Top 14 # Luật Tình Yêu Hôn Nhân Gia Đình / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Tình Bạn, Tình Yêu, Hôn Nhân Và Gia Đính / 2023

Đán án D. Nam: 20, Nữ: 18

Đán án: AA. khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhânB. Khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồngC. Tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhânD. Cả 3 đáp án trên109876543210Câu 3Những trường hợp nào sau đây không được phép kết hôn ?

Đán án: D. Cả A,B và C đều đúng.

A. Người đang có vợ hoặc có chồngC. Giữa những người cùng giới tính.B. Người mất năng lực hành vi dân sự.D. Cả A,B và C đều đúng.

Câu 4 : Theo Luật hôn nhân và gia đình. Trường hợp nào sau đây là đúng ?

A. Chỉ có cha, mới có nhiệm vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên. B. Chỉ có mẹ , mới có nhiệm vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên. C. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau nuôi dưỡng con chưa thành niên.D. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau nuôi dưỡng con đã thành niên và có tài sản tự nuôi mình.

Câu 5 : Điều mấy trong Luật Hôn nhân và gia đình qui định về việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên ?

Câu 6 : Hành vi nào sau đây vi phạm Luật hôn nhân và gia đình ? A. Vợ chồng tôn trọng và gìn giữ nhân phẩm và uy tín cho nhau. B. Chồng có quyền ngược đãi, hành hạ vợ. C. Cấm vợ hoặc chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau. D. A và C đều đúng.109876543210Đán án D.

Câu 7 : Những quy định nào sau đây về nghĩa vụ và quyền hạn của con với cha mẹ là đúng ? A. Con có bổn phận yêu quý kính trọng với cha mẹ. B. Con có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ. C. Nghiêm cấm con ngược đãi với cha mẹ. D. Cả A,B và C đầu đúng.

Câu 8: Luật Hôn nhân và gia đình do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày nào?

Câu 9: Tảo hôn là:

A. Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật; B. Lấy anh chị em trong vòng 3 đờiC. Lấy vợ hoặc chồng do bố mẹ épD. Tất cả đều sai109876543210Đán án A.

Câu 10: Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.Kết hôn phải đúng tuổi do bộ luật quy định.Bình đẳng giớiTự nguyện từ hai phía.

Phần III.

Mình với ta tuy hai mà mộtTa vời mình tuy một mà hai.Giải đáp ô chữ1/ Ô chữ gồm có 7 chữ cái. Đây là thực trạng trong tình yêu của giới trẻ đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Từ chìa khoá: T2. Ô chữ gồm 9 chữ cái. Đây là từ thường được dùng khi nói đến những tình cảm của lứa tuổi học trò. Từ chìa khoá: T, G3. Ô chữ gồm 10 chữ cái. Đây là điều mà các thành viên trong gia đình nên chia sẻ với nhau. Từ chìa khoá: T, G, R4. Ô chữ có 8 chữ cái. Đây là một trong những quyền cơ bản trong tình bạn và tình yêu Từ chìa khoá: T, G, R, N5. Ô chữ có 9 chữ cái. Đây là một trong những phẩm chất cao quý trong tình yêu của người Việt Nam Từ chìa khoá: T, G, R,N,T6. Ô chữ gồm 7 chữ cái. Đây là điều mà nhờ nó ta có suy nghĩ đúng và làm đúng mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Từ chìa khoá: T, G, R ,N, T,Ọ7. Ô chữ có 7 chữ cái tập hợp những người gắn bó với nhau sau hôn nhân ? Từ chìa khoá: T, G, R ,N, T,Ọ, N6. Ô chữ gồm 7 chữ cái. Đây là từ chỉ sự liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà được pháp luật thừa nhận Từ chìa khoá: TÔN TRỌNG Từ chìa khoá: T, G, R ,N, T,Ọ,N, ÔTrao giải thưởng cho đội có điểm cao nhất.Hết rồi!Hẹn gặp lại!!!

Tình Huống Luật Dân Sự Và Hôn Nhân Gia Đình / 2023

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, công ty luật Hải Nguyễn và cộng sự xin được tư vấn như sau :

Thứ nhất, Mười triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng không phải là tài sản riêng của anh A.

Bởi vì : Căn nhà mà anh A đang cho thuê là tài sản mà anh A được nhận từ bố mẹ của mình trước khi cưới chị B. Theo đó, đây là tài sản trước thời kỳ hôn nhân, là tài sản riêng của anh A.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng, thì : “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

Như vậy, số tiền 10 triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng chính là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của anh A và chị B trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, đây là tài sản chung của anh A và chị B.

Thứ hai, Tiền trúng vé số (1.5 tỷ đồng) cũng là tài sản chung của 02 vợ chồng anh A chị B .

Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định về thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

“1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”

Do đó, số tiền 1,5 tỷ đồng mà anh A trúng thưởng xổ số là khoản thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân.

Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 đã nêu trên quy định về chế độ tài sản chung của vợ chồng .Theo đó khoản thu nhập hợp pháp khác của anh A trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của vợ chồng anh A và chị B trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự – Hotline: 0973.509.636

Website: chúng tôi – Email: luathainguyen@gmail.com

Luật Hôn Nhân &Amp; Gia Đình / 2023

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (1986)

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

Trong gia đình xã hội chủ nghĩa, vợ chống bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ nhau tiến bộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau nuôi dạy con thành những công dân có ích cho xã hội.

Kế thừa và phát triển Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, để tiếp tục xây dựng và củng cố gia đình xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ những tục lệ lạc hậu, tập quán tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ những tục lệ lạc hậu, những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình phòng kiến, chống ảnh hưởng của chế độ hôn nhân và gia đình tư sản ;

Căn cứ vào Điều 64 và Điều 65 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình.

Nhà nước bảo đảm thực sự chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, nhằm xây dựng gia đình dân chủ, hoà thuận, hạnh phúc, bền vững.

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc các tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ.

Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân có ích cho xã hội.

Con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

Nhà nước và xã hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ.

Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, yêu sách của cải trong việc cưới hỏi ; cấm cưỡng ép ly hôn.

Cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.

Cấm ngược đãi, hành hạ cha, mẹ, vợ, chồng, con cái.

Gdcd Bài 12: Công Dân Với Tình Yêu Hôn Nhân Và Gia Đình Bai 12 Doc / 2023

GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu “hôn nhân”.

a. Hôn nhân là gì ?

-GV nêu câu hỏi:

* Em hiểu hôn nhân là gì?

Hôn nhân thể hiện nghĩa vụ, quyền lợi và quyền hạn của vợ chồng với nhau, được pháp luật công nhận và pháp luật bảo vệ.

* Em hãy cho biết ở nước ta pháp luật quy đinh độ tuổi kết hôn là bao nhiêu?

+ Nữ: từ 18 tuổi trở lên ( từ ngày hôm sau của sinh nhật lần thứ 17).

Sauk hi đăng kí kết hôn, họ thường tổ chức đám cưới.

Một cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế nhưng khi lấy chồng lại muốn cha mẹ phải tổ chức đám cưới linh đinh để “nở mày, nở mặt” với mọi người, nhất là với bạn bè.

* GV hỏi: Em có tán đồng với quan điểm của cô gái nay? Tại sao lại tán đồng hoặc không tán đồng?.

– Không nên tán đồng với ý kiến đó.

– Vì như thế sẽ gây tốn kém tiền của, thời gian và sức khỏe,…cũng có thể để lại hậu quả cuộc sống gia đình sau này không hạnh phúc vì nợ nầng lúc đám cưới.

b. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay:

* GV hỏi: Theo em để hôn nhân hạnh phúc thì cần có các yếu tố nào?

– Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với 2 nội dung:

+ Hôn nhân phải tự nguyện và tiến bộ : d ựa trên tình yêu chân chính (khác với các chế độ trước đây, hôn n hân thường dựa trên lợi ích kinh tế, lợi ích giai cấp,… Chẳng hạn, thời phong kiến: “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, ” Nam nữ thọ thọ bất thân”, ” Môn đăng hộ đối”…)

T ự nguyện tro n g hôn nhân đươc thể hiện qua việc cá n hân được tự do kết hôn theo qui định của pháp luật, nhưng cần sự tư vấn tích cực của người thân.

Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân được bảo đảm về mặt pháp lý, phải đăng ký kết hôn. Điều này thể hiện sự tôn trọng nhau, tinh thần trách nhiệm trước xã hội có ý thức chăm lo, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc gia đình.

GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu khái niệm, chức năng gia đình, các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên:

Hôn nhân sẽ tạo ra cuộc sống gia đình.

– Gia đình em gồm có những ai? Các thành viên trong gia đình có tình cảm với nhau như thế nào?

– Dựa vào gia đình mình và các gia đình khác, em hãy cho biết gia đình là gì?

Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

b. Chức năng của gia đình:

* GV nêu câu hỏi:

Dựa vào cuộc sống của gia đình mình, em hãy cho biết gia đình có những chức năng gì?

– Những chức năng của gia đình:

+ Duy trì nòi giống.

+ Hoạt động kinh tế.

+ Tổ chức đời sống gia đình.

+ Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

– Gia đình em có tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động dịch vụ gì không? Viêc đó giúp gì cho gia đình em?

– Để góp phần xây dựng gia đình yên vui, hạnh phúc, em có thể làm được gì?

VD: Em có thể đi làm thêm.

– Có người cho rằng, việc giáo dục trẻ em là việc của nhà trường, em nhận xét gì về ý kiến trên?

c. Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên :

– GV nêu câu hỏi: Em hãy cho biết gia đình thường có những mối quan hệ nào?

+Quan hệ giữa vợ và chồng.

+ Quan hê giữa cha mẹ và con cái.

+ Quan hệ giữa ông bà và các cháu.

+ Quan hệ giữa anh, chị, em.

– GV h ỏi: Em hãy cho biết quan hệ giữa vợ và chồng được xây dựng dựa trên cơ sở nào? Vợ, chồng phải có trách nhiệm với nhau như thế nào?

Quan hệ giữa vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được pháp luật công nhận. Vợ chồng phải có trách nhiệm chung thủy, yêu thương, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.

– GV hỏi: Theo em, cha mẹ phải có trách nhiệm như thế nào đối với con cái và ngược lại.

VD: Cha mẹ không được ngược đãi, hành hạ con cái,…

+ Con cái phải có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, biết vâng lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, biết giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đối với cha mẹ già, phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo,…

VD: Con cái không được cãi lời cha mẹ, ngược đãi cha mẹ,…

– GV h ỏi: Theo em, ông bà cần có trách nhiệm như thế nào đối với các cháu và ngược lại?

Ông bà có trách nhiệm yêu thương, quan tâm, chăm sóc các cháu, sống mẫu mực làm gương cho con cháu.

Các cháu có bổn phận yêu thương, kính trọng, hiếu thảo, phụng dưỡng ông bà.

– GV hỏi: Anh, chị, em trong gia đình cần có trách nhiệm như thế nào đối với nhau?

* GV giảng lại:

Các thành viên trong gia đình cần yêu thương, tôn trọng, đùm bọc nhau và làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình, làm cho gia đình thật sự trở thành một tổ ấm hạnh phúc.

-GV: Trong các mối quan hệ gia đình, mối quan hệ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

**GV kết lại toàn bài:

Tình yêu chân chính sẽ dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân sẽ tạo ra cuộc sống gia đình. Một gia đình hạnh phúc sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho mỗi thành viên trong gia đình và là tế bào lành mạnh của xã hội .

a. Hôn nhân là gì?

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn đúng với qui định của pháp luật.

b. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay:

– Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với 2 nội dung:

+ Hôn nhân phải tự nguyện và tiến bộ.

Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân được bảo đảm về mặt pháp lý, tức là phải đăng ký kết hôn.

Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hi ện ở việc bảo đảm quyền tự do li hôn .

+ Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính là hôn nhân một vợ một chồng. Bởi vì tình yêu là không chia sẽ được.

3. Gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên.

a. Gia đình là gì?

Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

b. Chức năng của gia đình:

– Những chức năng của gia đình:

+ Duy trì nòi giống.

+ Hoạt động kinh tế.

+ Tổ chức đời sống gia đình.

+ Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

c. Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên:

– Quan hê giữa cha mẹ và con cái.

– Quan hệ giữa ông bà và các cháu.

– Quan hệ giữa anh, chị, em.