Top 3 # Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Khóa Xi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xi

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI

Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XI đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; khẳng định 5 năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội.

Tổ chức đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố, công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Uy tín, vị thế của tổ chức đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

Nghị quyết thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

Cụ thể, về mục tiêu tổng quát: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Khẩu hiệu hành động là: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Một số chỉ tiêu trọng tâm được xác định là: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến. Trồng mới 30 triệu cây xanh. Hỗ trợ vay vốn 10.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế. Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Nghị quyết xác định đối với các cấp bộ đoàn tập trung là thực hiện đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Nghị quyết cũng xác định các đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017-2022, trong đó có Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đề án Thanh niên khởi nghiệp. Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, Nghị quyết cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 4 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và 3 đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Nghị quyết giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội thông qua.

Nghị Quyết Đại Hội Công Đoàn Việt Nam Lần Thứ Xi

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Kỳ Anh

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI họp từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7 năm 2013, tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón:

– Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đồng chí Trương Tấn Sang – Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng.

– Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI;

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X;

– Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI là 175 đồng chí và đã bầu tại đại hội 172 đồng chí.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đã tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất, nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI là 27 đồng chí và đã bầu tại Hội nghị lần thứ nhất là 24 đồng chí, bầu đồng chí Đặng Ngọc Tùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – giữ chức Chủ tịch và bầu 5 đồng chí: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Trần Thanh Hải giữ chức Phó Chủ tịch; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI gồm 15 đồng chí và bầu đồng chí Đỗ Xuân Học – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch – làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

1. Thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

2. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

3. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn kiện và chính thức ban hành.

4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ đã được thông qua.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chúc, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xi

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

*** Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

1. Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Năm năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Tổ chức Đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố, công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

2. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

* Một số chỉ tiêu trọng tâm

(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

(2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

(3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

(4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh.

(5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

(6)- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.

(8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

(9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

(10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

(11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

* Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản về:

(1)- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

(2)- Phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

(3)- Triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

(4)- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

(5)- Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

(6)- Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

(7)- Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

* Các đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017 – 2022

(1)- Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

(2)- Đề án Thanh niên khởi nghiệp.

(3)- Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

(4)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

(5)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

(6)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

(7)- Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

(8)- Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.

(9)- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

(10)- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 151 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và 03 đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và các cấp bộ đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xi

Câu 1. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như thế nào? • A. Hỗ trợ, giúp đỡ 1 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. • B. Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. • C. Hỗ trợ, giúp đỡ 2 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. • D. Hỗ trợ, giúp đỡ 2,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.   Câu 2. Hoạt động nào được tổ chức cao điểm trong tháng 3 hằng năm dành cho học sinh trung học phổ thông? • A. Tư vấn hướng nghiệp. • B. Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ. • C. Tiếp sức đến trường. • D. Thanh niên khởi nghiệp.   Câu 3. Chủ trương “1 + 2” được hiểu như thế nào? • A. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở. • B. Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở. • C. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở. • D. Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.   Câu 4. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần? • A. 5 năm 1 lần • B. 5 năm 2 lần • C. 2 năm 1 lần • D. 1 năm 1 lần   Câu 5. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên như thế nào? • A. Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. • B. Hỗ trợ 02 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. • C. Hỗ trợ 03 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. • D. Hỗ trợ 04 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.   Câu 6. Việc thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù được triển khai tại bao nhiêu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc? • A. 15. • B. 17. • C. 19. • D. 21.   Câu 7. So với Điều lệ Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn khóa XI quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới? • A. “Được … tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”. • B. “Được … tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”. • C. “Phải … tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”. • D. “Phải … tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.   Câu 8. Điều lệ Đoàn khóa XI gồm bao nhiêu chương, điều? • A. 12 chương, 41 điều • B. 12 chương, 42 điều • C. 13 chương, 42 điều • D. 13 chương, 43 điều   Câu 9. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế như thế nào? • A. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. • B. 100% Đoàn cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. • C. 80% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. • D. 80% Đoàn cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.   Câu 10. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu bao nhiêu % giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi được tập huấn? • A. 70% • B. 80%. • C. 90%. • D. 100%.   Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên như thế nào? • A. Tư vấn hướng nghiệp cho 5 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên. • B. Tư vấn hướng nghiệp cho 8 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. • C. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên. • D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.   Câu 12. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai chương trình gì trong học sinh trung học phổ thông? • A. Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. • B. Học sinh 3 rèn luyện. • C. Khi tôi 18. • D. Tất cả các phương án trên.   Câu 13. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí? • A. 30 đồng chí. • B. 31 đồng chí. • C. 32 đồng chí. • D. 33 đồng chí.   Câu 14. Đâu là phong trào của Đoàn phát động triển khai trong giai đoạn 2012- 2017? • A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”. • B. “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. • C. “Tuổi trẻ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. • D. Tất cả các phương án trên.   Câu 15. Trong giai đoàn 2012- 2017, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động và triển khai cuộc vận động gì? • A. Vườn rau cho em. • B. Nghĩa tình biên giới, hải đảo. • C. Vì đàn em thân yêu. • D. Đàn gà khăn quàng đỏ.   Câu 16. Quy định về số lượng bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết của Điều lệ Đoàn khóa XI như thế nào? • A. Không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định. • B. Không quá hai phần ba số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định. • C. Không quá ba phần tư Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định. • D. Không quá một phần hai số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.   Câu 17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là: • A. “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. • B. “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. • C. “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. • D. “5 xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.   Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định đâu là trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2017 – 2022? • A. Chất lượng đoàn viên. • B. Chất lượng cán bộ đoàn. • C. Chất lượng cơ sở đoàn. • D. Cả ba phương án trên.   Câu 19. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”? • A. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. • B. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. • C. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. • D. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.   Câu 20. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì? • A. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. • B. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. • C. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, phát triển. • D. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Câu 21. Trong giai đoạn 2012 – 2017, chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng được Trung ương Đoàn tổ chức năm nào? • A. 2014. • B. 2015. • C. 2016. • D. 2017.   Câu 22. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào? • A. 2014. • B. 2015. • C. 2016. • D. 2017.   Câu 23. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình đồng hành với thanh niên nào? • A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. • B. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. • C. . “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. • D. . “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.   Câu 24. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được bao nhiêu thanh niên chậm tiến? • A. Ít nhất 1. • B. Ít nhất 2. • C. Ít nhất 3. • D. Ít nhất 4.   Câu 25. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần? • A. 5 năm 1 lần • B. 5 năm 2 lần • C. 2 năm 1 lần • D. 1 năm 1 lần   Câu 26. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em? • A. Trung ương Đoàn. • B. Hội đồng Đội Trung ương. • C. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. • D. Ủy ban Quốc gia về trẻ em.   Câu 27. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”? • A. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. • B. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân. • C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt. • D. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.   Câu 28. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức khi nào, ở đâu? • A. Từ ngày 10 – 13/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội • B. Từ ngày 09 – 12/ 12/2017 tại Thủ đô Hà Nội • C. Từ ngày 12 – 15/12/207 tại Thủ đô Hà Nội • D. Từ ngày 10 – 12/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội   Câu 29. Tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” gồm những nội hàm nào? • A. Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên. • B. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác. • D. Cả 3 phương án trên.   Câu 30. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên như thế nào? • A. Tư vấn hướng nghiệp cho 5 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên. • B. Tư vấn hướng nghiệp cho 8 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. • C. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên. • D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.   • A. 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020). • B. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019). • C. 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). • D. Cả 3 phương án trên.   Câu 32. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ tập trung vào những nội dung gì? • A. Việc chấp hành Điều lệ Đoàn. • B. . Việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp, nhất là những chủ trương công tác mới, trọng tâm. • C. Việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. • D. Tất cả 3 phương án trên.   Câu 33. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”? • A. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. • B. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. • C. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. • D. 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.   Câu 34. Giai đoạn 2017 – 2022, phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện/năm? • A. 1 • B. 2 • C. 3 • D. 4   Câu 35. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết văn bản quan trọng gì? • A. Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. • B. Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam. • C. . Chương trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. • D. Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung.   Câu 36. Nội dung chính của phong trào “Thanh niên tình nguyện”? • A. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 5- Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội. • B. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. • C. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. • D. 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.   Câu 37. Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc sẽ được tổ chức định kỳ như thế nào? • A. 5 năm/1 lần. • B. 5 năm/2 lần. • C. 5 năm/3 lần. • D. Mỗi năm một lần.   Câu 38. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào? • A. Kết nạp 4 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 55%. • B. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%. • C. Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%. • D. Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 70%.