Top 13 # Luật Hình Sự Ma Túy / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Luật Hình Sự Về Ma Túy / 2023

Điều 192. Tội trồng cây thuốc phiện và các loại cây khác có chất ma túy.

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm : a) Có tổ chức; b) Tái phạm tội này.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đến năm mươi triệu đồng.

Điều 193. Tội sản xuất trái phép chất ma túy.

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phãt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nănm cho đến mười lăm năm : a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoắc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam (Kg). e) Heroin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam. g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam. h) Các chất ma túy thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít. i) Có hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định từ một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này. k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm :

a) Có tình chất chuyên nghiệp. b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam. c) Heroin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam cho đến dưới mộttrăm gam d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dươi ba trăm gam. đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít. e) Có hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình :

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ 5 kilôgam trở lên. b) Heroin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên. c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên. d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên. đ) Có từ hai chất ma túy trở lên mà số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng. Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm : a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới. e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ em. g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam. h) Heroin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam. i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam. k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam. l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam. m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam. n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có trọng lượng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít. o) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại mộttrong các điểm từ điểm g đến điểm điểm n khoản 2 Điều này. p) Tái phạm nguy hiểm

3. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi măm : a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam. b) Heroin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam. c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam. d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam. đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam. e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam. g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít. h) Có hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình : a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên. b) Heroin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên. c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cô ca có trọng lượng từ bảy mươi mươi lăm kilôgam trở lên. d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên. đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên. e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên. g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên. h) Có hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng các chất đó tương đương với số lượng ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 195 : Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền, chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý.

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền, chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từmột năm đến sáu năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm : a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Lợi dụng chức vụ quyền hạn. d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. đ) Tiền, chất có trọng lượng từ haitrăm gam đến dưới năm trăm gam. e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới. g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến 20 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp tiền, chất có trọng lượng từ một nghìn hai trăm gam trở lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 196 : Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển , mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy :

Đã đến lúc cần sự phố hợp của toàn dân với lực lượng công an trong việc bắt giữ các đối tượng buôn bán như trên

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển , mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc trong một các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ năm năm đến mười năm : a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức. đ) Vật phạm pháp có số lượng lớn. e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới. g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 197 : Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy :Tiêm chích ma tuý ! Một tệ nạn cần phải lên án !

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc trong một các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm : a) Phạm tội nhiều lần. b) Đối với nhiều người c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 trở lên. d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai. đ) Đối với người đang cai nghiện. e) Gây tổn hại chosức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác. h) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc trong một các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm : a) Gây nguy hiểm người khác. b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người. c) Gây nguy hiểm cho nhiều người. d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai mươi năm, chung thân hoặc tử hình : a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ. Phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 198 : Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy :

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm : a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. b) Phạm tội nhiều lần. c) Đối với trẻ em. d) Đối với nhiều người. đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 199 : Tội sử dụng trái phép chất ma túy :

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Tái phạm tội này bì phạt từ hai năm đến năm năm.

Điều 200 : Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy :

1. Người nào cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ bảy năm đến mười lăm năm.

a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Vì động cơ đê hèn. d) Đối với người chưa thành niên đủ tuổi 13 trở lên. đ) Đối với phụ nữa mà biết là đang có thai. e) Đối với nhiều người. g) Đối với người đang cai nghiện. h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác. k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội một trong các trường hợp sa đây thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm. a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương từ 61% hoặc gây chết người. b) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác. c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

Điều 201 : Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác.

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác mà vi phạm quy định về quản lý , sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạttù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm : a) Có tổ chức. b) Phạm tội nhiều lần. c) Gây hậu quả nghiiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hặoc chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng , cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Bộ Luật Hình Sự Buôn Bán Ma Túy / 2023

Bộ Luật Hình Sự Buôn Bán Ma Túy, Khoản 2 Bộ Luật Hình Sự Buôn Bán Ma Túy, Hướng Dẫn Chính Sách Về Hình Sự Hóa Buôn Bán Người, Luật Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ Và Trẻ Em, Luật Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Buôn Lậu, Luật Phòng Chống Buôn Bán Người, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Câu Thơ Buồn, Mẫu Cáo Phó Tin Buồn, 2 Câu Thơ Buồn, Buôn Lậu, 1 Câu Thơ Buồn, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tài Liệu Về Đau Buồn Và Mất Mát, Tuyển Tập Thơ Buồn, Các Mẫu Thông Báo Tin Buồn, Mẫu Thông Báo Tin Buồn, Đieu 249 Ve Buon Ma Tuy, Mẫu Tin Buồn Word, Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa, Truyện Buồn, Trích Dẫn Buồn, Những Câu Thơ Buồn, Buôn Mê Thuột, Bài Thi 110 Năm Buôn Ma Thuột, Truyện Ngắn Kết Buồn, Định Nghĩa Buồn, Trích Dẫn Hay Về Tình Yêu Buồn, Khái Niệm Buôn Lậu, Truyện Ngắn Buồn, Mẫu Công Văn Thông Báo Tin Buồn, Địa Chỉ Trường Đại Học Buôn Ma Thuột, Phong Chong Buon Ban Phu Nu Va Tre Em, Khởi Nghiệp Buôn Bán, Hỗ Trợ Tái Hòa Nhập Cho Nạn Nhân Bị Buôn Bán, Tuyển Tập Thơ Tình Yêu Buồn, Tuyển Tập Thơ Tình Buồn 4 Câu, Danh Mục Hàng Hóa Cấm Buôn Bán, Mẫu Điếu Văn Chia Buồn, Những Bài Tập Làm Văn Buồn Cười, Tuyển Tập Những Bài Thơ Rất Buồn, Truyện Tranh Buồn, Khởi Nghiệp Buôn Bán Trà Sữa, Tiểu Thuyết Buồn, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Luận án Tiến Sĩ Buồn Cười, Trích Dẫn Ngôn Tình Buồn, Tuyển Tập Truyện Tình Yêu Buồn, Tuyển Tập Thơ Tình Buồn Hay Nhất, Công Ty An Trung, Buôn Ma Thuột, Lưu Đồ Phòng Chống Buôn Người, Truyện Ngôn Tình Kết Buồn, Truyện Ngắn Bách Hợp Buồn, Truyện Ngôn Tình Buồn, Tiểu Thuyết ổ Buôn Người, Sách Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn, Danh Bạ Điện Thoại Buôn Ma Thuột, Tiểu Thuyết Quỳnh Dao Tình Buồn, Phân Tích ô Hay Buồn Vương Cây Ngô Đồng, Thị Trường Bán Buôn Điện Cạnh Tranh, Danh Sách Khách Sạn Buôn Mê Thuột, Phòng Chống Buôn Bán Trẻ Em Vì Mục Đích Bóc Lột Sức Lao Động, Từ Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Đức, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hinh Thu , Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Luật Hình Sự, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự,

Bộ Luật Hình Sự Buôn Bán Ma Túy, Khoản 2 Bộ Luật Hình Sự Buôn Bán Ma Túy, Hướng Dẫn Chính Sách Về Hình Sự Hóa Buôn Bán Người, Luật Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ Và Trẻ Em, Luật Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Buôn Lậu, Luật Phòng Chống Buôn Bán Người, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Câu Thơ Buồn, Mẫu Cáo Phó Tin Buồn, 2 Câu Thơ Buồn, Buôn Lậu, 1 Câu Thơ Buồn, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tài Liệu Về Đau Buồn Và Mất Mát, Tuyển Tập Thơ Buồn, Các Mẫu Thông Báo Tin Buồn, Mẫu Thông Báo Tin Buồn, Đieu 249 Ve Buon Ma Tuy, Mẫu Tin Buồn Word, Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa, Truyện Buồn, Trích Dẫn Buồn, Những Câu Thơ Buồn, Buôn Mê Thuột, Bài Thi 110 Năm Buôn Ma Thuột, Truyện Ngắn Kết Buồn, Định Nghĩa Buồn, Trích Dẫn Hay Về Tình Yêu Buồn, Khái Niệm Buôn Lậu, Truyện Ngắn Buồn, Mẫu Công Văn Thông Báo Tin Buồn, Địa Chỉ Trường Đại Học Buôn Ma Thuột, Phong Chong Buon Ban Phu Nu Va Tre Em, Khởi Nghiệp Buôn Bán, Hỗ Trợ Tái Hòa Nhập Cho Nạn Nhân Bị Buôn Bán, Tuyển Tập Thơ Tình Yêu Buồn, Tuyển Tập Thơ Tình Buồn 4 Câu, Danh Mục Hàng Hóa Cấm Buôn Bán, Mẫu Điếu Văn Chia Buồn, Những Bài Tập Làm Văn Buồn Cười, Tuyển Tập Những Bài Thơ Rất Buồn, Truyện Tranh Buồn,

Tội Mua Bán Trái Phép Chất Ma Túy Theo Bộ Luật Hình Sự 2022 / 2023

Theo quy định tại Điều 251 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì:

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Mua bán với 02 người trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm n khoản này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là:

– Khách thể: Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. Đối tượng tác động của tội này là các chất ma túy.

– Chủ thể: Chủ thể của các tội phạm nêu trên là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

– Mặt khách quan: Người phạm tội thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác.; Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác… Điều này có nghĩa là cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy bắt buộc phải có mục đích mua bán, nếu chỉ có hành vi tàng trữ, vận chuyển thì không cấu thành tội danh này.

– Mặt chủ quan: Tội phạm thực hiện với lỗi cố ý.

Trân trọng!

Người Nghiện Ma Túy Bị Xử Lý Hình Sự, Nên Hay Không? / 2023

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngày 4/6, Bộ trưởng cho biết sẽ đề nghị sửa đổi, bổ sung luật Phòng chống tội phạm ma túy, đề nghị khôi phục lại điều 199 bộ luật Hình sự về tội sử dụng ma túy.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngày 4/6, Bộ trưởng đã dẫn ra rất nhiều hệ lụy từ việc sử dụng ma túy như: các vụ thảm án, tai nạn giao thông… do ảo giác ma túy.

Vì vậy cần phải quản lý, tránh gia tăng số người nghiện ma túy bởi từ nghiện ma túy có thể dẫn đến các loại hình tội phạm khác. Ngoài ra, làm giảm nhu cầu tiêu thụ chất ma túy là hướng đi tích cực để ngăn chặn nạn buôn lậu, mua bán trái phép chất kích thích.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ đề nghị xử lý hình sự đối với người sử dụng ma túy.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: “Mấy năm gần đây, ngoài việc mua bán, tàng trữ các chất ma túy hiện tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng lớn, số lượng người nghiện nhiều gây nên vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội”.

Về nguyên nhân sự việc luật sư Thơm chỉ ra: “Trước đây, pháp luật nước ta có quy định xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy, tuy nhiên đến Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã phá bỏ việc xử lý hình sự với người nghiện ma túy. Người nghiện ma túy không phải tội phạm mà được coi là người bệnh và bắt buộc phải chữa bệnh trên cơ sở các quy định y tế. Người nghiện chỉ bị xử phạt hành chính.

Điều nay dẫn tới việc họ sử dụng ma túy, gây nên tình trạng ngáo đá, mất trật tự an ninh xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Người sử dụng ma túy nhiều như thế là một hiểm họa đối với xã hội”.

“Tuy nhiên, tùy theo hậu quả người nghiện gây ra như thế nào sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng trước pháp luật. Ví dụ như: Tội giết người cố ý gây thương tích luật pháp đã quy định mất khả năng nhận thức về điều khiển hành vi và nhận thức do sử dụng chất kích thích như rượu bia, ma túy vẫn phải chịu trách nhiệm, còn chịu trách nhiệm như thế nào dựa vào hậu quả xảy ra” – Luật sư nêu dẫn chứng.

Theo luật sư, Thông tư 17/2007 và Thông tư 08/2015 sửa đổi bổ sung thông tư 17 quy định rõ: “Người nghiện ma túy có chất ma túy (không phân biệt nguồn gốc ma túy do đâu mà có) cho người nghiện ma túy khác chất ma túy để cùng sử dụng trái phép thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mà tùy từng trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tội sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nghĩa là ở đây người nghiện cho người nghiện khác ma túy để sử dụng sẽ không bị xử lý hình sự. Bởi người nghiện mua ma túy cho người nghiện khác sử dụng không vì mục đích vụ lợi. Vì vậy, đối với hướng dẫn này cần phải xem xét lại cho phù hợp với tình hình thực tế.

“Theo quy định của pháp luật hiện nay, người tổ chức sử dụng chất ma túy sẽ bị xử lý hình sự, nhưng người sử dụng chất ma túy không bị xử lý hình sự. Trước tình hình thực tế hiện nay chúng ta có cần quay trở lại với việc xử lý hình sự người sử dụng ma túy hay không?

Ma túy là nguồn gốc phát sinh các tội phạm, đặc biệt tội giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sức khỏe, tính mạng con người, trộm cắp, cướp tài sản, … khi không có tiền mua thuốc. Nếu như trong trường hợp xét thấy người sử dụng ma túy gây bức xúc trong dư luận xã hội, tình trạng ma túy gây nhức nhối, quan điểm của tôi nên xem xét lại các quy định đó, theo hướng phân loại các trường hợp sử dụng ma túy cho cụ thể, rõ ràng rồi tính đến việc xử lý hình sự. Chẳng hạn như nếu như trường hợp sử dụng ma túy nhiều lần bị xử phạt hành chính thì phải xử lý bằng hình sự” – Luật sư Thơm nêu quan điểm.

Bảo Linh