Xem Nhiều 2/2023 #️ Quán Triệt Và Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 86 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Về Công Tác Giáo Dục # Top 6 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 2/2023 # Quán Triệt Và Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 86 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Về Công Tác Giáo Dục # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quán Triệt Và Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 86 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Về Công Tác Giáo Dục mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng kết thực tiễn

Nghiên cứu – Tìm hiểu

Thông tin – Tư liệu

Tạp chí và Tòa soạn

Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác giáo dục-đào tạo

Thực hiện Nghị quyết 93/NQ – ĐUQSTW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ), Bộ Quốc phòng, công tác giáo dục-đào tạo (GD – ĐT) và xây dựng nhà trường quân đội đã phát triển đúng đường lối, chủ trương của Đảng, phù hợp với tính đặc thù của hoạt động quân sự, quốc phòng (QS – QP) có tiến bộ về nhiều mặt; cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta…

Bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản, công tác GD – ĐT và xây dựng nhà trường quân đội còn một số thiếu sót. Đó là: quy hoạch tổ chức hệ thống nhà trường chưa ổn định; tổ chức biên chế một số trường chậm được kiện toàn và chưa bảo đảm tính thống nhất; quy trình, chương trình đào tạo chưa thật hợp lý và cân đối giữa lý thuyết và thực hành; thời gian đào tạo còn dài; một số nội dung bất cập với đòi hỏi của sự phát triển cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay; trùng lặp và thiếu liên thông giữa các bậc học; phương pháp dạy học chưa được đổi mới cơ bản, chủ yếu vẫn mang tính truyền thụ một chiều “thầy giảng, trò nghe”, không phát huy đầy đủ tính độc lập của người học, chưa đáp ứng quan điểm “biến quá trình đào tạo, thành quá trình tự đào tạo”… Cùng với đó, năng lực thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ và tay nghề của một số nhân viên chuyên môn, kỹ thuật khi ra trường chưa đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ. Việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ nhà giáo còn thiếu về số lượng và tỷ lệ đạt tiêu chuẩn về chất lượng còn thấp; nhiều nhà giáo chưa qua đảm nhiệm thực tế theo chức vụ đào tạo. Chưa có sự quan tâm đầu tư chiều sâu, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GD – ĐT và chưa huy động được các nguồn kinh phí khác phục vụ yêu cầu phát triển của các nhà trường. Đầu tư xây dựng cơ bản cho các nhà trường còn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi. Hợp tác quốc tế về đào tạo còn ít và công tác quản lý nhà nước về GD – ĐT chưa chặt chẽ; phân cấp quản lý và công tác bảo đảm cho các trường còn chồng chéo, phân tán. Thêm vào đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo của các nhà trường còn lạc hậu so với đơn vị…

Để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trên, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), ngày 29-3-2007 ĐUQSTƯ đã ra Nghị quyết số 86/ NQ- ĐUQSTƯ về công tác GD – ĐT trong tình hình mới. Trong đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác GD – ĐT, xây dựng nhà trường quân đội trong thời gian tới. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về GD – ĐT, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐNDVN, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác GD- ĐT và xây dựng nhà trường quân đội theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, tạo sự chuyển biến cơ bản và vững chắc về chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học; đào tạo đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý GD-ĐT có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tập trung đào tạo theo chức vụ có trình độ học vấn tương đương; trong đó, đào tạo cán bộ cấp phân đội có trình độ đại học làm cơ bản; đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật theo các nhóm ngành của các quân chủng, binh chủng, ngành, có mặt bằng kiến thức chung của Nhà nước, có tay nghề vững vàng, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, QS-QP mang tính đặc thù, nâng cao hiệu quả đào tạo hạ sĩ quan và các đối tượng khác; hoàn thiện hệ thống nhà trường, ổn định về tổ chức biên chế, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp xây dựng QĐNDVN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với mục tiêu chung là đào tạo được đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức, năng lực, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, phù hợp với bậc học và trình độ đào tạo, bảo đảm sau khi tốt nghiệp ra trường, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách ban đầu và có khả năng phát triển tiếp theo; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QS – QP và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và BVTQ trong điều kiện nước ta đã là thành viên chính thức của WTO, cần bám sát mục tiêu đào tạo cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, đào tạo cán bộ cấp phân đội phải đảm bảo vừa có phẩm chất đạo đức tốt vừa có mặt bằng kiến thức trình độ bậc đại học theo các nhóm ngành tương ứng của Nhà nước; có kiến thức QS – QP chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, năng lực tư duy và thực hành nhiệm vụ theo chức trách ban đầu và có khả năng phát triển. Đào tạo dài hạn trung đội trưởng bộ binh đạt trên 60%; quân chủng, binh chủng, ngành trên 80%. Đào tạo dài hạn cán bộ quân sự, chính trị theo chức vụ, có trình độ bậc đại học, cao đẳng gắn với chức danh. Đào tạo ngắn hạn theo chức vụ, có trình độ phù hợp với từng đối tượng. Tập trung đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội và chuyển loại cán bộ chính trị các cấp, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính ủy, chính trị viên, phấn đấu từ năm 2008 có đủ cán bộ chính trị đại đội, đến năm 2010 xếp đủ các chức danh Chính ủy, Chính trị viên.

Trên cơ sở nắm vững 4 quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cần làm tốt ba khâu đột phá từ nay đến 2010:

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội.

Bám sát việc thực hiện đề án tổ chức QĐNDVN đến năm 2010, tầm nhìn 2020, tập trung chấn chỉnh, hoàn thiện hệ thống nhà trường quân đội theo hướng: ổn định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề, lưu lượng đào tạo, bậc học, trình độ đào tạo; bảo đảm vững chắc khả năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật và lấy các nhà trường làm nơi dự trữ cán bộ, sẵn sàng bổ sung theo yêu cầu của mọi tình huống.

Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng đối với công tác GD- ĐT và xây dựng nhà trường đúng Luật Giáo dục và những quy định của Bộ Quốc phòng. Hoàn thiện hệ thống văn bằng của các bậc học, trình độ đào tạo và công tác quản lý, cấp phát văn bằng trong toàn quân. Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định GD-ĐT, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhà trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra GD – ĐT, quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản công. Tích cực tham gia các hoạt động diễn tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân và các hoạt động của ngành GD – ĐT toàn quốc. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Hai là, tập trung đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo và phương pháp dạy học.

Việc đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo cần quán triệt sâu sắc quan điểm: tinh giản nội dung, rút ngắn thời gian đào tạo cán bộ các cấp, các ngành, phù hợp với mặt bằng chung của hệ thống giáo dục quốc gia. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật các cấp trong quân đội”; trong đó, quy trình đào tạo sĩ quan chỉ huy – tham mưu với thời gian 7 năm, gồm: đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ bậc đại học (4 năm); đào tạo theo chức vụ tiểu đoàn trưởng (0,5 năm); trung đoàn trưởng (1 năm); sư đoàn trưởng (0,5 năm); cấp chiến dịch, chiến lược (1 năm). Đối với các chuyên ngành, bậc học, trình độ đào tạo còn lại, Bộ tiếp tục chỉ đạo các nhà trường và cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn thiện theo quy trình, chương trình, nội dung phù hợp với đặc điểm ngành, nghề và thực tiễn của quân đội.

Tập trung chỉ đạo, đầu tư cho bậc đào tạo cơ bản, trang bị kiến thức tiềm năng theo mặt bằng chung của Nhà nước, đi đôi với rèn luyện năng lực thực hành theo chức vụ, trọng tâm là chức vụ ban đầu. Kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn.

Chương trình đào tạo phải theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, gắn với thực tiễn quân đội ta, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, khoa học, kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đổi mới nội dung GD-ĐT phải sát đối tượng tác chiến, với địa bàn, chiến trường, với khả năng và cách đánh của ta, với sự phát triển của nghệ thuật quân sự và vũ khí, trang bị của ta. Chương trình, nội dung GD-ĐT phải bảo đảm tính kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo, tránh trùng lặp. Đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học hiện đại, sát thực tế, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và bồi dưỡng năng lực tư duy, rèn luyện năng lực thực tiễn cho người học. Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, bảo đảm tính khách quan, phản ánh đúng thực chất trình độ người học.

Ba là, kiên quyết thực hiện các biện pháp chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tại các cơ sở đào tạo trong quân đội, xây dựng nhà trường quân đội chính quy, mẫu mực, vững mạnh toàn diện.

Quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị 60/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tại các cơ sở đào tạo trong quân đội”, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành, các học viện, nhà trường, cần có những biện pháp cụ thể, toàn diện để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nói trên và hướng dẫn của các cơ quan chức năng; phấn đấu trong năm học 2007 – 2008, từng bước dứt điểm các hiện tượng tiêu cực trong quá trình GD-ĐT, thực hiện nghiêm việc rèn luyện theo điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy; giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Trọng Thắng

Cục trưởng cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu

Tỷ giá

Cập nhật : 19:50 – 29/12/2020

EUR 27,595.65 29,003.12

GBP 30,416.09 31,686.45

USD 23,010.00 23,220.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 – 29/12/2020

HCM

SJC

55.400

55.900

Hà Nội

SJC

55.400

55.920

Đà Nẵng

SJC

55.400

55.920

Toàn Quân Quán Triệt Và Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Về Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Năm 2009

Năm 2008, toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) theo phương hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Đảng trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tình hình suy thoái kinh tế thế giới đã tác động xấu đến nền kinh tế nước ta; thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại ở nhiều nơi; giá cả thị trường tăng cao… đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và bộ đội. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, nhất là ở các địa bàn chiến lược, làm cho tình hình thêm phức tạp.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ), Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về hoạch định đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân và tham mưu xử lý đúng đắn các vấn đề, các tình huống phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng-an ninh (QP-AN); thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; tham gia tích cực, có hiệu quả công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chủ động thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ; công tác xây dựng Đảng bộ, công tác chính sách, dân vận, đối ngoại quân sự, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật cho các nhiệm vụ và bảo đảm đời sống của bộ đội… cũng được thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng còn một số hạn chế, đó là: công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội có chuyển biến nhưng chưa vững chắc; chất lượng huấn luyện chưa thật đồng đều; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; chế độ, chính sách khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội còn nhiều bất cập… Những hạn chế nói trên cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân trong năm qua. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nhận thức nghiêm túc để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục kịp thời.

Năm 2009, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục biến động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường và tác động nhiều mặt đối với các quốc gia. Với nước ta, nền kinh tế đất nước sẽ còn chịu tác động lớn của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh có thể sẽ biến động phức tạp. Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo” để tăng cường các hoạt động chống phá với những thủ đoạn mới tinh vi, thâm độc, nguy hiểm hơn. Đây vừa là thách thức gay gắt, vừa là nguy cơ không thể xem thường mà Đảng ta đã cảnh báo. Nhưng, chúng ta cũng có những thuận lợi rất cơ bản, đó là: chính trị-xã hội ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ XHCN được củng cố; nội lực, tiềm năng của đất nước còn lớn, sẽ được phát huy mạnh hơn trong quá trình CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế; các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm khắc phục tác động của tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đang phát huy hiệu quả; uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tình hình nói trên sẽ tác động trực tiếp và đặt ra yêu cầu cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong thời gian tới; đòi hỏi chúng ta hơn bao giờ hết, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường QP-AN theo phương châm: phát triển KT-XH là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc và ổn định chính trị, củng cố QP-AN là điều kiện để phát triển KT-XH.

Quân đội nhân dân, với vai trò là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc phải thấu suốt những quan điểm cơ bản đó của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2009.

Trước hết, phải thực hiện tốt công tác nắm và dự báo tình hình, tích cực và chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường biện pháp phòng thủ tác chiến, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng, tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm chủ quyền, lãnh thổ, xâm nhập, phá hoại của bọn phản động và các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững ổn định vùng biển, biên giới và nội địa. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến các cấp và hệ thống công trình quốc phòng, quân sự, thiết bị chiến trường phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp đối với công tác quy hoạch, quản lý đất quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng, phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và cháy rừng.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải tăng cường xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng thế trận QP-AN vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước. Cần nhận thức rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính cấp bách, vừa cơ bản lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt. Toàn quân phải đề cao trách nhiệm, có giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với yêu cầu mới, theo phương hướng, mục tiêu mà Đảng đã xác định. Trong năm tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN; coi trọng việc kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng thế trận QP-AN, trước hết là “thế trận lòng dân” vững chắc; chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh lực lượng, bố trí thế trận QP-AN gắn với các chương trình KT-XH và xây dựng khu kinh tế-quốc phòng trên các địa bàn chiến lược biên giới, biển đảo. Đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, (thành phố) vững chắc, theo tinh thần Nghị quyết 28 – NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/ NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, có số lượng hợp lý, tổ chức biên chế phù hợp với đặc thù của từng vùng, địa bàn; coi trọng xây dựng dân quân, tự vệ biển và dân quân, tự vệ thường trực, cơ động ở các địa bàn trọng điểm, biên giới. Chỉ đạo chặt chẽ lực lượng dân quân, tự vệ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nhất là hoạt động phối hợp với lực lượng an ninh tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, cơ sở. Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dự bị động viên; chú trọng duy trì nền nếp, chất lượng công tác quản lý, huấn luyện, bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng này. Kết hợp chặt chẽ công tác động viên với công tác tuyển quân, nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng và cân đối nguồn dự bị ở các địa phương; đồng thời, có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nguồn dự bị, nhất là sĩ quan dự bị ở các địa phương phía Nam.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội lên một bước mới. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; gắn công tác giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội; gắn công tác giáo dục với tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của các tổ chức quần chúng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; chú trọng chỉ đạo chuyển mạnh sang ” làm theo tấm gương đạo đức của Bác“. Phát huy kết quả đạt được của năm 2008, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương “một tập trung, hai đột phá” của ĐUQSTƯ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Trong tình hình hiện nay, Quân đội nhân dân phải tăng cường phối hợp với các lực lượng và toàn dân, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng chống các hoạt động phá hoại của địch, phòng chống khủng bố; phấn đấu 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, góp phần tích cực bảo vệ an ninh quốc gia. Trong năm tới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận, trong đó cần chú trọng vận dụng những bài học kinh nghiệm được rút ra qua Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTƯ của Thường vụ ĐUQSTƯ về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai… Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, nhất là chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia và Lào; giải quyết tốt những tồn đọng về chính sách và khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Chương trình xây dựng nhà đồng đội và nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội quân đội, bảo đảm thu – chi bảo hiểm đúng pháp luật. Chỉ đạo chặt chẽ việc sắp xếp tổ chức biên chế quân đội; trong quá trình thực hiện, cần kết hợp đồng bộ các biện pháp, chú trọng công tác tư tưởng và chính sách.

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nghị quyết và chương trình hành động để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới. Chú trọng đổi mới cả chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện cho các đối tượng; tăng cường huấn luyện theo phương án và xử lý các tình huống, huấn luyện có bắn đạn thật và huấn luyện cơ động dã ngoại dài ngày, huấn luyện cấp phân đội, lực lượng dự bị động viên và dân quân, tự vệ; tổ chức các cuộc diễn tập sát với nhiệm vụ của từng đơn vị và từng loại địa hình. Kết hợp chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học quân sự với công tác huấn luyện, đào tạo; nghiên cứu đưa một số nội dung mới vào chương trình huấn luyện ở một số đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTƯ của ĐUQSTƯ về công tác giáo dục-đào tạo trong tình hình mới; triển khai nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong quân đội giai đoạn 2010- 2020”, thực hiện việc đào tạo theo chức vụ, địa chỉ. Đẩy mạnh xây dựng chính quy quân đội, trước hết là chính quy trong huấn luyện, đào tạo, SSCĐ, hoạt động quản lý, xây dựng đơn vị, lễ tiết, tác phong… Tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-QP phù hợp với từng loại hình đơn vị. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý kỷ luật quân đội, quản lý vũ khí, trang bị, coi trọng công tác giáo dục pháp luật, công tác quản lý kỷ luật ở các đơn vị cơ sở hoạt động độc lập, phân tán. Năm 2009, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, an toàn bay, an toàn giao thông; hạ tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,3% và không để xảy ra cháy, nổ kho tàng.

Chỉ đạo chặt chẽ công tác hậu cần-kỹ thuật. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng thế trận hậu cần, căn cứ hậu cần các cấp gắn với khu vực phòng thủ địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là các đơn vị SSCĐ. Tăng cường công tác kiểm tra việc tạo nguồn và dự trữ hậu cần theo phân cấp. Chủ động xử lý những biến động về giá; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giữ vững đời sống và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nhiệm vụ đột xuất, nhất là các đơn vị đủ quân, đơn vị phòng không và các lực lượng bảo vệ biển, đảo. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm định, mua sắm, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng kho, đường, nhà để vũ khí, trang bị kỹ thuật. Phát triển công nghiệp quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh về Công nghiệp quốc phòng (năm 2008). Chỉ đạo chặt chẽ công tác tài chính, từng bước xây dựng tiềm lực tài chính để bảo đảm chủ động trong các tình huống. Tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp quản lý tài chính gắn với tăng cường kiểm tra, kiểm toán, đề cao trách nhiệm của người chỉ huy và người trực tiếp chi tiêu, sử dụng ngân sách, phòng tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên các dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp để nhanh chóng đưa vào sử dụng. Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư, quản lý đấu thầu bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, công khai, đúng luật, gắn với tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Coi trọng thực hiện chủ trương, giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, đề phòng và chống giảm phát của nền kinh tế.

Đẩy mạnh xây dựng khu kinh tế-quốc phòng; chỉ đạo thực hiện tốt việc mở mới, mở rộng một số khu kinh tế-quốc phòng và các đề án quy hoạch đã được phê duyệt. Có chủ trương tổng thể về quân đội sản xuất, xây dựng kinh tế; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Xây dựng đề án quân đội tham gia phát triển KT-XH gắn với xây dựng, bố trí thế trận QP-AN, bảo vệ chủ quyền an ninh trên các địa bàn chiến lược biên giới, biển, đảo.

Nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự. Tiếp tục mở rộng các hoạt động đa phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với một số nước đi vào chiều sâu, hiệu quả; chú trọng hợp tác quốc tế về biển, về đào tạo cán bộ, về biên phòng. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước cụ thể hóa quan hệ với các đối tác chiến lược về quốc phòng. Đồng thời, chuẩn bị tốt đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

Tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ SSCĐ; phấn đấu xây dựng chi bộ đại đội đủ quân đạt 80% trở lên có chi ủy vững chắc. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, đảm bảo cả số lượng, chất lượng và cơ cấu; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; gắn đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy các cấp với nhận xét, đánh giá cấp ủy viên là cán bộ chủ trì; triển khai thực hiện nghiêm quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của 10 loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Năm 2009, nhiệm vụ QS, QP rất nặng nề, với những yêu cầu mới cao hơn, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 555-NQ/ĐU của ĐUQSTƯ, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo với những biện pháp sát hợp, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng PHÙNG QUANG THANH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư ĐUQSTƯ,

Quân Đoàn 2 Quán Triệt, Thực Hiện Nghị Quyết 765 Của Quân Ủy Trung Ương

Những năm qua, Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo” bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Quân đoàn tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới.

Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương là văn kiện quan trọng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác huấn luyện, với trọng tâm tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện. Đảng ủy Quân đoàn đã ra Nghị quyết 253-NQ/ĐU, ngày 13-6-2013 “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, cụ thể hóa quan điểm, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược, làm cơ sở lãnh đạo thực hiện.

Với định hướng đúng, quyết tâm cao, biện pháp phù hợp, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 765, công tác huấn luyện của Quân đoàn có bước chuyển biến tiến bộ toàn diện, rõ nét 1; các khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện của thời gian trước về cơ bản đã được khắc phục. Qua đó, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc định hướng của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác huấn luyện. Trọng tâm là đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập ở các cấp, v.v. Theo đó, Quân đoàn chú trọng, đặt lên hàng đầu việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đảm bảo cho công tác này luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức, hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, ý chí, quyết tâm cao trong huấn luyện. Để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu huấn luyện đã đề ra, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng, bổ sung quy chế lãnh đạo, ra nghị quyết chuyên đề; cụ thể hóa chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác. Cùng với đó, Quân đoàn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi” ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và triển khai nhiều biện pháp mạnh, kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là tư tưởng giản đơn, thỏa mãn dừng lại, biểu hiện ngại khó, ngại khổ, “bệnh thành tích”, v.v.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 765, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” thông qua việc xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, tăng cường phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp và nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phúc tra huấn luyện; trong đó, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát của đơn vị, kiểm tra đột xuất, kiểm tra vượt cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện ở các cấp. Đặc biệt, Quân đoàn tích cực rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện, nhất là cán bộ cơ quan tham mưu tác chiến Quân đoàn, sư (lữ) đoàn, cán bộ trực tiếp huấn luyện cấp phân đội. Để cán bộ “giỏi cấp mình, thành thạo cấp dưới và hiểu biết cấp trên”, Quân đoàn duy trì nền nếp, chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp, với đa dạng hình thức, biện pháp tiến hành. Trong 5 năm qua, Quân đoàn đã tổ chức 277 lớp tập huấn cho gần 21 nghìn lượt cán bộ; 31 cuộc hội thi, hội thao với hàng trăm lượt cán bộ tham gia. Qua đó, năng lực, trình độ tham mưu, quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng thêm một bước. Hiện nay, 100% cán bộ của Quân đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 90% cán bộ cấp tiểu đoàn; 70% cán bộ cấp đại đội, trung đội huấn luyện đạt loại khá, giỏi. Đây là nhân tố quan trọng, đảm bảo cho Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện là vấn đề quan trọng, biện pháp cơ bản, yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân đoàn chủ động nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện cơ bản cho các đối tượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng cấp, từng chuyên ngành, nội dung, khoa mục,… theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị, nhà trường rà soát, cắt giảm những nội dung không phù hợp; xây dựng, chuẩn hóa quy trình, nội dung huấn luyện, đào tạo, đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt, đảm bảo cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng ở mọi địa hình.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Quân đoàn đã có nhiều biện pháp kết hợp huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật; gắn giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh với chuyên ngành, huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện thể lực. Các đơn vị đã duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, phân đội; thực hiện huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, kết hợp huấn luyện cơ bản với nâng cao, truyền thống với hiện đại; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện ban đêm, huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng và xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có, v.v. Để đáp ứng nhiệm vụ của quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược, Quân đoàn chú trọng huấn luyện, diễn tập nâng cao sức đột kích, khả năng cơ động trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; tăng cường huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, huấn luyện đối kháng, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, diễn tập vòng tổng hợp, thực binh có bắn đạn thật; kết hợp huấn luyện cơ động với ngụy trang, nghi binh, phòng, chống trinh sát, tác chiến điện tử của địch, v.v. Thời gian qua, nội dung, hình thức diễn tập của Quân đoàn được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, quy mô ngày càng mở rộng. Từ năm 2013 đến nay, Quân đoàn đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các cuộc diễn tập chiến lược: PK-14, DT-17, MB-17; đồng thời, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị thực hiện hơn 60 cuộc diễn tập chiến dịch, chiến thuật, diễn tập dự bị động viên, tổ chức bắn chiến đấu cho hàng trăm lượt trung đội, đại đội bộ binh, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Với các biện pháp phù hợp, chất lượng huấn luyện các đối tượng của Quân đoàn được nâng cao; trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị tiến bộ rõ rệt. Qua báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thực hành diễn tập, xử lý các tình huống phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị đều đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra.

Cùng với đó, công tác bảo đảm huấn luyện được Quân đoàn quan tâm đổi mới, đạt kết quả tích cực, nhất là bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cấp hệ thống thao trường, trường bắn, nghiên cứu bổ sung tài liệu, giáo trình, đầu bài tập, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập và bảo đảm sinh hoạt, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở một số đơn vị, nội dung, biện pháp huấn luyện còn chung chung, tổ chức triển khai có mặt còn thiếu linh hoạt, chưa sát với đặc điểm nhiệm vụ. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung huấn luyện chưa tương xứng với tiềm năng của đơn vị và yêu cầu đặt ra, v.v. Những hạn chế đó đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn thẳng thắn chỉ ra trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 (giai đoạn 2013 – 2018) và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã và đang đặt ra cho toàn quân nói chung, Quân đoàn 2 nói riêng những mục tiêu, yêu cầu rất cao. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Quân đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp mà Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân đoàn đã xác định. Trên cơ sở đó, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác huấn luyện; đề cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trước mắt, rà soát lại chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 765, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thực hiện giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, gắn thực hiện Nghị quyết 765 với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương và phong trào Thi đua Quyết thắng, v.v. Từ kinh nghiệm, kết quả đạt được, Quân đoàn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong huấn luyện; đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành; nâng cao năng lực toàn diện của cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp. Đặc biệt, Quân đoàn tiếp tục bám sát định hướng của cấp trên, đột phá đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và công tác bảo đảm huấn luyện. Tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược trong điều kiện mới.

1 – Từ năm 2013 đến nay, Quân đoàn có 27 lượt cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 02 lượt đơn vị được công nhận “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”.

Đảng Ủy Công An Tỉnh Triển Khai, Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 (Khóa Xii) .Công An Tra Vinh

Hoạt động Công an tỉnh

Đảng ủy Công an tỉnh Triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 24/7, Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt, gồm: Bí thư, Phó bí thư và cấp ủy viên của đảng bộ, chi bộ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; báo cáo viên của Đảng ủy Công an tỉnh; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Dự hội nghị, các đại biểu được tiếp thu 3 Nghị quyết lần thứ bảy của BCH Trung ương Đảng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Kết thúc hội nghị, các đại biểu viết thu hoạch cá nhân. Và sau Hội nghị, Bí thư các đảng bộ, chi bộ sẽ triển khai, quán triệt việc học tập và thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ, Chi bộ mình theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra.

Quang cảnh hội nghị  

Quang cảnh hội nghị

Hồng Dương

Các tin khác

Bạn đang xem bài viết Quán Triệt Và Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 86 Của Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương Về Công Tác Giáo Dục trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!