Top #10 ❤️ Nghị Quyết 26 Tw7 Khoá 12 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Quyết 26,27,28 Nqtw 7 Khoá 12

Mẫu Nghị Quyết Hội Nghị Người Lao Động Năm 2022

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng

Nghị Quyết Số 116 Giảm Thuế Tndn Phải Nộp Năm 2022

Top of Form

Bottom of Form

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 23-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW). Báo Hà nội mới trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế. Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, số người được hưởng bảo hiểm xã hội không ngừng tăng lên. Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội từng bước được đổi mới, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được nâng lên; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ. 2. Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, chưa thích ứng với quá trình già hóa dân số và sự xuất hiện các quan hệ lao động mới. Việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm; số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục. Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức (nơi người lao động dễ bị tổn thương), còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm bất cập. Các chế độ bảo hiểm xã hội chưa thể hiện đầy đủ các nguyên tắc đóng – hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững. 3. Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hiệu quả thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao. Nhận thức của một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ. Hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn bất cập. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo

Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Dùng Cho Mọi Chức Vụ

Bộ Chính Trị Xem Xét Nghị Quyết Về Thu Hút Fdi

Xem Xét Thông Qua Nghị Quyết Về Thu Hút Fdi

Bộ Chính Trị Sẽ Ra Nghị Quyết Thu Hút Fdi Có Chọn Lọc

Bộ Chính Trị Ban Hành Nghị Quyết Về Thu Hút Vốn Fdi

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 26 Trung Ương 7 Khoá 12 Dành Cho Đảng Viên

Thành Ủy Ninh Bình Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 29 Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi

Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo

Để Nghị Quyết 29 Hội Nghị Tư 8 Khóa 11 Đi Vào Thực Chất

Đồng Phú Sau 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 29

9 Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 Khóa 12

Cập nhật những thông tin chính xác nhất về bài thu hoạch nghị quyết 26 trung ương 7 khóa 12. Nhằm giúp các bạn làm bài thu hoạch nhanh chóng và thuận tiện nhất về bài thu hoạch, bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn mẫu bài thu hoạch chuẩn nhất cũng như hướng dẫn bạn cách viết bài thu hoạch chuẩn nhất và các ví dụ bài thu hoạch mẫu để bạn có thể tham khảo.

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết 26 Trung ương khóa 12 dành cho Đảng viên

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)……………………………… …………………., ngày … tháng … năm2018

BÀI THU HOẠCH

sau học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Họ và tên: ……………………………………………………

Đảng viên chi bộ:……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

Nhận thức của bản thân về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết: ….

Bài thu hoạch nghị quyết 26 trung ương 7 khóa 12

Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

1. Về quan điểm

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

– Việc xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức Đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Chính nhờ vào sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với toàn nhân dân; phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.

– Nghị quyết đã khẳng định rằng cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là lối đi “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhà nước. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

– Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ chính là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững, do đó cần thực hiện nghiêm túc,nhất quán các nguyên tắc Đảng thống nhấ, đồng thời phải bố trí toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó cần chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

2.Về mục tiêu

– Quyết tâm theo đuổi định hướng đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

– Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, đến năm 2022, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lự.

– Tiếp đến nghị quyết cũng nêu cao tinh thân kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương;

– Một mực tiêu nữa trong nghị quyết cũng đề ra đó là đến năm 2025, tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện.

– Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

3.Về giải pháp

– Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó chính là nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ;

– Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, chú trọng công tác tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ;

– Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các Đảng viên, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ và chú trọng một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 28 Trung Ương 7 Khóa 12 Về Cải Cách Chính Sách Bảo Hiểm

Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013

Nghị Quyết Số 29 Của Hđnd Tỉnh Đến Với Người Dân Quang Bình

Giáo Dục Sau “5 Năm Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện”: Nhiều Kết Quả Nhưng Còn Hạn Chế, Yếu Kém

7 Điểm Mới Cần Lưu Ý Trong Luật Giáo Dục Năm 2022

Hướng Dẫn Kiểm Điểm Nghị Quyết Tw4 (Khoá Xi)

Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 (Khoá Xi): Đã Có Chuyển Biến Tích Cực Từ Nhận Thức Đến Hành Động

Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Về Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Và Báo Chí Trước Yêu Cầu Mới

Đồng Chí Trường Chinh Với Hội Nghị Trung Ương Lần Thứ Tám (5

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng – Tuyên Giáo, Gắn Với Cuộc Vận Động “Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh”(*)

Hệ Thống Các Văn Bản Về Cải Cách Hành Chính Của Tw

Hướng dẫn kiểm điểm Nghị quyết TW4 (khoá XI)

Thứ Hai, ngày 03/12/2012

Vừa qua, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Đảng uỷ Tập đoàn đã tổ chức hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Bí thư thường trực cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng đã hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc các yêu cầu, phương châm, phương pháp và nội dung kiểm điểm cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm điểm. Nhiều vấn đề được đặt ra như trong quá trình kiểm điểm có đơn thư khiếu nại, tố cáo; những vấn đề dư luận quan tâm về tập thể ban thường vụ, ban chấp hành và cá nhân trong ban thường vụ, ban chấp hành nhưng chưa xác minh được v.v. Những vấn đề này đã được các Ban xây dựng đảng giải thích cụ thể.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Đức chỉ đạo, việc tổ chức kiểm điểm tại các chi đảng bộ phải được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, khoa học, nghiêm túc và thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm kết quả thực chất, không hình thức, chiếu lệ. “Phải coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của ban thường vụ, ban chấp hành. Từng đồng chí phải nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp đúng đắn, xác đáng của các tổ chức và cá nhân, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm để sửa chữa” – đồng chí Nguyễn Đình Đức nói.

 

Một Số Quy Định Mới Của Nghị Quyết Số: 01/2015/nq

Trường Dân Tộc Nội Trú Bắc Giang

Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 29

Hội Nghị Trực Tuyến Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Số 50 Và 58

Nghị Quyết Của Quốc Hội Về Thí Điểm Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh: Động Lực Phát Triển Mới Và Trách Nhiệm Lớn Của Thành Phố Vì Cả Nước

Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Thành Phố: Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Tw7 Khóa 12

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7, Khóa Xii

Thông Báo Nhanh Nội Dung Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 7 (Khóa Xii)

Báo Cáo Sơ Kết Nghị Quyết Tw 7 Khóa X

Thành Ủy: Lấy Ý Kiến Về Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa 10

Bai Thu Hoach Hoc Tap Nghi Quyet Tw 9 Khoa Xi Bai Thu Hoach Nq Tw 9 Khoa Xi Doc

10:25 29/07/2018 Ngày 28-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa 12. Đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Gần 500 đại biểu dự hội nghị đã nghe chúng tôi Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương truyền đạt các Nghị quyết TW 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau khi dành thời gian phân tích những nội dung cơ bản của Nghị quyết, chúng tôi Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, đây là những Nghị quyết đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Chính vì vậy các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nghiêm túc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện, để các Nghị quyết của Đảng mau chóng đi vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Đảng ủy khối đã triển khai kế hoạch hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7.

LMT

tin bài cùng chuyên mục:

Một Số Bài Học Công Tác Tư Tưởng Trong Thời Kỳ Đổi Mới

Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Cựu Chiến Binh

Thành Ủy Hà Nội Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09

Hội Nghị Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09

10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 09

🌟 Home
🌟 Top