Top #10 ❤️ Cách Trình Bày Văn Bản Báo Cáo Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Cách Trình Bày Văn Bản Báo Cáo Chuẩn Mực

Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo Lớp 7

Canh Lề Báo Cáo Chuẩn, Đánh Mục Lục Tự Động Trong Báo Cáo

Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên Tham Khảo

10 Mẫu Báo Cáo Được Sử Dụng Nhiều Nhất

Hướng Dẫn Trình Bày Nơi Nhận Trong Văn Bản Hành Chính

+ Bìa chính (Hình thức trình bày như phụ lục 1),

+ Bìa phụ là giấy thường (Hình thức trình bày như phụ lục 1),

+ Trang “Tóm tắt công việc kiến tập” (không quá 1 trang A4)

+ Trang “Nhận xét của đơn vị kiến tập”

– Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng 1.5 lines (không dùng After, Before), lùi đầu dòng 1 tab khi sang paragraph mới.

+ Tên chương: Viết chữ in hoa, đậm, căn giữa, cỡ chữ: 16

+ Đề mục: Các tiểu mục của BCTT được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 1.1.1.2. chỉ tiểu mục 2, nhóm tiểu mục 1, mục 1, chương 1); không có chấm sau khi kết thúc số thứ tự đề mục và không có dấu hai chấm sau khi kết thúc tên đề mục:

Ví dụ: – Krugman (1999) đã cho rằng…

– Kinh tế học quốc tế có thể được chia ra thành 2 nhóm chính: nghiên cứu thương mại quốc tế và tiền tệ quốc tế (Krugman và Obstfeld, 2006, tr. 8).

– Bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, sơ đồ… phải được đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương. Số đầu tiên là số thứ tự của chương, số tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó. Ví dụ: Hình 2.1 (Hình vẽ thứ nhất trong chương 2 ); Bảng 1.2 (Bảng thứ 2 trong chương 1). Bảng biểu, hình, đồ thị…phải có tên, đơn vị tính, nguồn (tên, đơn vị tính ở phía trên, căn lề trái, bôi đậm số thứ tự và tên của bảng biểu,…; nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị…).

– Số liệu phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy, Ví dụ: 1.025.845,26

– Không để bảng, biểu, đồ thị…bị cắt thành hai trang.

– Có thể dùng footnote để giải thích (hạn chế trích nguồn), cỡ chữ 10

+ Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo Họ (giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo Tên lên trước Họ)

+ Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo Họ.

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp dựa vào từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành.

+ Tài liệu tham khảo là Bài báo từ Tạp chí : Tên tác giả (nếu nhiều tác giả thì viết tiếp và cách nhau bằng dấu phẩy, có chữ “và” đối với tài liệu tiếng Việt hoặc “and” đối với tài liệu tiếng Anh trước tên tác giả cuối cùng), Năm xuất bản,”Tên bài viết” , Tên tạp chí (in nghiêng), Số tạp chí, Trang trích dẫn.

Các báo cáo khoa học cần được trình bày trên giây trắng, khổ A4 (kích thước 21×29,7cm). Sinh viên phải sử dụng phần mềm chế bản Microsoft Word 6.0 hoặc những phiên bản cao hơn. Sử dụng máy in laser, in một mặt. Sinh viên hãy tuân thủ chính xác mọi hướng dẫn; những báo cáo không tuân thủ sẽ không được chấp nhận.

Hãy xem chính tài liệu này như một ví dụ minh họa cho cách thức trình bày báo cáo của sinh viên; từ đó sinh viên sẽ biết được báo cáo khoa học của mình sẽ như thế nào khi nộp. Những hướng dẫn chi tiết sẽ được trình bày trong từng đề mục nhỏ.

Báo cáo khoa học không được vượt quá 30 trang A4. Những báo cáo khoa học dài hơn quy định này sẽ phải tự chi trả chi phí in cho những trang vượt quá giới hạn (2.000 đồng/trang). Chi phí này sẽ phải thanh toán trước khi sinh viên tham gia Hội nghị Khoa học sinh viên.

Báo cáo khoa học được dàn trang theo quy định sau: Lề trên: 2,5cm; Lề dưới 2,5cm; Lề trái: 3cm; Lề phải: 2cm. Khổ giấy phải là A4, kích thước 21×29,7cm. Sử dụng phông chữ Times New Roman hoặc .VnTimes; cỡ 12; cách dòng 1.5; và căn lề đều hai bên.

Ngoại trừ tên đề tài, các báo cáo khoa học không nên có quá 3 cấp đề mục trong phần nội dung. Tên đề tài dùng phông chữ in hoa, cỡ chữ 20, căn giữa. Tên đề tài dài hơn một dòng chỉ được để cách dòng đơn (single).

Tác giả và những thông tin cá nhân căn lề trái, cách dòng đơn và được bắt đầu từ dòng thứ 2 ngay sau tiêu đề như trình bày ở trên. Sử dụng phông chữ 12.

Tác giả thứ 2 được viết liền ngay sau tác giả thứ nhất. Đối với báo cáo khoa học sinh viên, chỉ cần ghi tên sinh viên thực hiện đề tài, tên Khoa và Trường.

Đề mục cấp 1 nên căn lề trái, và có phông chữ 12 in đậm, cách dòng đoi, đánh số thứ tự 1 hoặc 2 (Ví dụ như tiêu đề ” 1. Trình bày báo cáo”).

Đề mục cấp 2 căn lề trái, phông chữ 12, in đậm và in nghiêng, đánh số 1.2 hoặc 2.1 theo trình tự xuất hiện. (Xem tiêu đề “1.2 Dàn trang“).

Đề mục cấp 3 (nếu cần thiết) nên căn lề trái, phông chữ 12 bình thường, đánh số 1.2.1 hoặc 2.1.1 v.v.

Tất cả các báo cáo đều được bắt đầu bằng một đoạn tóm tắt khoảng 500 từ trở lại. Tóm tắt cũng được dãn dòng 1.5 và in nghiêng. Phông chữ 12. Không đặt đề mục nhỏ ở phía trên phần tóm tắt.

Phần nội dung báo cáo cũng được dãn dòng 1.5 và nên bắt đầu ngay sau phần Tóm tắt. Sử dụng phông chữ 12 và dòng đầu tiên của mỗi đoạn (paragraph) lùi vào 0,5cm (Indentation, first line 0.5cm).

Dãn dòng 1,5 được áp dụng cho toàn bộ báo cáo. Dãn dòng đôi (double space) cho các đề mục nhỏ cấp 1, cấp 2, và cấp 3 (nói cách khác là cách 1 dòng). Những đề mục nhỏ dài hơn một dòng chỉ nên dãn dòng đơn.

Trong phần Tài liệu tham khảo, mỗi tài liệu tham khảo chỉ dãn dòng đơn, giữa các tài liệu tham khảo cũng nên dãn dòng 1.5.

Bảng 1. Mô tả đặc điểm của mẫu điều tra (ví dụ minh họa)

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo được thực hiện theo cuốn Sổ tay Xuất bản, xuất bản lần thứ 4 của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ ( American Psychological Association – APA).Các trích dẫn ngay trong nội dung báo cáo nên liệt kê tên tác giả (đối với tác giả Việt Nam và họ – đối với tác giả nước ngoài), dầu phẩy, ngày xuất bản và tất cả đặt trong dấu ngoặc đơn.

Trong trường hợp tên tác giả được sử dụng trong câu, không cần phải nhắc lại tên tác giả trong phần trích dẫn, chỉ cần nêu năm xuất bản trong ngoặc đơn.

Nếu một trang hoặc một tiểu đoạn, hoặc công thức được trích dẫn, sinh viên cũng cần đặt những trích dẫn này trong ngoặc đơn, ví dụ như (Kaynak, 1989, p.168). Lưu ý rằng ký hiệu và (&) chỉ được sử dụng khi tài liệu trích dẫn là của nhiều tác giả và chỉ khi xuất hiện trong ngoặc đơn.

Phần Tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tài liệu đã được trích dẫn trong báo cáo. Cụm từ “Tài kiệu tham khảo” được đặt ngay trên dòng đầu tiên của phần này, và là đề mục cấp 1.

Các tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau được xếp riêng theo từng thứ tiếng (Việt, Nga, Anh, Pháp, Đức, v.v.). Tài liệu tham khảo giữ nguyên văn, không dịch, không phiên âm.

Các tài liệu tham khảo được liệt kê theo thứ tự A, B, C theo tên (đối với tác giả Việt Nam) và theo họ đối với tác giả nước ngoài. Những tài liệu của cùng tác giả thì sắp xếp theo thời gian xuất bản từ mới đến cũ. Xem ví dụ cụ thể cho từng loại tài liệu tham khảo (tạp chí, bài báo trong kỷ yếu, sách v.v.) ở phần sau.

Các phụ lục, nếu sử dụng, cần phải làm giống như các tài liệu tham khảo. Từ “Phụ lục” được đặt ở phía trên, với đề mục cấp 1. Nếu có nhiều phụ lục, các phụ lục phải được đánh số liên tục.

Các trang của báo cáo được đánh số ở phía dưới, bên phải của mỗi trang.

+ Nếu một tác giả có nhiều tài liệu cùng xuất bản trong một năm thì sẽ đặt thứ tự a, b, c

– Bản cứng: 02 bản được đóng bìa màu xanh da trời (có bóng kính), trong đó nộp 01 bản trực tiếp cho GVHD và 01 bản tại Văn phòng Khoa trong thời hạn quy định.

Những điều nên tránh khi viết đơn xin việc Cách xử lý hóa đơn viết sai đúng cách nhất Bí quyết viết email chuyên nghiệp, hiệu quả Cách viết sơ yếu lý lịch công chức Cách viết mail cho sếp khôn ngoan nhất Cách viết mail xin tăng lương

Soạn Văn 7 Vnen Bài 30: Văn Bản Báo Cáo

Văn Bản Báo Cáo Sbt Ngữ Văn 7 Tập 2 Trang 103: Yêu Cầu Nào Trong Các Yêu Cầu Sau Không Phải Là Yêu

Bỏ Túi 7 Kỹ Năng Viết Báo Cáo Giúp Bạn Chuyên Nghiệp Hơn

Những Yêu Cầu Của Việc Soạn Thảo Văn Bản

Bài 30. Văn Bản Báo Cáo

Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Bằng Word

3 Cách Tạo Trang Bìa Trong Word Để Làm Báo Cáo, Luận Văn, Đồ Án…

Cách Tạo Đường Viền, Làm Khung, Border, Trong Văn Bản Word 2007, 2013,

Mẫu Đề Xuất Dự Án Đầu Tư Năm 2022 Và Tư Vấn Thủ Tục Lập Dự Án Đầu Tư ?

Đã Thu Hồi Văn Bản Yêu Cầu Báo Cáo Tình Hình Hỏa Táng Mùa Dịch

Tp.hcm Thu Hồi Văn Bản Yêu Cầu Báo Cáo Tình Hình Hỏa Táng Mùa Dịch

Trong quá trình viết báo cáo, các bạn sinh viên cần lưu ý cách trình bày bài báo cáo bằng word theo đúng quy định của từng trường. Thông thường cách trình bày bài báo cáo được quy định như sau:

1. Kết cấu báo cáo thực tập:

Kết cấu Báo cáo tốt nghiệp được trình bày rõ ràng, đầy đủ, yêu cầu đánh máy vi tính 1 mặt, như sau:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin về đơn vị thực tập:

– Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị.

– Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

– Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị.

– Cơ cấu tổ chức.

– Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 – 5 năm.

– Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)

1.2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập:

– Giới thiệu chung về vị trí công tác.

– Đặc điểm, yêu cầu.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ SINH VIÊN CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

Nội dung bao gồm:

2.2. Ưu điểm, hạn chế của vấn đề phân tích ở mục 2.1

2.3. Tiến độ thực hiện công việc (các mốc thời gian thực hiện)

Hình chụp minh họa quá trình làm việc thực tế tại đơn vị (làm tới đâu hình chụp tới đó – in màu vào báo cáo thực tập tốt nghiệp).

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

2.4. Công tác vệ sinh, an toàn lao động.

Nội dung bao gồm

3.1. Các nhận xét, đánh giá thực trạng của quá trình làm việc.

2. Quy định định dạng trang

– Khổ trang: A4

– Canh lề trái: 3 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm.

– Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13.

– Cách dòng (Line Space): 1.5

– Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter

3. Đánh số trang

Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… ở phần header và footer.

Đánh theo số (1, 2, 3…), canh giữa ở cuối trang.

4. Đánh số các đề mục

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1……………

1.1……..

1.1.1……….

1.1.2 ………

……

CHƯƠNG 2………..

2.1…………

2.1.1……..

2.1.2 …..

……

5. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ

Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

Ví dụ: Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2)

Trích dẫn trực tiếp

6. Hướng dẫn trình bày và sắp xếp tài liệu tham khảo

Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Trần Văn A (2017): “Trích dẫn”

Trần Văn A, Nguyễn Văn B (2017): “Trích dẫn”

Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể:

Trích dẫn gián tiếp

“Trích dẫn” (Tên sách, 2022, nhà xuất bản, trang)

Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

“Trích dẫn” (Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Phạm Văn C, 2022) Quy định về trích dẫn

Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC.

Trình bày tài liệu tham khảo

Khi trích dẫn cần: Trích có chọn lọc.

Không trích (chép) liên tục và tất cả.

Không tập trung vào một tài liệu.

Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.

Yêu cầu: Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác

Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”

Qua dòng, hai chấm (:), trích thơ, không cần “…”

Tất cả trích dẫn đều có CHÚ THÍCH chính xác đến số trang

Sắp xếp tài liệu tham khảo

Sách: Tên tác giả (Năm xuất bản). Tên sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản

Bài viết in trong sách hoặc bài báo in trong các tạp chí: Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”. Tên tạp chí. Số tạp chí.

Tham khảo điện tử: Tên tác giả (Năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày tháng năm.

Các văn bản hành chính nhà nước: Ví dụ: Quốc hội…, Luật Doanh nghiệp số…

Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.

Tài liệu tham khảo phân theo các phần như sau: Các văn bản hành chính nhà nước

Sách tiếng Việt

Sách tiếng nước ngoài

Báo, tạp chí

Các trang web

Các tài liệu gốc của cơ quan thực tập

Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ: Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm.

Nếu tài liệu chưa công bố ghi (Tài liệu chưa công bố); nếu tài liệu nội bộ, ghi (Lưu hành nội bộ)

Sắp xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả, nếu chữ cái thứ nhất giống nhau thì phân biệt theo chữ cái tiếp theo, nếu trùng chữ cái thì phân biệt theo vần, trùng vần thì phân biệt theo dấu thanh: không – huyền – sắc – hỏi – ngã – nặng.

Tài liệu nước ngoài ít thì xếp chung, nhiều thì xếp thành mục riêng: Tài liệu trong nước, tài liệu nước ngoài

Có thể xếp chung sách và báo hoặc xếp riêng: I. Sách; II. Báo; III. Tài liệu khác.

Nhiều người thì ghi: Nhiều tác giả, Nhiều soạn giả, Nhiều dịch giả, xếp theo chữ cái G.

Nhiều tác giả nhưng có chủ nhiệm, chủ biên thì ghi tên của chủ nhiệm, chủ biên

Nếu xếp chung tài liệu Việt Nam và nước ngòai thì điều chỉnh theo trật tự chung

Tên cơ quan, địa phương: sử dụng chữ cuối cùng làm tên tác giả, ví dụ: Tỉnh Lâm Đồng, Viện Dân tộc học, … để xếp theo chữ cái Đ, H.

Các bạn có thể tham khảo bài viết trên để trình bày bài báo cáo của mình một cách chính xác nhất. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Cách trích dẫn tài liệu tham khảo theo kiểu APA

Cách trình bày bài báo cáo bằng word

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : luanvanaz@gmail.com ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Mẫu Văn Bản Báo Cáo Vụ Việc

Vụ Cháy Chung Cư 72 Người Chết Ở Anh: Video Lửa Lan Nhanh Chưa Từng Thấy

Tổng Hợp Toàn Sự Kiện Về Vụ Cháy Studio Kyoto Animation!

Rạng Đông Báo Cáo Con Số Thiệt Hại Sau Hỏa Hoạn

Báo Cáo Nhanh Về Vụ Cháy Tại Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Bài 30. Văn Bản Báo Cáo

Những Yêu Cầu Của Việc Soạn Thảo Văn Bản

Bỏ Túi 7 Kỹ Năng Viết Báo Cáo Giúp Bạn Chuyên Nghiệp Hơn

Văn Bản Báo Cáo Sbt Ngữ Văn 7 Tập 2 Trang 103: Yêu Cầu Nào Trong Các Yêu Cầu Sau Không Phải Là Yêu

Soạn Văn 7 Vnen Bài 30: Văn Bản Báo Cáo

Cách Trình Bày Văn Bản Báo Cáo Chuẩn Mực

Kiểm tra bài cũ:

Khi nào thì cần viết văn bản đề nghị?

Hình thức và nội dung một văn bản đề nghị cần đảm bảo yêu cầu gì?

TIếT 126

VĂN BảN BáO CáO

CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2003.

B¸O C¸O

vÒ kết quả hoạt động chào mừng ngày 20 – 11

Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản.

Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, hưởng ứng đợt phát động thi đua làm nhiều việc tốt của Ban Giám hiệu nhà trường, trong tháng 11 vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là :

Thay mặt lớp 7B

Lớp trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

D?c l?p – T? do – H?nh phỳc.

Nam D?nh, ngy 08 thỏng 09 nam 2003.

BáO CáO

V? k?t qu? quyờn gúp ?ng h? cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t.

Kớnh g?i : T?ng ph? trỏch D?i Tru?ng THCS Nguy?n Van Tr?i.

Hu?ng ?ng phong tro quyờn gúp giỳp d? d?ng bo vựng lu l?t vu?t qua nh?ng khú khan do thiờn tai gõy ra, l?p 7C dó ti?n hnh quyờn gúp du?c m?t s? qu g?i cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t nhu sau :

1, Qu?n ỏo : 6 b?.

2, Sỏch v? : 12 b? sỏch giỏo khoa cu (l?p 6 ) v 30 quy?n v? h?c sinh.

3,Ti?n: 100.000 d?ng.

T?t c? cỏc b?n d?u dúng gúp, ?ng h?. Trong dú b?n Hong H l ngu?i ?ng h? nhi?u nh?t : 1 b? qu?n ỏo v 20.000 d?ng.

Thay m?t l?p 7C

L?p tru?ng

(Kớ v ghi rừ h? tờn)

Qua hai văn bản báo cáo trên em hãy cho biết viết báo cáo để làm gì?

? Để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.

Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

Hình thức: trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn.

Nội dung : Báo cáo của ai ? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì ? Kết quả như thế nào ?

Hãy nêu một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường,lớp em?

Báo cáo sơ kết học kì I.

Báo cáo công tác Đội.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Trong các tình huống sau đây tình huống nào phải

viết báo cáo?

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2003.

B¸O C¸O

vÒ kết quả hoạt động chào mừng ngày 20 – 11

Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản.

Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, hưởng ứng đợt phát động thi đua làm nhiều việc tốt của Ban Giám hiệu nhà trường, trong tháng 11 vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là :

Thay mặt lớp 7B

Lớp trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

D?c l?p – T? do – H?nh phỳc.

Nam D?nh, ngy 08 thỏng 09 nam 2003.

BáO CáO

V? k?t qu? quyờn gúp ?ng h? cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t.

Kớnh g?i : T?ng ph? trỏch D?i Tru?ng THCS Nguy?n Van Tr?i.

Hu?ng ?ng phong tro quyờn gúp giỳp d? d?ng bo vựng lu l?t vu?t qua nh?ng khú khan do thiờn tai gõy ra, l?p 7C dó ti?n hnh quyờn gúp du?c m?t s? qu g?i cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t nhu sau :

1, Qu?n ỏo : 6 b?.

2, Sỏch v? : 12 b? sỏch giỏo khoa cu (l?p 6 ) v 30 quy?n v? h?c sinh.

3,Ti?n: 100.000 d?ng.

T?t c? cỏc b?n d?u dúng gúp, ?ng h?. Trong dú b?n Hong H l ngu?i ?ng h? nhi?u nh?t : 1 b? qu?n ỏo v 20.000 d?ng.

Thay m?t l?p 7C

L?p tru?ng

(Kớ v ghi rừ h? tờn)

1. Quốc hiệu và tiêu ngữ

2. Địa điểm và ngày tháng làm văn bản báo cáo.

3. Tên văn bản : Báo cáo về ..

4. Nơi nhận báo cáo.

5. Người (tổ chức) báo cáo.

6. Nêu lí do, sự việc và các kết quả đã làm được.

7. Chữ kí và họ tên người báo cáo.

Lưu ý:

Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to.

-Trình bày văn bản báo cáo cần sáng sủa, cân đối: các phần quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung báo cáo mỗi phần cách nhau 2-3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn

Tên người( tổ chức) báo cáo , nơi nhận báo cáo và nội dung báo cáo là những mục cần chú ý trong loại văn bản này.

Các kết quả bao giờ cũng được nêu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng nói chung chung.

Viết báo cáo để làm gì ?

Bày tỏ nguyện vọng

Muốn cho mọi người biết điều gì đó.

Trình bày về tình hình, sự việc và kết quả đạt được.

Để cho vui.

Bài tập

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2011

báO CáO

Về kết quả của phong trào Đôi bạn cùng tiến

Kính gửi :Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh

Hưởng ứng phong trào Đôi ban cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

1. Về học tập : điểm tổng kết cuối học kì, 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó, 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung bình và không có điểm yếu.

2.Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, giữ trật từ trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Vũ Hồng Hà và Phạm Minh Hùng có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc.

Thay mặt tập thể lớp 7A

Lớp trưởng

Nguyễn Mỹ Linh

luyện tập

Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra các nội dung, hình thức,phần, mục được trình bày trong văn bản đó.

Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo

Sai chính tả.

Cần có đầy đủ các mục, các phần.

Trình bày sáng sủa, sạch sẽ,.

1. Khi nào cần viết văn bản báo cáo ?

Khi cần trình bày tình hình một sự việc kết quả đạt được của cá nhân hay tập thể nào đó.

Khi muốn truyền đạt những nội dung, yêu cầu từ cấp trên xuống

Khi muốn đề xuất một sự việc nào đó mà chúng ta cần được giải quyết.

Khi muốn xin nghỉ học

Bài tập

Bài tập:

Đọc văn bản sau và cho biết

Văn bản báo cáo sau đây mắc lỗi gì ?

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày 29 tháng 3 năm 2014

Kính gửi :Cô Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Lê Văn Tám

Hưởng ứng phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên chào mừng 60 năm giải phóng Điện Biên do Liên đội trường tổ chức, Chi đội 7A6 chúng em đã tích cực tham gia và thu được kết quả thi đua trong đợt 1 như sau:

Về cá nhân: Vài bạn đã đạt nhiều công trình măng non : cụ thể là:

1. Vũ Thu Hiền: 20 công trình.

2. Trần Thành Đạt: 19 công trình

3. Nguyễn Thu Hồng: 18 công trình

4. Lê Thuý Hằng: 15 công trình

Về tập thể lớp: rất nhiều công trình.

Thay mặt Chi đội 7A6

Chi đội trưởng

( kí tên) Nguyễn ái Nhân

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày 29 tháng 3 năm 2014

Tên báo cáo

Kính gửi :Cô Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Lê Văn Tám

Hưởng ứng phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên chào mừng 60 năm giải phóng Điện Biên do Liên đội trường tổ chức, Chi đội 7A6 chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả thi đua trong đợt 1 như sau:

Về cá nhân: Vài bạn đã đạt nhiều công trình măng non : cụ thể là:

1. Vũ Thu Hiền: 20 công trình.

2. Trần Thành Đạt: 19 công trình

3. Nguyễn Thu Hồng: 18 công trình

4. Lê Thuý Hằng: 15 công trình

Về tập thể lớp: rất nhiều công trình.

Thay mặt Chi đội 7A6

Chi đội trưởng

( kí tên) Nguyễn ái Nhân

CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2014

Kính gửi :Cô Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Lê Văn Tám

Hưởng ứng phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên chào mừng 60 năm giải phóng Điện Biên do Liên đội trường tổ chức, Chi đội 7A6 chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả thi đua đợt 1 như sau:

Về cá nhân: 04 bạn đã đạt nhiều công trình măng non :cụ thể là:

1. Vũ Thu Hiền: 20 công trình.

2. Trần Thành Đạt: 15 công trình

3. Nguyễn Thu Hồng: 16 công trình

4. Lê Thuý Hiền: 15 công trình

Về tập thể lớp: 15 công trình.

Thay mặt Chi đội 7A6

Chi đội trưởng

( kí tên) Nguyễn ái Nhân

BáO CáO

Về kết quả của phong thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

3. Mục nào sau đây không phù hợp với văn bản báo cáo ?

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên văn bản

Thời gian viết đơn

Cảm xúc của người viết.

4. Điền vào chỗ chấm:

Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về ….., sự việc và các ….. đạt được của một cá nhân hay tập thể.

Bản báo cáo cần trình bày ……, …… và ……. theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục sau : Báo cáo…. ? Báo cáo….. ? Báo cáo về việc gì ?…………….. như thế nào ?

Bài tập củng cố

kết quả

Thu được

tình hình

với ai

của ai

Kết quả

sự việc

quy củ

mạch lạc

sáng sủa

trang trọng

rõ ràng

Hướng dẫn về nhà

Học bài, làm bài tập trong vở bài tập

Sưu tầm một số văn bản báo cáo.

Chuẩn bị bài Ôn tập phần Tập làm văn.

Soạn Bài Lớp 7: Văn Bản Báo Cáo Soạn Ngữ Văn

Soạn Bài Lớp 7: Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo

Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo Lớp 7 Ngắn Gọn

Soạn Bài Lớp 7: Văn Bản Báo Cáo

Báo Cáo Về Bắc Kỳ, Trung Kỳ Và Nam Kỳ (1924)

Hướng Dẫn Cách Viết Văn Bản Báo Cáo

Cách Lập Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200

Viết Báo Cáo Thử Việc Như Thế Nào Đúng Chuẩn Bạn Đã Biết Chưa?

Biểu Mẫu Văn Bản Trong Lĩnh Vực Hành Chính

Gần Cuối Năm Học, Ban Giám Hiệu Cần Biết Tình Hình Học Tập, Sinh Hoạt Và Công Tác Của Lớp Trong Hai Tháng Cuối Năm. Em Hãy Thay Mặt Tập Thể Lớp Viết Văn Bản Gửi Lên Ban Giám Hiệu

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Công Tác Thể Dục Thể Thao Trường Học Và Triển Khai Phương Hướng Nhiệm Vụ Đến Năm 2022

Một báo cáo hoặc bản báo cáo hoặc văn bản báo cáo là tập hợp những thông tin được thực hiện với mục đích cụ thể nhằm thông tin chuyển tiếp hoặc tường trình, kể lại các sự kiện nhất định trong một hoàn cảnh hiện hành và có thể có hoặc không những nội dung kiến nghị, đề xuất. Một văn bản báo cáo cần có các yêu cầu sau đây:

Phải bảo đảm trung thực, chính xác:

– Phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, việc đã giải quyết, việc còn tồn đọng, không được hư cấu hoặc chủ quan duy ý chí.

– Người trực tiếp soạn thảo không được thiên vị, không thêm bớt hiện tượng nhằm bóp méo sự thật, phải trung thực và khách quan toàn diện trong cách đưa tin và đánh giá trong báo cáo. Cần phải theo dõi, nghiên cứu sâu sát quá trình diễn biến sự việc, hiện tượng để tìm nguyên nhân phản ánh và báo cáo. Nếu sự thật bị cắt xén, xác định sai nguyên nhân, đưa ra những nguồn tin không chính xác, không toàn diện, sẽ làm lãnh đạo đưa ra giải pháp không đúng, xử lý thiếu kịp thời và không triệt để.

Nội dung báo cáo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm:

– Người soạn thảo phải đầu tư thời gian, chọn lọc các số liệu và sự kiện về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ chính yếu của tổ chức mình để đưa vào báo cáo, không nên liệt kê tràn lan mọi sự việc, hiện tượng xảy ra. Tập hợp được số liệu chính xác, ăn khớp với nhau là việc làm cần thiết, song đòi hỏi phải biết lập luận để thấy được ưu khuyết điểm thông qua những con số đó. Cần tránh những con số ma hoặc những sự kiện chung chung không chứng minh, lý giải được điều gì. Trường hợp cần giải thích kỹ hơn thì có thể đính kèm theo báo cáo các bản phụ lục ghi các số liệu làm phương tiện minh chứng cho các kết luận trong báo cáo.

– Một bản báo cáo chỉ thuần túy thống kê sự việc mà không rút ra được những kinh nghiệm, bài học gì thì đó là báo cáo kém chất lượng, hiệu quả. Cần xuất phát từ mục đích, yêu cầu của từng loại báo cáo, xuất phát từ đối tượng đọc báo cáo mà có phương pháp viết báo cáo cho cụ thể, mạch lạc, hợp với người nghiên cứu. Tránh báo cáo tràn lan, vụn vặt, sa vào chi tiết rườm rà, sa vào các số liệu rắc rối mà phải chọn đúng trọng tâm, trọng điểm.

– Báo cáo kịp thời thể hiện ý thức, kỷ luật, ý thức tôn trọng tổ chức, tôn trọng cấp trên, có trách nhiệm với công việc. Báo cáo chậm trễ làm cho lãnh đạo không nắm được thông tin từ cấp dưới, dẫn đến hậu quả không thể ứng phó kịp thời, nhanh nhạy với tình hình để có những quyết định và mệnh lệnh chính xác, nhiều trường hợp gây ra hậu quả lớn trong quản lý.

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Qcvn 04

Hướng Dẫn Thể Thức Trình Bày Văn Bản

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trình Bày Báo Cáo Thực Tập Chuyên Nghiệp Nhất

Soạn Văn Bài: Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo

Soạn Bài: Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo

🌟 Home
🌟 Top