Top 3 # Nghị Quyết 18-Nq/Tu Quảng Ninh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Triển Khai Nghị Quyết Số 18/Nq

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1675/UBND-KT, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP (Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Cụ thể, chuyển thời gian trình nhiệm vụ thực hiện “Rà soát, tổng kết việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn tới” tại số thứ tự thứ 1 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW từ năm 2018 thành Quý II năm 2020. Không quy định nội dung nhiệm vụ xây dựng “Quyết định về Quy chế quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012)” tại số thứ tự thứ 8 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW. Chuyển nhiệm vụ thực hiện “Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương” tại số thứ tự thứ 17 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới”, thời hạn trình là năm 2020 để thay thế cho các nhiệm vụ quy định tại số thứ tự 20, 21, 23 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2020.

VTLý

Vinachem: Thực Hiện Nghị Quyết Số 18/Nq

Về kiểm soát hợp đồng nhập khẩu

– Cần tự chủ tìm nguồn hàng trong nước về những máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nêu tại Quyết định số 2840/QĐ-BCT, hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Trường hợp cần thông tin có thể liên hệ với Bộ Công Thương, với các Ban thuộc Tập đoàn với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Công Thương nơi đơn vị có trụ sở hoạt động sản xuất kinh doanh để tìm hiểu hoặc tìm trên các trang web của các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên;

– Trường hợp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, cần có giải trình cụ thể về sự cần thiết phải nhập khẩu như: chưa có hàng tương tự được sản xuất trong nước; mặt hàng sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho dự án sản xuất;

– Trường hợp Công ty thành viên, Công ty Cổ phần thuộc Tập đoàn đã sản xuất được một số máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu có nhu cầu tiêu thụ trong nước, các đơn vị này cần chủ động liên hệ với các Bộ, ngành, các ban thuộc Tập đoàn; ủy bạn nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Công Thương nơi đơn vị có trụ sở hoạt động sản xuất kinh doanh để gửi thông tin và đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên đăng tải thông tin rộng rãi trên các website, các báo, tạp chí của các cơ quan này để các doanh nghiệp có quan tâm có thể tìm hiểu và liên hệ.

Triển khai thực hiện

Sau khi nhận được công văn này, Tập đoàn đề nghị các Công ty thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần, các Ban quản lý dự án thuộc Tập đoàn triển khai thực hiện và trước ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện về Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn để tổng hợp và lập báo cáo gửi Bộ Công Thương.

Quảng Bình: Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết 36 Nq

(TN&MT) – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa có buổi làm việc với Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình về tình hình triển khai Nghị quyết số 36- NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hoạt động quản lý TNMT biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Bám sát mục tiêu của Nghị quyết, triển khai tới tất cả các ban, ngành

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình là tỉnh duyên hải miền Trung có 6/8 huyện, thị xã, thành phố có biển vởi tổng chiều dài 116,04 km. Triển khai Nghị quyết 36, Sở TNMT đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chương trình hành động số 27- CTr/TU của Ban Thường cụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27 đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể sát, đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị trong việc phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh.

Đồng thời, gắn việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của Sở, ngành, địa phương. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đang xây dựng Quy chế hoạt động và kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo năm 2021

Đẩy mạnh quản lý tổng hợp TNMT biển, đảo

Triển khai Nghị định số 51 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng biển, Sở đã tiến hành thống kê, tổng hợp thông tin thực trạng sử dụng khu vực biển nhằm phân loại các hoạt động sử dụng khu vực biển để thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Sở cũng đã tiến hành triển khai và hoàn thành nhiệm vụ Điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT vùng biển, ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Bình; tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về TNMT biển, đảo hàng năm để cập nhật kịp thời phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển..

Tỉnh cũng đã phê duyệt Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình năm 2020, tầm nhìn đến 2030, theo đó, không gian vùng bờ tỉnh Quảng Bình được sắp xếp, phân định thành 11 loại vùng ưu tiên và đang được trình UBND tỉnh triển khai giai đoạn 2020 – 2025

Giám sát chặt vấn đề ô nhiễm môi trường biển

Đứng trước thực trạng các nguy cơ gây ô nhiễm từ các nguồn thải ven bờ, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo điều tra hiện trạng phân loại các nguồn thải vùng cửa sông, ven biển tỉnh Quảng Bình, kết quả nhiệm vụ đã đánh giá và xác định được hơn 40.000 nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm vùng cửa sông, ven biển.

Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chí, thành phần đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đảo năm 2017, 2018 và đang xin ý kiến để thực hiện bộ chỉ số đánh giá kiểm soát ô nhiễm năm 2019 theo Thông tư 27 của Bộ TNMT. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020 với 15 điểm quan trắc để các thành phần cơ bản như: nước biển ven bờ, trầm tích đáy, sinh vật biển, các yếu tố khí tượng, hải văn.

Đồng thời tiến hành quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 7 vị trí các vùng biển có nguy cơ ô nhiễm cao với tần suất 4 lần/năm, tại 4 điểm cửa sông ven biển theo Chương trình quan tắc môi trường tỉnh hàng năm. Thực hiện lấy mẫu quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng môi trường bước biển ven bờ nhằm theo dõi hiện trạng và diễn biến chất lượng nước, kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường nước biển, bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy, hải sản ven biển đồng thời góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của các sự cố môi trường đến vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý TNMT biển đảo, góp phần thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra, Sở TN&MT cũng mong muốn Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ TN&MT xem xét hỗ trợ tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ cấp bách điều tra đánh giá tổng hợp điều kiệt tự nhiên, TN&MT, tai biến thiên nhiên, kinh tế xã hội vùng ven biển từ 0 – 30m nước khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Lồng ghép hỗ trợ Quảng Bình đầu tư xây dựng mạng lưới quan tắc giám sát tài nguyên môi trường biển tỉnh Quảng Bình trong mạng lưới Quốc gia đến năm 2030 và nhiệm vụ điều tra, đánh giá tổng hợp, xác định khả năng chống chịu, sức tải môi trường và hệ sinh thái các vùng biển Quảng Bình.

Hỗ trợ địa phương ven biển trong việc đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý tổng hợp biển và hải đảo nhất là trong giao Khu vực biển và nhận chìm ở biển; tập huấn và chuyển giao phần mềm, thiết bị phục vụ cong tác quản lý Nhà nước về giao khu vực biển; Có tài liệu hướng dẫn tuyên truyền gửi các địa phương có biển để tuyên truyền phổ biến về quản lý tổng hợp biển và hải đảo …

Trước đề xuất của Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, hiện việc điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên môi trường Quảng Bình từ 0 – 30m nước đã được thực hiện bởi Trung tâm quy hoạch, điều tra tài nguyên môi trường biển trực thuộc Tổng cục, vì vậy Tổng cục sẽ cung cấp dữ liệu cho tỉnh để cập nhật. Nội dung còn lại sẽ đề xuất xây dựng một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để tiếp tục thực hiện tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng cho biết việc giao khu vực biển, Nghị định 51 sửa đổi sắp ban hành, việc sửa cũng khá mất thời gian vì tính chất phức tạp của nó. Khi ban hành thì việc giao khu vực biển thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ rất nhiều ví dụ như: cảng cá, nuôi trồng thủy hải sản, điện gió, vui chơi giải trí…nên cần bám sát trình tự thủ tục hành chính theo quy định và dựa trên cơ sở dữ liệu. Trong bảo vệ môi trường biển, đảo cần chú trọng việc kiểm soát rác thải nhựa đại dương, xây dựng Đồng Hới trở thành đô thị thí điểm kết nối 10 nghìn đô thị kiểm soát được ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới.

Có thể đề xuất Bộ TN&MT phối hợp Tổng cục Môi trường đề xuất dự án tăng cường các trạm quan trắc và điều tra TNMT biển, lấy từ nguồn tài chính của fomosa bồi thường môi trường biển. Từ đó đánh giá môi trường biển sau 5 năm sự cố Formosa và tăng cường các trạm quan trắc môi trường biển vùng ven bờ và ngoài khơi Quảng Bình…Việc tích hợp hệ thống mạng lưới quốc gia sẽ được thực hiện trong dự án xây dựng 28 trạm quan trắc môi trường biển ven bờ do Tổng cục môi trường thực hiện…

* Cũng nằm trong các hoạt động của Bộ TN&MT và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tại Quảng Bình, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Trương Đức Trí đã tới thăm và làm việc với cán bộ, viên chức của trạm Ra đa Đồng Hới sau những ngày mưa bão. Được biết, trong những ngày chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9, trạm ra đa Đồng hới cũng đã bị ngập nặng khu vực hành chính.

Tuy nhiên các cán bộ của trạm đã thường xuyên túc trực hệ thống máy móc thiết bị 24/24 để kịp thời nâng các thiết bị và không để xảy ra sự cố, thông tin về sóng, bão, dòng chảy được cập nhật thường xuyên về Trung tâm.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã động viên tinh thần bám chốt tại trạm của cán bộ, viên chức của trạm, đồng thời đề nghị Trung tâm Hải văn phối hợp với cán bộ trạm thường xuyên trồng cây phủ kín đất trống, giám sát trạm thường xuyên, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, tin cậy. Thứ trưởng cùng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã trao tặng trạm chiếc ti vi để động viên tinh thần và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức của trạm.

Môi trường – Tuyết Chinh (thực hiện) – 15:30 23/11/2020

(TN&MT) – Từ đầu tháng 10 đến nay, bão, mưa, lũ dồn dập xảy ra tại một số tỉnh miền Trung với nhiều con số kỷ lục… Song, nhờ công tác dự báo tốt, chủ động phòng chống đã góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ninh Kiều Triển Khai Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 18

(TGCT) Đồng chí Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tại đây, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch của UBND quận Ninh Kiều thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW tập trung vào từng giai đoạn cụ thể như sau: Giai đoạn đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương bằng ngân sách nhà nước, phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân chi trực tiếp từ ngân sách; giai đoạn đến năm 2025, tiếp tục phấn đấu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp, phấn đấu có 20% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập; giai đoạn đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, rà soát, đề xuất chuyển giao công việc, nhiệm vụ không nhất thiết nhà nước phải thực hiện cho các tổ chức, cá nhân đủ năng lực thực hiện theo qui định. Phấn đấu giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025, giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị, đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu quả cao hơn sau sắp xếp… Trước mắt, cần tập trung thực hiện tinh giản biên chế, phấn đấu thực hiện hoàn thành số lượng cắt giảm biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của quận theo lộ trình đã được ban hành tại Quyết định số 12030/QĐ-UBND; hoàn thành trong năm 2018 chấm dứt và giải quyết dứt điểm số hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ không đúng quy định tại các đơn vị.

Ngọc Bích