Top 4 # Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Gắn Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Với Chỉ Thị 05

1. Hồ Chí Minh với xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Vận dụng một cách sáng tạo những luận điểm của học thuyết Mác-Lênin về Đảng kiểu mới vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền”[1] và “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2]. Đồng thời, Người chú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức của người cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, với yêu cầu cụ thể: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”[3].

Sau đó, khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta đã từ hoạt động bí mật trở thành một Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giữ vững, bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng nền dân chủ cộng hòa. Với bước chuyển căn bản đó, với nhiệm vụ mới “sắp đặt, giữ gìn, kiến thiết” nước nhà, Hồ Chí Minh căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng: “Chúng ta phải thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiều: nào quân sự, nào ngoại giao, nào tài chính…, trăm đầu nghìn mối, đều những việc mới lạ cho chúng ta. Lại thêm nguy hiểm ngoại xâm và tình hình nội trị”[4], cho nên, trước những thử thách mới, với vị thế và quyền lực mới, Đảng cũng đồng thời đứng trước những vấn đề mới: đó là làm thế nào để quyền lực cùng những đặc quyền, đặc lợi của nó không làm tha hóa Đảng, không làm biến chất, suy thoái đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Anh hùng và Chiến sĩ thi đua nông nghiệp năm 1957

Từ những tiềm ẩn về nguy cơ thoái hóa, biến chất của Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài mà phải luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành một Đảng thật trong sạch, vững mạnh trên cơ sở “lấy dân làm gốc”. Nhận thức được vị trí và vai trò của Đảng đối với vận mệnh của dân tộc, đặc biệt là để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng định: Ngoài những yêu cầu nghiêm ngặt của công tác xây dựng Đảng như thực hiện tập trung dân chủ, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, rèn luyện đạo đức cách mạng, chăm lo bồi dưỡng cán bộ, v.v.. Đảng đồng thời cũng phải thường xuyên sáng tạo, tự chỉnh đốn và tự đổi mới.

Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo cho thấy, cùng với mỗi bước ngoặt của cách mạng, tình hình và nhiệm vụ của Đảng cũng có sự thay đổi. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng về mọi mặt: chỉnh đốn tổ chức, tăng cường lực lượng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, v.v.. của một Đảng cách mạng càng trở nên bức thiết và thường xuyên. Đó không chỉ là yêu cầu khách quan của thời cuộc, đó còn là nhu cầu tự thân của Đảng, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, sự tiền phong của Đảng. Cũng theo Hồ Chí Minh, khi đã trở thành Đảng cầm quyền, để định ra đường lối đúng, quyết sách đúng, Đảng phải thường xuyên xây dựng, củng cố và tăng cường chỉnh đốn lại nội bộ. Bởi rằng, dù là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân và dân tộc, song không phải chỉ như vậy là Đảng đã trở thành vĩ đại. Biện pháp khoa học nhất, hữu hiệu nhất, thường xuyên nhất để Đảng luôn là đội tiền phong, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử “bộ chỉ huy tối cao của dân tộc” là “phải củng cố Đảng”, “chỉnh đốn lại Đảng” trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và rèn luyện đạo đức.

Thực tế đã cho thấy, khi được giao trọng trách giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và các cơ quan công quyền, với vị thế mới, quyền lực mới, đã có một bộ phận “cán bộ ta lập trường chưa vững chắc, tư tưởng chưa thông suốt”, hoặc vô tình, hoặc suy thoái đã sa vào chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo, thậm chí dùng pháp công để báo thù tư; tự mãn, tự túc, hiếu danh, hiếu vị, địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, óc lãnh tụ; mắc các bệnh hữu danh vô thực, cận thị, cá nhân, tị nạnh, xu nịnh, a dua, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu,v.v.. Những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đó đã biến “những nghị quyết và chỉ thị Đảng” thành những “lời nói suông”, biến những người lẽ ra là “công bộc của dân”, “đày tớ cho nhân dân” trở thành “cha mẹ dân”, “quan cách mạng” gây tổn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Những việc làm của họ “là trái với lợi ích của Đảng”, trái với 12 điều quy định về tiêu chuẩn của người đảng viên cộng sản, trái với tinh thần chí công vô tư nên rất cần “phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa”, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Theo Hồ Chí Minh, những khuyết điểm, những tồn tại đó, dù được biểu hiện dưới hình thức nào, ở đâu, thì đó cũng là tàn dư của chủ nghĩa thực dân, phong kiến còn rơi rớt lại, sẽ đưa những người đồng chí ấy đến chỗ “tự do hành động”, “trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng”, dần trở thành là những con sâu mọt trong Đảng, kẻ thù của nhân dân và chủ nghĩa xã hội.

Luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Hồ Chí Minh coi đó là công việc trọng yếu, quyết định sự sống còn của Đảng. Thời chiến cũng như thời bình, để Đảng thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất, thực sự được nhân dân tin yêu, thì phải luôn chú trọng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Trước hết và quan trọng nhất là phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong Đảng. Đó là, “phải kiên quyết thực hành kỷ luật, tức là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”[5],v.v.. để tránh được những biểu hiện quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức, những biểu hiện phân tán, cục bộ, hẹp hòi, bè phái, vô tổ chức, kỷ luật. Cũng theo Hồ Chí Minh, “trong Đảng ta, gồm có những người có tài, có đức…Tuy vậy, không phải là người người đều tốt, việc việc đều hay. Trong Đảng ta hoàn toàn chưa tránh khỏi một vài kẻ vu vơ, những việc không chính đáng”[6]. Cho nên, trong khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải thành khẩn, trung thực, kiên quyết, ráo riết để không chỉ giúp đỡ mình và đồng chí mình sửa chữa khuyết điểm, cùng tiến bộ mà còn nhằm tăng cường khối đoàn kết, thống nhất nội bộ. Cùng đó, phải luôn giữ vững kỷ luật nghiêm minh, tự giác; nguyên tắc đoàn kết, thống nhất; tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân và nhất là phải chống chủ nghĩa cá nhân, thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách mạng liên tục, thường xuyên. Chừng nào cán bộ, đảng viên của Đảng chưa chiến thắng được những nọc độc của chủ nghĩa cá nhân- kẻ thù nội xâm, thì chừng đó trong Đảng vẫn sẽ còn những hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và khi đó – nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ vẫn hiện hữu.

Thấm nhuần sâu sắc vai trò, sức mạnh của đạo đức cách mạng và quy luật phát triển của nó; đồng thời, coi đạo đức là cái gốc, cái căn bản, là nền tảng của người cách mạng, Hồ Chí Minh đã không chỉ yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng “như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” mà Người còn là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng, luôn sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thống nhất giữa nói và làm trên tinh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, v.v.. Cuộc đời Hồ Chí Minh là hiện thân đầy đủ nhất, cao đẹp nhất của tấm gương người cộng sản theo ý nghĩa và nội dung sâu rộng; tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách dân tộc Việt, được truyền lại trong Đảng và trong nhân dân. Suốt đời, “Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp “cần kiệm liêm chính” và “chí công vô tư”, dùng 8 chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân”.

Từ nhận thức rằng: Cái chết về đạo đức nhất định sẽ dẫn tới cái chết về chính trị, và nguy cơ thoái hoá, biến chất của một Đảng cầm quyền sẽ đến rất nhanh, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng sa vào chủ nghĩa cá nhân, trở thành những kẻ tham ô, tham nhũng, quan liêu…, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Trước khi đi xa, Người đã căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[7].

2. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một đất nước Việt Nam đổi mới và hội nhập đang đứng trước những vận hội lớn, đi liền cùng những thách thức. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” để ngang tầm với vị thế và vai trò của mình. Hơn bao giờ hết, trước những cam go thử thách mới, trước thực trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi như Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII đã chỉ ra, những điều Hồ Chí Minh quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn thường xuyên, liên tục về xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc.

Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong, luôn trong sạch, vững mạnh; để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về ” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (Chỉ thị 05) được coi là giải pháp đột phá, thiết thực, nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước” và “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”…

Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ ra 27 biểu hiện của sự suy thoái, bao gồm: 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng có thể tự soi mình vào 27 biểu hiện đó, để có định hướng tự sửa chữa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, phát huy ưu điểm; đồng thời, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Từ đó, với quan điểm, “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, để thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Cụ thể hóa việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng cần phải thấm nhuần sâu sắc hơn nữa những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 khóa XII đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, nhất là với Chỉ thị 05. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ chính trị cấp bách để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn ngừa, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội, để Đảng ngày càng “mạnh khỏe, chắc chắn” như Hồ Chí Minh mong muốn.

Năm 2018 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân; nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, kiên quyết phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan công quyền. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy lùi tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 về ” Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW), với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉnh đốn phong cách làm việc, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác, trong sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng. Hướng về nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức công tác theo hướng chủ động trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại địa bàn cơ sở… Coi kết quả rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức là cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị.

Quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; trong đó, chú trọng tự phê bình và phê bình trên cơ sở của tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; theo nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, thống nhất để phát triển. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ trong Đảng; đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ mỗi địa bàn cơ sở.

Chú trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cảu tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05. Kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương cá nhân trong nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học… của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng trên các phương tiện truyền thông, tạo sự lan tỏa trong xã hội trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”./.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Gắn Với Chỉ Thị 05

Thực hiện Quyết định số 173-QĐNS/TW ngày 29/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đoàn cũng đã kiểm tra cụ thể các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Tài nguyên – Môi trường, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Khu công nghiệp tỉnh.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và thống nhất với những kết quả kiểm tra được chỉ ra trong báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là giám sát, kiểm tra. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng. Việc tiến hành kiểm tra thực hiện các nội dung này là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch trong thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp bổ sung, thống nhất nội dung kết luận, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Cùng ngày, tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương tưởng nhớ các thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong của cả nước nói chung và 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915 nói riêng./.

Triển Khai Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Gắn Với Thực Hiện Chỉ Thị Số 05

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị – giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp nối Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2016), ngày 15-5-2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” với những nội dung mới, toàn diện và sâu sắc, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đây là nội dung quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

So với Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XI, về ” Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” có những điểm mới sau:

Thứ nhất, trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Bộ Chính trị xác định ” Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nếu suốt nhiệm kỳ khóa XI, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW được coi là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “, thì việc xác định “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, khẳng định tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học tập Bác để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị – tư tưởng.

Thứ hai, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, Bộ Chính trị nhấn rất mạnh vai trò của “người đứng đầu”, nêu rõ phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”. Và phương châm thực hiện được Bộ Chính trị nhấn mạnh “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, trong đó, rất quan trọng là phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về ” Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước “. Trong đó, nhấn mạnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về ” Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “. Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Thứ sáu, Bộ Chính trị yêu cầu rất cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Thứ tám, Chỉ thị số 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện, còn Chỉ thị số 06-CT/TW và Chỉ thị số 03-CT/TW đều xác định việc thực hiện chỉ thị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và XI. Đây cũng là điểm nhấn thể hiện tầm quan trọng của Chỉ thị số 05.

Với những điểm mới trên, Chỉ thị số 05 được đánh giá là có tầm chiến lược về vai trò, vị trí, ý nghĩa; cao hơn về yêu cầu; rộng hơn về nội hàm; sâu hơn về nội dung; chặt chẽ và quyết liệt hơn về tổ chức thực hiện; mới hơn về cách làm và lâu dài hơn về thời gian. Điều đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, Chỉ thị số 05 sẽ là đòn bẩy, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị – Giải pháp toàn diện và đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30-10-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ “.

Việc ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII khẳng định quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thông tin rộng rãi đã trở thành luồng sinh khí mới thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên, đáp lại lòng mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

Nghị quyết chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đồng thời, xác định hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, Trung ương thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hệ thống các biểu hiện được nêu trong Nghị quyết là những căn cứ quan trọng để từng cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện một cách hiệu quả, có chất lượng. Cùng với đó, Trung ương xác định 4 nhóm giải pháp toàn diện, bảo đảm tính thống nhất, khoa học và có mối quan hệ biện chứng trong triển khai thực hiện.

Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện như thế nào để đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tế, nhằm đạt được mục tiêu cao nhất như Nghị quyết đã xác định: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để đạt được mục tiêu trên, trước hết phụ thuộc rất lớn vào thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Bởi vậy, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy từng cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong Nghị quyết, mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội. Đây là cơ sở, điều kiện, căn cứ để cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Hai là, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cấp ủy các cấp phải tạo sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Do đó, phải sớm tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức cơ sở đảng từ Trung ương đến địa phương là:

Thứ nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách là kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi đảng bộ, cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bảo đảm nguyên tắc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ ba, các tổ chức đảng cần tập trung vào các trọng tâm: Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, chất vấn để phát huy dân chủ thật sự trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, làm cho nhiệm vụ này trở thành nhu cầu thiết thân, trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở.

Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện 4 đột phá: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần có các cơ chế để các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát một cách hiệu quả.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, trong toàn Đảng và là tiền đề quan trọng để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Làm tốt được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đề ra về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng được kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”./.

PGS, TS. Nguyễn Danh Tiên

Nguồn: Tạp chí Cộng sản điện tử

Gắn Việc Thực Hiện Chỉ Thị Số 05 Và Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa 12) Với Phong Trào Thi Đua Quyết Thắng

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục chính trị Quân khu 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thời gian qua, việc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nội dung, biện pháp, cách làm chủ động sáng tạo, sát với tình hình, diễn biến thực tế tại cơ quan, đơn vị. Đảng uỷ Quân sự tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động có các biện pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, thường xuyên xây dựng và thực hiện chuẩn mực trong sinh hoạt công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, hướng trọng tâm vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng phương pháp, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh khẳng định: Việc triển khai thực các Chỉ thị, kế hoạch về đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hoá được thực hiện khoa học, bài bản, nghiêm túc, toàn diện và sát thực tiễn, đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và năng lực của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên có biện pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, phòng, chống có hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch đối với nội bộ LLVT tỉnh, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo môi trường lành mạnh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, làm tốt việc dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ việc phức tạp… Qua đó làm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để việc thực hiện các chỉ thị đi vào chiều sâu, đoàn công tác đề nghị Đảng ủy quân sự Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) với các phong trào thi đua quyết thắng của địa phương, đơn vị, phát huy tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị.

KHÁNH TRÌNH