nghi Quyet Nong Thon Moi Nang Cao, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Nghi Quyet Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Nông Thôn Mới, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Mau Bao Cao Hoc Tap Nghi Quyet Trung Uing 4 Khoa 12 Cua Chi Bo Nong Thon, Bao Cao Ket Qua Trien Khai Phong Trao Dang Vien Tinh Nguyen Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Báo Cáo Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Th, Kết Quả Triển Khai, Thực Hiện Phong Trào Đảng Viên Tình Nguyện Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Mi, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Thôn Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu, Vvai Trò Của Nông Dân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Về Xây Dựng Xã Nông Thônmo7i1, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Hoi Nong Xa Voi Xay Dung Nong Thon Moi, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2016,2020, Nghi Quyet Ve Xay Dung Cung Co H Thong Chinh Tri O Thon, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới ,

Tân Thành Xã Điểm Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu

Trong thời gian hơn 3 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu  mẫu (2017-2020) một trong ba xã điểm cuả huyện Yên Thành, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đã đạt được những kết quả cơ bản làm nổi bật diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Thành, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ và người dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tính đến ngày 10/7/2020 đối chiếu với bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm 15 tiêu chí và 4 nhóm tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Thành đã đạt được các tiêu chí cụ thể như sau:Có 5/15 tiêu chí = 33,3% bao gồm: Tiêu chí thủy lợi.Tiêu chí Hệ thống điện = 100%. Tiêu chí Nhà ở và công trình phụ trợ = 100%. Tiêu chí Thu nhập = 100%. Tiêu chí an ninh trật tự xã hội = 100%.

Các tiêu chí đạt từ 50% trở lên. Có 8/15 tiêu chí = 53,3% bao gồm: Tiêu chí giao thông đạt 4/8 nôi dung tiêu chí. Tiêu chí nhà văn hóa khu thể thao: đạt 2/4 nội dung tiêu chí. Tiêu chí phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất: đạt 2/3 nội dung tiêu chí. Tiêu chí giáo dục trường học: đạt  3/4 nội dung tiêu chí. Tiêu chí y tế: đạt 2/3 nội dung tiêu chí. Tiêu chí vệ sinh môi trường: đạt 6/8 nội dung tiêu chí. Tiêu chí hệ thống chính trị: đạt ½ nội dung tiêu chí. Các tiêu chưa đạt. Có 2/15 tiêu chí đạt 13,33%. Tiêu chí Hộ nghèo và tiêu chí cơ sở thương mại nông thôn.

Thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, các tuyến đường hoa, các xóm đã phát động, tổ chức cho nhân dân xây bồn hoa, trồng cây xanh, cây hoa, cây cảnh hai bên các tuyến đường, tạo nên những đường cây, đường hoa rất đẹp, rất ấn tượng. Đến nay, trên địa bàn toàn xã đã có 14/14 thôn hưởng ứng phong trào đã xây dựng với chiều dài hơn 15 km là đường có bồn hoa và cây xanh, trồng hơn 50.000 cây hoa các loại. Bên cạnh đó, trong những năm qua xã phát động phong trào trồng cây xanh 2 bên các tuyến đường đã được bê tông kết quả đến nay trồng được hơn 4.000 cây xanh các loại chủ yếu là cây Sấu, Bằng lăng, Xà cừ, Sao đen…

Đến nay, qua kiểm tra, rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu theo QĐ 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020, xã Tân Thành đã đạt được những kết quả sau: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được giao quản lý cụ thể, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, hành lang đường thông thoáng, có rãnh thoát nước dọc hoặc đảm bảo thoát nước tốt, không ứ đọng. Tổng chiều dài các tuyến đường GTNT trên địa bàn toàn xã là  81,3 km, trong đó: Đường tỉnh là 10,6 km, đường huyện 1,8km, Đường xã là 22,63 km, đường trục xóm 42,2 km, đường ngõ xóm là 4 km. Để đảm bảo độ bền của các tuyến đường đồng thời nhân dân đi lại thuận tiện, giảm thiểu tai nạn giao thông, UBND xã đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, bảo trì đường bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành). Trong đó UBND xã trực tiếp quản lý các tuyến đường huyện và đường xã, xóm quản tuyến đường xóm và ngõ xóm cụ thể từng tuyến đường, định kỳ phát quang, giải tỏa đảm bảo hành lang đường thông thoáng, một số tuyến có mương kẹp đường, đảm bảo thoát nước tốt, không ứ đọng.

Trên địa bàn toàn xã có hơn 51 km đường đã có mương kẹp xây mương kiên cố hóa. Các đường giao thông từ đường trục thôn, xóm trở lên phải được bố trí hệ thống biển báo hiệu đường bộ đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã mới chỉ lắp đặt được một số biển báo hạn chế tải trọng, biển chỉ dẫn địa lý tại các điểm giao giữa đường xã với đường QL tỉnh lộ 538 E, huyện lộ 237 và một số tuyến xã.

Thực hiện phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng phong trào một đoàn thể, một cơ quan, một tổ chức, một đơn vị xóm có một đoạn đường trồng cây xanh, trồng hoa với chiều dài ít nhất là 1 km, đặc biệt vào dịp cuối năm 2018 là đơn vị được tham gia dự thi NTM đẹp. Trong vòng 3 tháng UBND xã phát động xây dựng được 2470 bôn hoa,  UBND xã trích kinh phí để mua cây hoa về cho các đơn vị trồng đến nay phát triển đẹp. Đến nay, đã có khoảng 53/81,3 km = 46,7% đường GTNT được xây bồn hoa, trồng hoa, cây cảnh hoặc cây xanh. Tạo nên một diện mạo mới cho quê hương Tân Thành. Tỷ lệ đường trục thôn, xóm được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải ≥80%. Tổng chiều dài đường trục xóm, liên xóm là 44,2 km, trong đó chiều dài đường đã được đổ bê tông là 39,4 km, còn lại 2,8 km đã được cứng hóa bằng đá thải lèn nhưng chưa đổ bê tông , đạt tỷ lệ cứng hóa 100%. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải ≥75%. Tổng chiều dài đường ngõ xóm 4 km, trong đó đã được đổ bê tông 0,9 km, còn lại 3,1 km đều đã được đổ đất thải lèn, đá dăm, cứng hóa, đảm bảo sạch không lầy lội (đạt tỷ lệ cứng hóa 100%). Hiện nay, Đảng ủy – HĐND – UBND và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã đang quyết tâm phấn đấu bê tông hóa 100% các đường trục xóm, ngõ xóm vào cuối năm 2020. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm ≥75%.

Tân Thành có tổng diện tích đất sản xuất trồng cây hàng năm  là 699 ha. Trong đó,  Đất lúa 428,5 ha, màu 270,5 ha, được phân bổ tại 11 đơn vị sản xuất. Thực hiện đề án Chuyển đổi ruộng đất, từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, xã Tân Thành đã quy hoạch và xây dựng các tuyến đường trục chính nội đồng rộng từ 6 – 7m, đảm bảo người dân đi lại sản xuất và đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Tổng chiều dài các tuyến đường trục chính nội đồng là 26,2 km, đã được đổ bê tông 2,8 km, cứng hóa bằng đá thải lèn, sỏi đồi 14,5km, đạt tỷ lệ cứng hóa 17,3/26,2 = 66%.

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp được tưới tiêu chủ động bởi công trình thủy lợi ≥90%. Trên địa bàn toàn xã có 4 hồ đập lớn nhỏ và 01 trạm bơm cùng với hệ thống thực tế, xã Tân Thành có tổng diện tích đất sản xuất lúa và màu là 699 ha (lúa 428,5 ha, màu 270,5 ha). Tổng diện tích tưới lúa, rau màu mạ chủ động là 699/699 ha đạt tỷ lệ 100% diện tích được tưới từ hồ đập. Từ năm 2016 đến nay không xẩy ra hạn hán. Hiện tại trên địa bàn xã đã có 01 mô hình trồng dưa trong nhà màng đã áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, bên cạnh đó có một số mô hình trồng rau, trồng cây ăn quả áp dụng công nghệ tưới phun sương, tiết kiệm nước trong sản xuất phát triển các loại cây trồng có giá trị cao như mít thái, bưởi da xanh, dưa lưới … có hiệu quả. Công tác quản lý thủy nông được giao cho HTX Nông nghiệp quản lý. Việc điều hành, phân phối, điều tiết nước được HTX thực hiện tốt, đảm bảo cấp nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên, HTX hàng năm, hàng vụ đã hành kế hoạch tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi,  phân phối, điều tiết nước tiết kiệm và hiệu quả.Trên địa bàn toàn xã có 4 hồ đập lớn nhỏ và 01 trạm bơm. Tổng chiều dài các tuyến mương trên địa bàn toàn xã là 131 km, bao gồm kênh cấp 1 là 5,6 km, kênh cấp 2 là 33,2 km, kênh cấp 3 ( mương kẹp đường nội đồng) là 92 km. Trong đó đã được kiên cố hóa là 31,1 km, đạt tỷ lệ 23,7%. Có 2 hồ đập lớn vừa được nâng cấp theo dự án của cấp trên đầu tư. Bên cạnh đó, hàng năm UBND xã và hợp tác xã Nông nghiệp tiến hành kiểm tra, khảo sát các công trình kênh mương, trạm bơm từ đó lập kế hoạch nâng cấp, sữa chữa, duy tu, bảo dưỡng bằng nguồn ngân sách theo Nghị định 62, nguồn cấp bù thủy lợi phí và ngân sách xã. Bên cạnh công tác xây dựng mới và duy tu, sữa chữa, nâng cấp kênh mương thì vào đầu mỗi vụ sản xuất, UBND xã phối hợp với HTX nông nghiệp chỉ đạo, đôn đốc các xóm huy động ngày công của nhân dân và thuê máy múc tập trung nạo vét các tuyến kênh mương, phát cỏ, vớt rong bèo, khơi thông dòng chảy, đồng thời đắp gia cố bờ mương, bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trong ruộng. Đảm bảo sử dụng nước tưới tiết kiệm. Tiêu thoát, chống ngập úng khi có mưa lũ. Tiêu chí thủy lợi đạt chuẩn.

Tân Thành là một xã miền núi  có 2372 hộ ,cùng với sự phát triển trong đời sống và khoa học kỹ thuật với nhiều thiết bị hiện đại, nhu cầu sử dụng điện cũng ngày một tăng cao. Vì thế hiện nay, hệ thống đường điện đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo, thay mới như thay dây trần bằng dây bọc, thay hệ thống cột điện, công tơ điện, lắp đặt thêm trạm biến áp. Đảm bảo công suất, an toàn lưới điện, phục vụ nhân dân an tâm sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu cuộc sống. Trên địa bàn xã có 14 trạm biến áp, tổng số công tơ điện là 2654 cái. Có 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và có sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện như bóng đèn lét… Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số khu vực điện còn yếu không đáp ứng được nhu cầu người dân như khu vực cuối xóm Tân Đông, khu vức Tân Thắng cũ, cuối nguồn xóm Tân Vĩnh và một số cột điện không đảm bảo an toàn điện.

Thực hiện chủ trương xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp. Cơ bản trên các trục đường đi qua khu dân cư tập trung, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm ( nhân dân từ bàn bạc đóng góp đầu tư làm, UBND xã kiểm tra, giám sát có cơ chế hộ trợ 1.000.000 đ/cột) đến nay trên địa bàn toàn xã có trên 1200 cột đèn đường điện chiếu sáng ban đêm, đảm bảo sinh hoạt của người dân được thuận tiện, chống trộm cắp. Đạt tỷ lệ chiếu sáng 90%. Tiêu chí Hệ thống điện đạt chuẩn.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, với phương châm nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe, tinh thần cho nhân dân. Xã Tân Thành đã chủ trương đầu tư, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Trong khuôn viên UBND xã có  sân bóng chuyền, bóng chuyền hơi, đối với sân bóng đá đầu tư riêng biệt . Tại các xóm đều có khu vui chơi cho trẻ em, sân bóng chuyền, sân bóng đá, đặc biệt có rất nhiều cụm dân cư, tổ liên gia đầu tư sân bóng chuyền hơi cho người cao tuổi chơi. Trước đây xã Tân Thành có 14 xóm, 13/14 xóm đều có nhà văn hóa, sân thể thao đảm bảo theo quy định, phục vụ sinh hoạt thể thao, giải trí cho nhân dân (khu nhà văn hóa trên 300 m2, trên 100 chỗ ngồi), chỉ còn một xóm Tân Thắng chưa đầu tư xây dựng nhà văn hóa đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, 14 xóm được sáp nhập lại thành 11 xóm, số hộ dân/xóm tăng lên.

Đầu năm 2020 hệ thống đài truyền thanh xã được nâng cấp, thay mới toàn hệ thống, kết nối với 11/11 xóm với 22 cụm 44 loa, cung cấp kịp thời đến toàn thể nhân dân trong xã những tin tức thiết thực, bổ ích. Những bài tuyên truyền, chỉ thị, thông báo, hướng dẫn của địa phương được cập nhật kịp thời, chính xác, nhanh chóng. Thời gian hoạt động 2 buổi/ ngày, bình quân tối thiểu 60 phút/ngày, đảm bảo 100 % số hộ dân nghe được thông tin.

. Đến nay, cơ bản nhà ở của dân có đủ diện tích đảm bảo “3 cứng”, nhà ở bình quân đạt 31,3 m2/người. Toàn xã có 302 nhà cao tầng, tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng 2372 /2372 hộ = 100%. Không có nhà ở tạm bợ, dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với sự phát triển kinh tế vượt bậc thu nhập đầu người được tăng lên, bên canh đó để nâng cao đời sống, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày cho gia đình đến nay nhiều hộ đã xây dựng nhà to, đẹp, theo phong cách hiện đại, hầu hết có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa phương. Các gia đình đã thường xuyên vệ sinh nhà cửa và môi trường sống xung quanh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Gắn với đề án cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập trên diện tích đất vườn của hộ gia đình từ năm 2014 cho đến nay nhiều hộ gia đình đã cải tạo vườn tạp trồng mới nhiều loại cây gắn với chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao và thay đổi diện mạo nông thôn tiến tới xây dựng thanh vươn kiểu mâu, bên cạnh đó có nhiều hộ gia đình trồng hàng rào cây xanh, cây hoa, cây cảnh tạo cảnh quan đẹp, thoáng mát cho ngôi nhà. Bên cạnh việc làm mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở khang trang, to đẹp hơn thì các công trình phụ trợ (sân, cổng, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp) cũng được bố trí thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan. Tiêu chí Nhà ở và công trình phụ trợ đã đạt chuẩn.

Xác định những mụi nhọn phát triển kinh tế như đẩy nhanh đề án xuất khẩu lao động tìm kiếm việc làm, mở rộng buôn bán dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất thành lập nhiều trang trại, khoanh nuôi trồng và khái thác rừng một cách có hiệu quả, nhờ vậy mà nền kinh tế địa phương ngày một phát triển phù hợp, thu nhập người dân năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân được nâng cao về mọi mặt. Mức thu nhập bình quân đầu người/năm đạt tương đối cao cao. Cụ thể: Năm 2018: 42,15 triệu đồng/người/năm. Năm 2019: 43,63triệu đồng/người/năm. Năm 2020: ước thực hiện  46,67triệu đồng/người/năm, tiêu chí Thu nhập đã đạt chuẩn.

Tổng số tiền vay ngân hàng chính sách xã hội đến nay 656 hộ vay vốn xóa đói giảm nghèo và dư nợ đến tháng 6/2020 là 18 Tỷ đồng, ngoài ra còn đồng thời thực hiện các chương trình lồng ghép cho vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, vốn học sinh viên, vốn lao động xuất khẩu, bên cạnh những giải pháp trên năm 2019 được sự hộ trợ cửa UBND tỉnh Nghệ An cho xã Tân Thành tham gia dự án thoát nghèo bền vững cụ thể cấp cây, vật tư, phân bón cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả tổng số hộ tham gia 32 hộ với số vốn được hộ trợ là gân 500 triệu đồng, bên cạnh đó là sự nỗ lực, phấn đấu của chính các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn nên tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Cụ thể: Năm 2018 có 91 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,7% (trong đó có 8 hộ bảo trợ). Năm 2019 có 77 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,0% (trong đó có 1 hộ bảo trợ). Năm 2020 có 60 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,38% (trong đó có 1 hộ bảo trợ).

Năm 2014, HTX DV nông nghiệp Tân Thành được chuyển đổi , bên cạnh đó có thành lập mới thêm 2 HTX ( HTX Trồng trọt và Chăn nuôi, HTX Thanh niên), theo luật HTX năm 2012, trong đó có 2 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn lại 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực chế biến Lâm sản. Để nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, UBND xã đã xây dựng nhiều mô hình liên doanh như  trong năm 2019, 2020 đã liên kết với các công ty rau cụ quả Đồng Giao ( Ninh Bình) xây dựng mô hình sản xuất dứa theo hướng an toàn,  mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao như Nếp 97, NA 6, kháng dân 18, bắc thơm liên kết với Công ty giống cây trồng Nghệ an ( Trung tâm thử nghiệm giống Yên Thành), Tổng công ty vật tư nông nghiệp nghệ an bao tiêu sản phẩm. Mô hình sản xuất Rau trong nhà lưới liên kết với chuỗi cữa hàng rau sạch Tam Nông, Đầu ra các mặt hàng trên tương đối ổn định.

Hiện tại xã Tân Thành có 2 Mô hình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. Mô hình sản xuất NN ứng dụng công nghệ cao có 3sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn Vietgap ( Dưa lưới, rau ăn lá, dưa chuột). Mô hình sản xuất dứa theo hướng an toàn, sản phẩm quả Dứa đã được công nhận Vietgap.  Đang xây dưng mô hình trông na chất lượng cao không sự dung thuốc hóa học gắn với mộ hình xây dựng vườn chuẩn NTM.

Tân  Thành  là xã có nên kinh tế chủ yếu dựa vào Nông nghiệp có các sản phẩm hàng hóa như lúa chất lượng cao NA6, Nếp 97 và có vùng sản xuất rau quả an toàn như Quả Dứa, Dưa, rau ăn lá…. Hàng năm bán ra thị trường trên 1 nghìn tấn lúa hàng hóa, Lúa là sản phẩm chủ lực của địa phương, ngoài đảm bảo lương thực cho các hộ gia đình thì đây còn là mặt hàng cung cấp ra thị trường đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Trong những năm gần đây trên địa bàn xã  Tân Thành không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. Tệ nạn xã hội được kiềm chế, an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo. Đối với lĩnh vực Hành chính công: Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả.

Đồng chí Trần Duy Liêm – Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành chia sẻ với phóng viên: “Với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã là những cán bộ có năng lực, nhiệt huyết với Đảng, với dân. Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thành đã nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả quan trọng như: Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng, tiềm năng, thế mạnh được xác định và khai thác hợp lý, mang lại hiệu quả ngày càng cao. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng. Kinh tế tăng trưởng tạo tiền đề cho văn hóa – xã hội ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều thành tích quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày được nâng cao. Toàn xã sẽ cố gắng đến năm 2021 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu để xứng đáng với sự tin tưởng của huyện nhà”.

 Phát động phong trào thi đua; Nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới; Chương trình mỗi làng xã mỗi sản phẩm, làm đường giao thông nông thôn; Phong trào trồng cây xanh, trồng hoa; vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện. Bên cạnh đó xã Tân Thành được đánh giá cao của huyện Yên Thành về phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao và tiến tới là xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                                 PV

Đảng Bộ Xã Phong An Lãnh Đạo Xây Dựng Nông Thôn Mới

TTH – Đảng bộ xã Phong An (Phong Điền) phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh, chỉ đạo xây dựng Phong An trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015.

Xã Phong An vinh dự nhận Quyết định của UBND tỉnh về đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Trần Ngọc Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Phò Ninh, xã Phong An khẳng định: Từ năm 2010, sau khi triển khai đề án xây dựng NTM, bộ mặt thôn Phò Ninh nói riêng và xã Phong An nói chung có nhiều khởi sắc. Đảng viên luôn là người đi đầu, đặc biệt là việc hiến đất, cây cối trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điển hình, đảng viên Hoàng Quốc Hương hiến 100m2 đất, 50m tường rào kiên cố; đảng viên Nguyễn Văn Quyệt hiến 1.000m2 đất lâm nghiệp…

Ông Trần Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Phong An cho biết, từ khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề với các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, với phương châm “đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Nghị quyết được triển khai đến cấp ủy, đảng viên trong từng chi bộ trực thuộc để thực hiện về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thành lập ban chỉ đạo cấp xã, ban điều hành cấp thôn tổ chức họp dân để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tổ chức, đoàn thể, nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đầu năm 2015, xã Phong An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6%…

Năm 2016, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, khu dịch vụ Thượng An giai đoạn 2 đã xây dựng, hình thành khu tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ Cồn Rồng ở thôn Bồ Điền; chỉnh trang và đưa vào sử dụng khu thương mại, dịch vụ, khu dân cư An Lỗ; giải phóng mặt bằng để xây dựng khu dân cư xóm Điện thôn Bồ Điền thành khu đô thị… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của xã.

Bí thư Đảng ủy xã Phong An khẳng định: Đảng bộ xã Phong An tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quyết tâm đoàn kết, vượt khó, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng xã Phong An thành xã nông thôn mới phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và bền vững. Đảng ủy cùng với chi bộ các thôn tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí (rộng 6,5m); đầu tư bê tông hóa kênh mương nội đồng; tiếp tục lãnh, chỉ đạo người dân nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi gà Ai Cập lấy trứng; nuôi lợn gia công; phát triển mô hình trồng sen nuôi cá; đẩy mạnh mô hình nuôi cá lồng trên sông; phát triển các mô hình trồng cây hồ tiêu, cây ném vùng cao… nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho rằng: Phong An có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển hơn nữa trong tương lai. Nghị quyết Đảng bộ huyện Phong Điền đề ra là xây dựng Phong An trở thành đô thị loại V. Thời gian tới, Phong An tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; phát triển ngành nghề, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp – thương mại, dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao một số tiêu chí nhằm đạt chuẩn nông thôn mới một cách bền vững, chuẩn bị các điều kiện để hướng tới xây dựng Phong An thành đô thị loại V vào năm 2020.

Bài, ảnh: Hải Huế

Bạn đang xem bài viết Quan Điểm Của Đảng Ta Về Xây Dựng Nông Thôn Mới trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!