Xem Nhiều 1/2023 #️ Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Hội Đồng Khoa Học Bệnh Viện Năm 2022 # Top 7 Trend | Sachkhunglong.com

Xem Nhiều 1/2023 # Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Hội Đồng Khoa Học Bệnh Viện Năm 2022 # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Hội Đồng Khoa Học Bệnh Viện Năm 2022 mới nhất trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

 

 

Số:  1101 /QĐ-BVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

   

   Bắc Ninh, ngày  16  tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016

 

 

  

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành;

  Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Ninh;

  Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 16/5/2016 Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác cán bộ; Căn cứ tình hình thực tế và khả năng của cán bộ; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,                                                QUYẾT ĐỊNH:       Điều 1. Kiện toàn Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2016 (có Danh sách kèm theo). Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng khoa học Bệnh viện. Nhiệm vụ của các thành viên dưới sự phân công, điều hành của Chủ tịch Hội đồng. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 675/BVT-TCCB, ngày 07/5/2015 của Giám đốc Bệnh viện.  

Nơi nhận: - Như Điều 3 (t/h); – Ban Giám đốc; – Lưu: VT, TCCB.            GIÁM ĐỐC                       Hạ Bá Chân

 DANH SÁCH                          THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BỆNH VIỆN                 (Kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-BVT, ngày 16/5/2016 của Giám đốc)  

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ

1 Vũ Văn Long Phó Giám đốc Chủ tịch HĐ

2 Hoàng Dương Phó Giám đốc  Phó chủ tịch HĐ

3 Đào Khắc Hùng Phó Giám đốc Phó chủ tịch HĐ

4 Bùi Thị Thủy GĐ TT ĐTCĐT Thư ký HĐ

5 Triệu Thúy Hường TP KHTH Thành viên

6 Ngô Văn Hữu TK Dược Thành viên

7 Nguyễn Mạnh Hùng TK Ngoại TN Thành viên

8 Nguyễn Thanh Phương PTK Nội TMLH Thành viên

9 Lê Đức Đông PTK TMH Thành viên

10 Lê Duy Hách PTK TDCN Thành viên

11 Cao Sỹ Toản TP Điều dưỡng Thành viên

Quyết Định Về Việc Thành Lập Hội Đồng Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện

Thứ sáu – 09/12/2016 07:42

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /QĐ-BVTN Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 17/6/2006 của Sở Y tế thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) sau:

1. BSCKII Lê Văn Lóng, Giám Đốc Chủ tịch

2. BSCKI Đỗ Thị Lệ Nhu, Phó Giám Đốc Phó Chủ tịch

3. BSCKI Mai Trần Đông, Phó Giám Đốc Thư ký

4. BSCKII Đoàn Minh Trí, T.phòng KHTH Thành viên

5. BSCKI Đoàn Minh Tuấn, T.phòng TCHC-QT “

6. CNĐD Dương Phước Thân, T.phòng Điều dưỡng “

7. KT Hà Phước Hùng, T.phòng TCKT “

8. BS Trần Thủy Liên, chúng tôi Khám bệnh “

9. BS Lữ Mỹ Anh, chúng tôi LCK “

10. BS Trần Nhựt Thanh, Phó khoa YHCT “

11. BSCKI Phạm Hoàng Chánh, chúng tôi Sản “

12. BSCKI Lê Quốc Thanh, chúng tôi Nội “

13. BSCKI Nguyễn Viết Thảo, chúng tôi Nhi “

14. BSCKI Nguyễn Minh Truyền, chúng tôi Ngoại “

15. BSCKI Tô Phước Hiệp, chúng tôi Nhiễm “

16. DSCKI Nguyễn Văn Công, chúng tôi Dược kiêm chúng tôi KSNK “

17. BS Bùi Trọng Hải, chúng tôi CLS “

Điều 2. Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện có trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng và thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế ban hành.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu HC

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /QĐ-BVTN Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng quản lý chất lượng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 17/6/2006 của Sở Y tế thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng quản lý chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) sau:

1. BSCKI Mai Trần Đông Trưởng phòng

2. BSCKII Đoàn Minh Trí Phó Trưởng phòng

3. BSCKI Đoàn Minh Tuấn Phó Trưởng phòng

4. CNĐD Dương Phước Thân Thư ký

5. YS Lê Minh Thủ Thành viên

6. ĐDTH Đương Thị Cẩm Loan Thành viên

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu HC

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-BVTN Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Mạng lưới chất lượng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 17/6/2006 của Sở Y tế thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Mạng lưới chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) sau:

–Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

1. BS Đỗ Thị Lệ Nhu Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Thanh Lợi Tổ phó

3. CĐĐD Trần Minh Diễn Thư ký

– Khoa Khám bệnh

1. BS Trần Thủy Liên Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Thị Lệ Mai Tổ phó

3. ĐDTH Nguyễn Thị Thanh Thúy Thư ký

– Khoa Liên chuyên khoa

1. BS Lữ Mỹ Anh Tổ trưởng

2. BS Lê Văn Phước Tổ phó

3. CĐĐD Hồ Thị Tuyết Vân Thư ký

– Khoa Y học cổ truyền

1. BS Trần Nhựt Thanh Tổ trưởng

2. YS Nguyễn Hải Sơn Tổ phó

3. YS Huỳnh Thị Hằng Nga Thư ký

– Khoa Sản

1. BS Phạm Hoàng Chánh Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Ngọc Diễm Uyên Tổ phó

3. CNHS Nguyễn Thị Thu Thủy Thư ký

– Khoa Nội

1. BS Lê Quốc Thanh Tổ trưởng

2. BS Huỳnh Ngọc Nguyên Tổ phó

3. CĐĐD Nguyễn Hữu Thuận Thư ký

– Khoa Nhi

1. BS Nguyễn Viết Thảo Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Ngọc Thu Tổ phó

3. ĐDTH Phạm Thị Tuyết Hấn Thư ký

– Khoa Ngoại

1. BS Nguyễn Minh Truyền Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Thế Cạnh Tổ phó

3. YS Nguyễn Tường Duy Thư ký

– Khoa Nhiễm

1. BS Tô Phước Hiệp Tổ trưởng

2. BS Lý Văn An Tổ phó

3. CĐĐD Phan Văn Phú Thư ký

– Khoa Dược

1. DS Nguyễn Văn Công Tổ trưởng

2. DSTH Nguyễn Thị Hồng Tổ phó

3. DSTH Võ Tấn Thông Thư ký

– Khoa KSNK

1. DS Trương Ngọc Thanh Tổ trưởng

2. YS Trần Nam Nhựt Tổ phó

3. ĐDTH Hoàng Phan Diễm Hương Thư ký

– Khoa Cận lâm sàng

1. BS Bùi Trọng Hải Tổ trưởng

2. KTV Trịnh Kim Bảo Tổ phó

3. KTV Nguyễn Thị Nhẹ Thư ký

– Khoa Dinh Dưỡng

1. BS Nguyễn Thị Ngọc Thu Tổ trưởng

2. CNĐD Trịnh Thị Phương Vi Tổ phó, kiêm Thư ký

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu HC

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: benhvienthotnot.com.vn

Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh

Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Ngày 06/5/2020, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho ông Hạ Bá Chân tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí Sở Nội Vụ, lãnh đạo Sở Y tế, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các khoa/phòng/Trung tâm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ, ông Trần Trung Chính – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chúc mừng ông Hạ Bá Chân – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hạ Bá Chân trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Sở Nội Vụ, Sở Y tế, Ban Giám đốc, Trưởng các khoa/phòng/Trung tâm và cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trước niềm vinh dự và trọng trách lớn lao, đồng chí hứa sẽ cố gắng phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Trung Chính – Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế tặng hoa chúc mừng ông Hạ Bá Chân tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Công Nghệ Thông Tin

Bệnh Viện Nhi Đồng Tp. Cần Thơ

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ ĐIỀU TRỊ TRẺ EM TRONG THỜI COVID-19

Cập nhật ngày (28/08/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ xác định mục tiêu phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tiềm ẩn trong cộng đồng.

THÔNG BÁO TƯ VẤN BỆNH MÃN TÍNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ

Cập nhật ngày (20/08/2021)

Do tình hình dịch bệnh phức tạp. Để tạo điều kiện cho các bệnh mãn tính hen (suyễn) , tim, thận máu, nội tiết đã có bệnh án ngoại trú tại Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ, được tư vấn bệnh miễn phí qua điện thoại.

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI NHIỄM COVID – 19 Ở TRẺ EM

Cập nhật ngày (18/08/2021)

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện của con người đặc biệt trong giai đoạn phát triển của trẻ em.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ ĐƯỢC TIÊM NGỪA VẮC XIN COVID 19

Cập nhật ngày (13/08/2021)

Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19”, áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng Nhà nước và tư nhân trên cả nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8 và bãi bỏ các văn bản số 2995/QĐ-BYT; số 3445/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

CẦN BIẾT VỀ HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ MỚI XÁC ĐỊNH CA NGHI MẮC COVID CỦA BỘ Y TẾ

Cập nhật ngày (02/08/2021)

Bộ Y tế vừa có quyết định số 3638/QĐ- BYT về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” thay thế cho quyết định được ban hành trước đó vào tháng 8/2020.

HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP NHẬN, PHÂN TUYẾN VÀ CHUYỂN TUYẾN ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Cập nhật ngày (02/08/2021)

Căn cứ Công văn số 5741/BYT-KCB ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19;

BỐN TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI NGUY CƠ NGƯỜI NHIỄM VIRUS SARS-COV-2 VÀ HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ BAN ĐẦU

Cập nhật ngày (01/08/2021)

Ngày 31/7, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BYT về tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 tiêu chí gồm nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Theo Bộ, việc phân loại nguy cơ tốt sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị.

THÔNG BÁO TƯ VẤN BỆNH NGOẠI TRÚ MÃN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ

Cập nhật ngày (01/08/2021)

Do tình hình dịch bệnh phức tạp. Để tạo điều kiện cho các bệnh mãn tính hen (suyễn) , tim, thận máu, nội tiết đã có bệnh án ngoại trú tại Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ, được tư vấn bệnh miễn phí qua điện thoại.

Bạn đang xem bài viết Quyết Định Về Việc Kiện Toàn Hội Đồng Khoa Học Bệnh Viện Năm 2022 trên website Sachkhunglong.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!