Top 8 # Đảng Viên Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Mẫu Quyết Định Giải Quyết Thư Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Viên

Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật

Quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên như sau:

QUYẾT ĐỊNH

việc giải quyết thư khiếu nại kỷ luật của đồng chí………………

(họ tên và địa chỉ)

– Căn cứ Chương VIII, Điều lệ Đảng (khóa X);

– Xét thư khiếu nại của đồng chí ……………. khiếu nại về việc bị Ban Thường vụ ………. thi hành kỷ luật bằng hình thức ……………. (Quyết định số ……………………, ngày…………..);

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra …… nhận thấy

* Nếu nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. thì chỉ cần ghi: Đồng chí…..đã vi phạm như Quyết định số…., ngày….tháng….năm của Ban Thường vụ…..đã nêu. Hình thức kỷ luật …. đối với đồng chí …………………… là thỏa đáng.

* Nếu không nhất trí với quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. thì phải ghi tóm tắt nội dung vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra ….. đã kết luận. Chú ý làm rõ những điểm khác với nội dung quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ ….. và ghi thêm nội dung sau đây: Xét thấy đồng chí ….đã vi phạm phải thi hành kỷ luật nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức ………………………….

* Nếu thấy vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật thì ghi: chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

ỦY BAN KIỂM TRA……… QUYẾT ĐỊNH

1- Nếu nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Chuẩn y hình thức kỷ luật ……đối với đồng chí……

* Nếu không nhất trí với hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….kết luận thì ghi: Thay đổi hình thức kỷ luật ……bằng hình thức ……..đối với đồng chí……..

* Nếu xóa bỏ hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ….đã quyết định thì ghi: Xóa bỏ hình thức kỷ luật ……đối với đồng chí mà Ban Thường vụ….đã quyết định.

2- Ban Thường vụ………, đồng chí……….thi hành quyết định này./.

Mẫu quyết định giải quyết thư khiếu nại kỷ luật Đảng viên

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 của chúng tôi.

Quy Định Của Đảng Về Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Của Đảng Viên

Đồng chí A bị đảng ủy xã kỷ luật, đồng chí gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban kiểm tra huyện ủy và ban thường vụ huyện ủy. Theo quy định hiện hành, Ủy ban kiểm tra huyện ủy có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, Ban thường vụ huyện ủy yêu cầu để Ban thường vụ lập đoàn giải quyết luôn. Vậy, quyết định của Ban thường vụ có đúng với quy định của Đảng không? “Uỷ ban kiểm tra cấp trên giải quyết khiếu nại kỷ luật do tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp đã quyết định kỷ luật hoặc đã quyết định giải quyết khiếu nại”.

Trả lời: Tại Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng được tiến hành từ đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cấp trên cĐảng viên là cấp uỷ viên các cấp, thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, chi bộ đã quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, nếu có khiếu nại thì do cấp uỷ c ban thường vụ cấp uỷ quản l ý đảng viên đó giải quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu.” Tạp chí Kiểm tra ơ sở, uỷ ban kiểm tra, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên.

Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 39, Quy định số 30 nêu trên cũng quy định:

Nh ư vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, do đảng viên bị kỷ luật không phải là cấp ủy viên các cấp, không phải là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản l ý, nên thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm tra huyện ủy. Sau khi giải quyết khiếu nại, nếu đảng viên khiếu nại tiếp thì ban th ường vụ huyện ủy lập đoàn giải quyết khiếu nại theo quy định. Ủy ban kiểm tra huyện ủy cần báo cáo, đề nghị ban thường vụ huyện ủy xem xét lại việc chỉ đạo cho đúng quy định của Đảng về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên.

Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Về Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo

Theo quy định tại Điều 15 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong cùng một đơn tố cáo.

b) Tham gia hoặc bị người khác xúi giục, kích động, cưỡng ép, mua chuộc tham gia khiếu nại, tố cáo đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.

c) Có trách nhiệm thụ lý, giải quyết tố cáo nhưng tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin, tài liệu khác làm lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo; tiết lộ các thông tin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho tổ chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm biết.

d) Thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc gây khó khăn, cản trở đảng viên, công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

e) Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kết luận, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về khiếu nại, tố cáo.

2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh không đúng sự thật.

c) Cố ý không chấp hành quyết định cuối cùng về tố cáo và kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

d) Vu cáo, vu khống hoặc cản trở người đang làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tung tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

đ) Đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

g) Tố cáo mang tính bịa đặt, vu khống, đả kích, bôi nhọ thanh danh, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúp sức, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặc gây áp lực, đòi yêu sách hoặc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự công cộng.

b) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, đe dọa, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết hoặc xâm phạm tính mạng của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trân trọng!

Quyết Định Kỷ Luật Đảng, Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Kỷ Luật Đảng Chấm Dứt Hiệu Lực Khi Nào?

Ngày 12/12/2018, tổ chức đảng ra quyết định khai trừ đối với tôi. Sau đó tôi đã khiếu nại về quyết định khai trừ này. Ngày 12/3/2019, tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, thay đổi bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Tôi cảm thấy không phục nên đã tiếp tục khiếu nại đối với quyết định thay đổi hình thức kỷ luật, hiện nay tổ chức đảng đang xem xét giải quyết đơn khiếu nại của tôi. Cho tôi hỏi đối với trường hợp của tôi thì hiệu lực thi hành kỷ luật chấm dứt tại thời điểm nào? Xin cảm ơn

Dương Lộc (090***)

Khoản 9 Điều 39 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 quy định: Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

Mặt khác, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 40 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 quy định:

Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

Nội dung này được hướng dẫn bởi dấu sao thứ ba Điều 40 Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW năm 2016 như sau:

Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

– Trong thời gian chấp hành quyết định, kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu đảng viên khiếu nại thì thời gian chấm dứt hiệu lực kỷ luật được tính là sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với đảng viên đó.

– Một năm được tính theo tháng (đủ 12 tháng).

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì Anh/Chị bị kỷ luật khai trừ, có khiếu nại, tổ chức đảng cấp trên quyết định giảm hình thức kỷ luật, từ khai trừ xuống hình thức kỷ luật cảnh cáo thì Anh/Chị phải chấp hành quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Anh/Chị tiếp tục có khiếu nại và tổ chức đảng cấp có thẩm quyền đang giải quyết thì trong thời gian giải quyết khiếu nại, Anh/Chị phải chấp hành quyết định kỷ luật cảnh cáo của tổ chức đảng có thẩm quyền; hiệu lực kỷ luật chỉ chấm dứt sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với Anh/Chị.

Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

Trân trọng!