Top #10 ❤️ Luật Lao Đông Việt Nam 2019 Pdf Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Giáo Trình Luật Thuế Việt Nam Pdf

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam Pdf

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam Pdf

Câu Hỏi Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương

Hiệu Lực Pháp Lí Và Việc Áp Dụng Điều Ước Quốc Tế Ở Việt Nam

Hiệu Lực Pháp Lý Của Điều Ước Quốc Tế Đối Sánh Với Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ở Việt Nam

[EBOOK] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam pdf (Tái bản 2022) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thuế ra đời và tồn tại là khách quan, là điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn tại và phát triển. Để tạo lập cơ sở pháp lý ổn định vững chắc cho nguồn thu thuế, thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, đòi hỏi nhà nước cần phải ban hành hệ thống pháp luật thuế đồng bộ.

Ở Việt Nam, cùng với quá trình phát triển của đời sống kinh tế – xã hội, hệ thống pháp luật thuế được hình thành và ngày càng phát triển. Pháp luật thuế có hệ thống quy phạm phức tạp, chi tiết, thường xuyên được sửa đổi, thay thế, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của nhà nước và phù hợp với đời sống kinh tế – xã hội.

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam được trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy nội dung pháp luật thuế tại Trường và đáp ứng yêu cầu đồi mới chương trình giảng dạy trong giai đoạn mới. Những yêu cầu, đòi hỏi nêu trên sẽ là nhiệm vụ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp cho việc hoàn chỉnh giáo trình này trong những năm tới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội 2022.

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Thuế Việt Nam

Chương I – Những vấn đề cơ bản về Pháp luật Thuế

07

Chương II – Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

57

Chương III – Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

109

Chương IV – Pháp luật thuế giá trị gia tăng

159

Chương V – Pháp luật thuế thu nhập

205

Chương VI – Pháp luật thuế đối với đất đai

301

Chương VII – Pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế

339

Chương VIII – Pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế

363

Tải sách – Download

Việt Vị Là Gì? Lỗi Việt Vị Trong Bóng Đá

Bạn Có Biết Luật Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Chưa? (Cập Nhật)

Bạn Có Biết Luật Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Chưa?

Việt Vị Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Luật Việt Vị Trong Bóng Đá

Việt Vị Là Gì? Các Tình Huống Việt Vị Trong Bóng Đá

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam Pdf

Câu Hỏi Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương

Hiệu Lực Pháp Lí Và Việc Áp Dụng Điều Ước Quốc Tế Ở Việt Nam

Hiệu Lực Pháp Lý Của Điều Ước Quốc Tế Đối Sánh Với Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ở Việt Nam

Pháp Luật Và Thực Tiễn Việt Nam Về Bảo Lưu Điều Ước Quốc Tế

Định Nghĩa Về Điều Ước Quốc Tế Theo Luật Pháp Quốc Tế (Bao Gồm Án Lệ) Và Pháp Luật Việt Nam

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP (Hiến pháp phần I)

Chương I: Khoa học luật hiến pháp

I- Đối tượng nghiên cứu

II- Phương pháp nghiên cứu

III- Mối quan hệ giữa khoa học luật hiến pháp với các ngành khoa học pháp lý khác

IV- Sơ lược lịch sử khoa học luật hiến pháp

V- Những cơ sở lý luận của khoa học luật hiến pháp

VI- Hệ thống khoa học luật hiến pháp

Chương II: Khái quát về Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia

I- Tố chức nhà nước và vấn đề hiến pháp

II- Định nghĩa hiến pháp

III- Bản chất của hiến pháp

IV- Phân loại hiến pháp

V- Chế độ bảo hiến

Chương III: Ngành luật hiến pháp Việt Nam

I- Đối tượng điều chỉnh của luật hiến pháp

II- Phương pháp điều chỉnh của luật hiến pháp

III- Nguồn của luật hiến pháp

IV- Hệ thống ngành luật hiến pháp

V- Quan hệ luật hiến pháp

VI- Mối quan hệ giữa luật hiến pháp và các ngành luật khác

Chương IV: Hiến pháp Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

I- Quá trình lập hiến Việt Nam

II- Hiến pháp Việt Nam là đạo luật cơ bản của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương V- Hình thức Nhà nước Việt Nam.

I- Hình thức nhà nước và vấn đề quy định hình thức nhà nước trong Hiến pháp

II- Hình thức Chính thể Nhà nước

1- Lý thuyết tổng quát về chính thể.

3- Chính thể Việt Nam theo Hiến pháp hiện hành.

III- Hình thức cấu trúc lãnh thổ

1- Lý thuyết tổng quát về hình thức cấu trúc lãnh thổ.

2- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước đơn nhất.

IV- Nhà nước pháp quyền

1- Tổng quan về Nhà nước pháp quyền.

2- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chương VI- Chế độ kinh tế, Chính sách văn hóa – xã hội, đối ngoại và quốc phòng an ninh như những chế định quan trọng của hiến pháp Việt Nam

I- Chế độ kinh tế

II- Chính sách Văn hóa- xã hội

III- Chính sách Đối ngoại và quốc phòng an ninh

Chương VII: Quyền con người và Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân một chế định cơ bản của Hiến pháp Việt Nam

I- Quyền con người

II- Khái niệm công dân

III- Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

IV- Nguyên tắc chủ yếu về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

V- Việc quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các bản Hiến pháp của Việt Nam.

VI- Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 1992

VII- Quyền con người, quyền công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền

PHẦN THỨ II: NHỮNG CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (Hiến pháp phần II)

Chương VIII- Chế độ bầu cử

I- Khái niệm chế độ bầu cử

II- Các nguyên tắc bầu cử

III- Quyền bầu cử và ứng cử

IV- Số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân

V- Các tổ chức phụ trách bầu cử

VI- Trình tự bầu cử

VII- Việc bãi nhiệm đại biểu

VIII- Bầu cử trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Chương IX: Quốc hội

I- Tổng quan về ngành lập pháp

II- Vị trí pháp lý của Quốc hội

III- Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

IV- Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

V- Kỳ họp Quốc hội

VI- Đại biểu Quốc hội

VII- Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chương X: Chủ tịch nước

I- Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước

II- Thẩm quyền của Chủ tịch nước

III- Việc bầu Chủ tịch nước và phó Chủ tịch nước

IV- Hội đồng quốc phòng và an ninh

Chương XI: Chính phủ

I- Tổng quan về ngành hành pháp

II- Vị trí của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

III- Thành phần và cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

IV- Thẩm quyền của Chính phủ

V- Thủ tướng Chính phủ – Người đứng đầu Chính phủ

VI- Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

VII- Chế độ làm việc của Chính phủ

VIII- Chính phủ điện tử.

IX. Chính phủ trong nhà nước pháp quyền

Chương XII: Viện kiểm sát nhân dân

I- Vị trí pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân

II- Khái quát chung về sự ra đời và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân.

III- Tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân

IV- Viện Kiểm sát trong nhà nước pháp quyền

Chương XIII: Toà án nhân dân

I- Tổng quan về tư pháp.

II- Vị trí pháp lý của toà án nhân dân

III- Những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân

IV- Sự hình thành và phát triển của hệ thống Toà án nhân dân

V- Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân hiện nay

VI- Tòa án trong nhà nước pháp quyền

Chương XIV- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

I- Khái niệm và tính chất Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

II- Sự phát triển của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

III- Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

IV- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

V- Chính quyền địa phương trong nhà nước pháp quyền

Tài liệu Tham khảo

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam Pdf

Giáo Trình Luật Thuế Việt Nam Pdf

Việt Vị Là Gì? Lỗi Việt Vị Trong Bóng Đá

Bạn Có Biết Luật Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Chưa? (Cập Nhật)

Bạn Có Biết Luật Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Chưa?

Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Pdf

Ebook Bộ Luật Dân Sự

Bài Tập Tinh Huống Luật Dân Sự

Khái Niệm, Phương Pháp Điều Chỉnh Của Luật Dân Sự Việt Nam

Bộ Luật Dân Sự 2022 Tiếng Anh

Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quyền Trẻ Em Theo Tinh Thần Pháp Luật Quốc Tế

[EBOOK] Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Tập 1+2 pdf (Tái bản 2022) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ luật dân sự năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII, kì họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Đây là bộ luật lớn nhất ở nước ta hiện nay. Với 689 điều luật, Bộ luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân có tính phổ biến trong đời sống cùa nhân dân ta hiện nay.

Bộ luật dân sự quy định các chuẩn mực pháp lí cho cách ứng xử của các chủ thể trong giao lưu dân sự nhằm bảo đảm sự ổn định và lành mạnh hoá các quan hệ dân sự trong điều kiện phát triển nển kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng kịp thời việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và những người quan tâm, Bộ môn luật dân sự Khoa Pháp luật dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội đã chỉnh lí giáo trình phù hợp với khoa học pháp lí dân sự hiện đại và làm rõ nội dung cơ bản của các phần trong Bộ luật dân sự năm 2022.

Việc chỉnh lí giáo trình luật dân sự Việt Nam căn cứ vào chương trình, mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội và được xây dựng phù hợp với chương trình khung do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Giáo trình luật dân sự được biên soạn thành hai tập để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu.

Mặc dù tập thể tác giả đã hết sức cổ gắng nhưng giáo trình cũng khó tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong các độc giả góp ý để giáo trình luật dân sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày càng hoàn thiện.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trường Đại học Luật Hà Nội – 2022.

MỤC LỤC

Chương I – Khái niệm về Luật Dân sự Việt Nam

07

Chương II – Quan hệ pháp luật dân sự

61

Chương III – Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu

135

Chương IV – Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

161

Chương V- Quyền thừa kế

287

Chương VI – Nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng

05 – Tập 2

Chương VII – Các hợp đồng dân sự thông dụng

139

Chương VIII – Hứa thưởng và thi có giải

281

Chương IX – Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

287

Chương X – Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

299

Tải sách

Bộ Luật Dân Sự In English

Bộ Luật Dân Sự 2022 English

Bộ Luật Dân Sự English

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2022, Luật Số 92/2015/qh13 2022

Làm Sao Để Biết Quan Hệ Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự Là Gì ???

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam Pdf

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam Pdf

Câu Hỏi Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương

Hiệu Lực Pháp Lí Và Việc Áp Dụng Điều Ước Quốc Tế Ở Việt Nam

Hiệu Lực Pháp Lý Của Điều Ước Quốc Tế Đối Sánh Với Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Ở Việt Nam

Pháp Luật Và Thực Tiễn Việt Nam Về Bảo Lưu Điều Ước Quốc Tế

[EBOOK] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam pdf (Tái bản 2022) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam được biên soạn trên cơ sở Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về quản lý hành chính nhà nước.

Giáo trình này là tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy môn học Luật Hành chính tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ nhiều năm nay.

Luật hành chính là ngành luật có hệ thống quy phạm phức tạp và thường xuyên được sửa đổi, thay thế, bổ sung để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện giáo trình. Trong việc thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trường Đại học Luật Hà Nội.

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

Chương I – Luật Hành chính và quản lý nhà nước

09

Chương II – Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính

51

Chương III – Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

81

Chương IV – Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

115

Chương V – Thủ tục hành chính

149

Chương VI – Quyết định hành chính

179

Chương VII – Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

201

Chương VIII – Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

221

Chương IX – Quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội

269

Chương X – Quy chế pháp lý hành chính của công dân, người nước ngoài

299

Chương XI – Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

335

Chương XII – Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

383

Chương I – Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước

419

Chương II – Quản lý nhà nuốc về hải quan

445

Chương III – Quản lý nhà nước về dân số và lao động

479

Chương IV – Quản lý nhà nước về văn hóa

495

Chương V – Quản lý nhà nuốc về khoa học và công nghệ

525

Chương VI – Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

555

Chương VII – Quản lý nhà nước về đối ngoại

581

599

Tải sách – Download

Giáo Trình Luật Thuế Việt Nam Pdf

Việt Vị Là Gì? Lỗi Việt Vị Trong Bóng Đá

Bạn Có Biết Luật Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Chưa? (Cập Nhật)

Bạn Có Biết Luật Việt Vị Trong Bóng Đá Là Gì Chưa?

Việt Vị Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Luật Việt Vị Trong Bóng Đá

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Pdf

Đề Thi Môn Luật Hình Sự Phần Các Tội Phạm

Đề Thi Kết Thúc Học Phần Luật Hình Sự Phần Các Tội Phạm

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (Phần Tội Phạm)

Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Phòng Vệ Chính Đáng

Quy Định Của Pháp Luật Về Phòng Vệ Chính Đáng

[EBOOK] Giáo trình Luật Luật Tố tụng hình sự Việt Nam pdf (Tái bản 2022) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2022 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Với mục tiêu xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự thực sự khoa học, tiến bộ có tính khả thi cao, là công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với mọi tội phạm, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp năm 2013 quy định, bộ luật Tố tụng hình sự năm 2022 kế thừa những quy định còn phù hợp trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp; bổ sung, xây dựng nhiều quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nước ta. Bộ luật tố tụng hình sự là căn cứ pháp lý quan trọng nhất quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm…. Việc nắm vứng các nội dung cơ bản trên là hết sức cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật, mỗi sinh viên, học viên của Trường Đại học Luật Hà Nội – những người đang nghiên cứu về các ngành luật nói chung và luật tố tụng hình sự nói riêng.

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn và chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở kế thừa các giáo trình đã được xuất bản trước đây. Giáo trình do chúng tôi Hoàng Thị Minh Sơn làm chủ biên và nhóm tác giả bao gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đã có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia biên soạn.

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận chính thống, các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự đã được ban hành.

Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan cũng như chủ quan trong quá trình biên soạn nên Giáo trình không tránh khỏi những điểm thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy và bạn đọc để lần tái bản sau Giáo trình sẽ hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam.

Trường Đại học Luật Hà Nội.

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

07

Chương I – Khái quát về luật Tố tụng hình sự Việt Nam

07

Chương II – Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự

39

Chương III – Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

93

Chương IV – Người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

133

Chương V – Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự

183

Chương VI – Biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế khác

227

PHẦN THỨ HAI: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

271

Chương VII: Khởi tố vụ án hình sự

271

Chương VIII: Điều tra vụ án hình sự

305

Chương X: Xét xử sơ thẩm

391

Chương XI: Xét xử phúc thẩm

469

Chương XII: Thi hành bản án, quyết định của Tòa án

503

Chương XIII: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

531

565

Tải sách – Download

Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự Trực Tuyến Qua Điện Thoại

Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thế Kỷ X Đến Nay

Thuê Luật Sư Hình Sự Ở Chương Mỹ, Hà Nội

Sinh Hoạt Khoa Học Đề Tài Cơ Sở “nghiên Cứu So Sánh Luật Hiến Pháp, Luật Hình Sự Và Luật Tố Tụng Hình Sự Ở Các Quốc Gia Asean”

Vụ Nổ Xe Khách Ở Lào Khiến 8 Người Việt Tử Vong: Tài Xế Lĩnh 5 Năm Tù

Gt Luật Lao Động Việt Nam

Hội Nghị Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Lao Động

10 Điểm Mới Về Hợp Đồng Lao Động Trong Bộ Luật Lao Động 2022 Có Hiệu Lực Từ 01

Mười Điểm Mới Của Luật Lao Động Năm 2012

Các Nội Dung Cần Lưu Ý Của Bộ Luật Lao Động 2022

Ngày Nghỉ Lễ Trong Năm, Ngày Nghỉ Covid, Giờ Làm Việc Theo Luật Lao Động

Giá:

93.000 VNĐ

NHÀ XUẤT BẢN : NXB Hồng Đức

TÊN TÁC GIẢ : PGS. TS. Trần Hoàng Hải - Th.S Nguyễn Thị Bích - ThS. Đinh Thị Chiến

SỐ TRANG : 503

NĂM XUẤT BẢN : 2013

Giáo trình Luật Lao động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được biên

soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn. Bên cạnh đó, giáo trình này còn đem đến cho người đọc một cách nhìn rộng hơn về pháp luật lao động, quan hệ lao động và định hướng phát triển của ngành luật này trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập của nước ta hiện nay.

Giáo trình được xây dựng dựa theo cấu trúc của Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2012. Các chế định của Bộ luật Lao động được phân tích khá cụ thể từ những vấn đề lý luận đến luật thực định. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính ổn định tương đối của giáo trình, tập thể tác giả chủ yếu phân tích các quy định trong các văn bản có giá trị pháp lý cao và ổn định như các bộ luật, đạo luật của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ.

Giáo trình được biên soạn trên tinh thần quán triệt mục tiêu và phương pháp đào tạo với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, “nâng cao khả năng tự nghiên cứu của người học”.

Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi – Thư Viện Quản Trị Nhân Sự

2021, 13 Nghị Định Hướng Dẫn Bộ Luật Lao Động 2012 Sẽ Hết Hiệu Lực

Yêu Cầu Về Báo Trước Và Tiền Thôi Việc

Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2022

Một Số Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2022.

Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Lao Động Việt Nam Hiện Hành

Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Sa Thải Trong Luật Lao Động Việt Nam Hiện Hành

3 Quy Định Mới Về Lương Hưu Tại Bộ Luật Lao Động 2022

Điểm Mới Về Độ Tuổi Nghỉ Hưu Trong Bộ Luật Lao Động 2022

Chi Tiết Tuổi Nghỉ Hưu Của Nlđ Theo Từng Năm Từ 01/01/2020

Một số vấn đề cơ bản về Luật Lao động

Nội dung của “Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam” được chia thành 15 chương, cụ thể:

Chương I: Khái quát về luật lao động Việt Nam

Chương II: Các quan hệ pháp luật lao động

Chương III: Cơ chế Ba Liên

Chương IV: Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động

Chương V: Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao đọng

Chương VI: Việc làm

Chương VII: Học nghề

Chương VIII: Hợp đồng lao động

Chương IX: Thỏa ước lao động tập thể

Chương X: Quyền quản lí lao động của người sử dụng lao động

Chương IX: Chế độ tiền lương

Chương XII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chương XIII: Bảo hộ lao động

Chương XIV: Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Chương XV: Đình công và giải quyết đình công

Nội dung cơ bản của Giáo trình

Qua đó, ta có thể nhận thấy nội dung của Bộ luật Lao động xoay quanh những vấn đề như: những quy định về việc làm; học nghề; hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; tiển lương; điều kiện lao động; chế độ làm việc; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất; bảo hiểm xã hội,; an toàn lao động; vệ sinh lao động;những quy định riêng đối với lao động nữ; lao động chưa thành niên; lao động là người cao tuổi;người tàn tật; lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao; giải quyết tranh chấp lao động; quản lí nhà nước về lao động…

Trong đó, có những quy định mang tính bắt buộc (bảo hiểm xã hội, quản li nhà nước về lao động…). Cũng có những quy định mang tính hướng dẫn, định mức… để các bên thoả thuận (hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể…),… Vì vậy, cần phải có một sự am hiểu nhất định về Bộ luật này để có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Đó cũng chính là lí do cuốn sách “Giáo Trình Luật Lao Động Việt Nam” được nhiều người tin tưởng và đón đọc.

Giáo Trình Luật Lao Động Cơ Bản

Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Của Người Lao Động Được Quy Định Như Thế Nào ?

Thời Gian Làm Việc Của Người Lao Động Theo Quy Định Pháp Luật

Bộ Luật Lao Động: 10 Quyền Lợi Người Lao Động Cần Biết

Những Điểm Mới Hướng Dẫn Bộ Luật Lao Động 2012

Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat

Luật An Ninh Mạng Thông Qua Ảnh Hưởng Gì Đến Cộng Đồng Marketing?

Mỹ: Hệ Thống Pháp Luật Đa Tầng

Luật An Ninh Mạng: Việt Nam Có Nên Áp Dụng Giống Trung Quốc?

Facebook, Google Chưa Có Ý Kiến Gì Về Luật An Ninh Mạng

Những Hành Vi Nào Bị Cấm Khi Luật An Ninh Mạng Được Thông Qua?

Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Thông Tư Số 77 2012 Tt Bca Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự 2022 Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/qh13 Thuvienphapluat, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, 188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa án Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Năm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), 18/2016/tt-bxd Thuvienphapluat, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Bộ Luật 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Luật 21/2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật 21/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Bộ Luật 10/2012/qh13, Luật Số 09/2012/qh13, Luật 15/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012, 5 Luật Sư Tiêu Biểu Năm 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Nhà ở 2012, Công Văn Số 272/vpubnd- Nc Ngày 27/3/2012 Của Tỉnh Đồng Tháp, Trắc Nghiệm Online Về Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012, Mục Lục Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Điều 1 Luật Công Đoàn 2012, Bộ Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Giáo Dục 2012, Luật Phòng Chống Hiv/aids 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Htx Năm 2012, Nội Dung Luật Công Đoàn Sửa Đổi 2012, Điều 9 Luật Phòng Chống Tác Hại Thuốc Lá 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Rửa Tiền 07/2012/qh13, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Công Văn 272/vpubnd-nc Ngày 27/3/2012 Của Văn Phòng Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Luật 15/2012/qh13 Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2022, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2012, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2022, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của , Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, + Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị C, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Thông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Quy Định Tiêu Chuẩn Về Chính Tr, Hông Tư Số 53/2012/tt-bca, Ngày 15/8/2012 Của Bộ Công An Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn Chính Trị Của, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Thông Tư Số 52/2012/tt-bca Ngày 10/08/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Quy Định Tiêu Chuẩn, Trình Tự, Hông Tư 77/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Đườ, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Được Thay Thế Bởi Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn Giao Thôn, 77/2012/tt-bca Ngày 28 Tháng 12 Năm 2012 Quy Định Quy Trình Điều Tra Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông, Nghị Định Số 38/2012/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 4 Năm 2012 Của Chính Phủ, Nghị Định Số 27/2012/nĐ-cp Của Chính Phủ Ngày 06 Tháng 4 Năm 2012, Thông Tư Số 50/2012/tt-bca, Ngày 8/8/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An,, Thông Tư Số 73/2012/tt-bca Ngày 05/12/2012 Của Bộ Trưởng Bộ Công An, Thong Tu So 52/2012/tt_bca Ngay 10.8.2012 Ban Hạn Quy Dinh, Thông Tư 52/2012/tt-bca Ngày 10/8/2012 Của Bộ Công An, Thông Tư 52/2012 Ngày 10/8/2012 Bộ Cong An,

Bộ Luật Lao Đông 2012 Thuvienphapluat, Thông Tư Số 77 2012 Tt Bca Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự 2022 Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/qh13 Thuvienphapluat, Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, 188 Bo Luat Lao Dong Sua Doi Nam 2012, Bộ Luật Lao Đông 2012 Pdf, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa án Thuvienphapluat, Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất 2012, Luật Lao Đông Việt Nam 2012, 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Điểm C Khoản 1 Điều 38 Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Năm 2007 Thuvienphapluat, Luật Phòng Chống Dịch Bệnh Truyền Nhiễm Thuvienphapluat, Trình Bày Các Nội Dung Cơ Bản Của Chế Độ Bảo Hiểm Xã Hội Theo Bộ Luật Lao Động Năm 2012, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (luật Số 15/2012/qh13), 18/2016/tt-bxd Thuvienphapluat, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Năm 2012, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xay Dung 2012, 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Tỉnh ủy Đồng Nai, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế 2012, Bộ Luật 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã 2012, Bộ Luật LĐ 2012, Báo Cáo Sơ Kết Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Luật 21/2012, Bộ Luật Số 10/2012/qh13, Văn Bản Luật Kinh Tế 2012, Luật Xuất Bản 2012, Luật Bhtg 2012, Luật 21/2012/qh13, Báo Cáo Sơ Kết Thi Hành Luật Hợp Tác Xã Năm 2012, Bộ Luật 10/2012/qh13, Luật Số 09/2012/qh13, Luật 15/2012/qh13, Quyết Định 272-qĐ/tu Ngày 24/7/2012 Của Tỉnh ủy Đồng Nai, Bộ Luật Công Đoàn Năm 2012, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Hợp Tác Xã 2012, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Hợp Tác Xã 2012, Luật Quảng Cáo Số 16/2012/qh13, Điều 1 Luật Số 21/2012/qh13, Điều 115 Bộ Luật Hình Sự 2012,

Dự Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat

Dự Thảo Luật An Ninh Mạng Thuvienphapluat

Luật An Ninh Mạng: “vắc Xin” Chống Tin Giả

Học Sinh Phải Ứng Xử Văn Hóa Trên Mạng Xã Hội Và Thực Hiện Nghiêm Luật An Ninh Mạng

Học Sinh Thpt Được Phổ Biến Luật An Ninh Mạng

Giáo Trình Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Việt Nam Pdf

Vi Phạm Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Khi Ngoại Tình Sẽ Bị Phạt Tù Đến 03 Năm

Theo Luật, Người Vợ Nên Làm Gì Khi Có Chồng Ngoại Tình?

Ai Đã Và Đang Có Ý Định “ngoại Tình” Cần Đọc Ngay Bài Viết Này

Ngoại Tình Có Vi Phạm Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Vợ Ngoại Tình Thì Bị Xử Phạt Như Thế Nào ? Nghi Ngờ Vợ Ngoại Tình Có Ly Hôn Được Không ?

[EBOOK] Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Bản pdf tải về miễn phí – Tái bản năm 2022 – Nguồn: Đại học Luật Hà Nội

Không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu từ cuộc sống với tình yêu, hôn nhân, gia đình. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình là cơ sở cho những ứng xử chuẩn mực, nền tảng để chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thụ hưởng hạnh phúc. Với các chế định được dự liệu, Luật Hôn nhân và gia đình đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, cũng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Trên cở sở Luật Hôn nhân – gia đình cùng nguồn của Luật, giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam do nhóm tác giả biên sọan tập trung phân tích và lý giải ở góc độ khoa học những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình đồng thời đưa ra quan điểm, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Tìm hiểu giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, bạn đọc sẽ nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Các cơ chế pháp lý về kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được trình bày một cách có hệ thống và logic trong giáo trình là cơ sở giúp người đọc áp dụng pháp luật để giải quyết các tình huống thực tế.

Được biên soạn công phu song điều đó không có nghĩa giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam không có khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quí vị để giáo trình được hoàn thiện trong lần tái bản sau.

Tập thể tác giả.

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình

Chương I – Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

05

Chương II – Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình

45

Chương III – Sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945

59

Chương IV – Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình

87

Chương V – Nghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

133

Chương VI – Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

163

Chương VII – Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

207

Chương VIII – Chấm dứt hôn nhân

239

Chương IX – Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình

297

Chương X – Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

323

Tải sách – Download

Tải Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 1959

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 1959 Của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 1959 2/sl

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 1959

Luật Hôn Nhân & Gia Đình

Giáo Trình Luật Lao Động Pdf

Bồi Thường Thiệt Hại Trong Pháp Luật Lao Động Việt

Quy Định Về Nghỉ Phép Từ Năm 2022

Một Số Điểm Mới Về Ngày Nghỉ Phép Năm, Lễ Tết, Việc Riêng Của Người Lao Động Trong Bộ Luật Lao Động 2022 Có Hiệu Lực 01/01/2021

Quy Định Mới Về Bảo Vệ Thai Sản Trong Bộ Luật Lao Động 2022 Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2021

Chế Độ Thai Sản, Bảo Hiểm Xã Hội, Thai Sản, Sinh Con, Nuôi Con Nuôi

[EBOOK] Giáo trình Luật Lao động Việt Nam pdf (Tái bản 2022) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, từ năm 2004 trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn lại Giáo trình Luật Lao động Việt Nam.

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam lần đầu được biên soạn trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006 và 2007), Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản pháp luật lao động khác. Giáo trình cũng bước đầu tiếp cận các hệ thống pháp luật lao động quốc tế và khu vực, đặc biệt là các công ước của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Tuy nhiên, pháp luật lao động là hệ thống khá dày đặc và phức tạp nên nội dung khoa học pháp lý trong Giáo trình này cơ bản nhằm mục đích gợi mở, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu và cung cấp những thông tin chủ yếu cho người học và độc giả. Hi vọng Giáo trình Luật Lao động Việt Nam của trường Đại học Luật Hà Nội sẽ là cuốn sách bổ ích đối với người học và các độc giả có mối quan tâm và liên hệ với lĩnh vực lao động-xã hội.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu Giáo trình luật lao động Việt Nam đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến góp ý chân thành nhằm hoàn thiện Giáo trình.

Trường Đại học Luật Hà Nội – 2022.

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam PDF – ĐH Luật Hà Nội

Chương I – Khái quát về Luật Lao động Việt Nam

07

Chương II – Các quan hệ pháp luật lao động

69

Chương III – Cơ chế ba bên

117

Chương IV – Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động

139

Chương V – Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động

159

Chương VII – Học nghề

203

Chương VIII – Hợp đồng lao động

225

Chương IX – Thỏa ước lao động tập thể

269

Chương X – Quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động

299

Chương XI – Chế độ tiền lương

351

Chương XII – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

399

Chương XIII – Bảo hộ lao động

423

Chương XIV – Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

443

Chương XV – Đình công và giải quyết đình công

543

Tải sách – Download

Mỗi Người Có Bao Nhiêu Ngày Nghỉ Phép Năm Từ 2022?

Từ Năm 2022 Người Lao Động Được Nghỉ Việc Hưởng Nguyên Lương Bao Nhiêu Ngày?

Chưa Nghỉ Hết Phép Năm 2022, Những Điều Người Lao Động Cần Biết

Chế Độ Nghỉ Phép Năm Và Cách Tính Lương Ngày Phép

Cách Hiểu Về Ngày Nghỉ Phép Năm Theo Quy Định Năm 2022