Top 8 # Quyết Định Số 217-Qđ/Tw Pdf Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Nhận Thức Và Kết Quả Bước Đầu Thực Hiện Qđ217/Tw,Qđ218/Tw

Để thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội theo QĐ 217-QĐ/TW,và thực hiện nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo QĐ218/TW quyết định của Bộ chính trị. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Theo tôi để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên thì cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh cần nhận thức và nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền với công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

. Về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền với nhiều nội dung, nhiệm vụ cơ bản như:

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng với hai chủ thể:

– Góp ý với tổ chức Đảng qua các nội dung:

+ Việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng.

+ Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân.

– Góp ý với đảng viên qua các nội dung::

+ Việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa đảng viên và nhân dân.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Chính quyền  với các nội dung:

+ Tham gia công tác bầu cử;

+ Tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

+ Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

+ Tổ chức hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân;

+ Tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở;

+ Tham gia phòng, chống tham những, lãng phí…

Đó là những nội dung, nhiệm vụ mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải thực hiện và phối hợp thực hiện trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trước khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 218-QĐ/TW về việc “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”. Tuy nhiên, trước đây nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được nêu trong các văn kiện của Đảng chưa được thể chế hóa. Vì vậy, việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền – nhất là góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền còn nhiều hạn chế, vướng trong thực hiện, hiệu quả không cao.

Như vây, làm thế nào để công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có chất lượng, có chiều sâu, có hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh? Đây là mấu chốt và trọng tâm của vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Tôi nhận thức và từ thực tiễn công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần thực hiện tốt mối quan hệ biện chứng đó là:

Phải thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội để có cơ sở góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và ngược lại, muốn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền thì phải thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đây là mối quan hệ biện chứng và cốt lõi của vấn đề.

Xem công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công cụ để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vì:

Giám sát là theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chính sách pháp luật.

Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát hiện việc làm tốt thì đề nghị phát huy, nhân rộng, ngược lại qua giám sát, phát hiện những việc làm chưa tốt, chưa đúng thì sẽ góp ý, kiến nghị. Qua góp ý nhằm: Bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật cho phù hợp, hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, hoặc góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm…

Còn phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội là nhằm góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án của cơ quan Nhà nước, qua phản biện để góp phần làm cho các chính sách, pháp luật, các nội dung được phản biện đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp, khả thi và tạo được đồng thuận xã hội.

Như vậy Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật hay thực hiện phản biện xã hội trong quá trình dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực chất đây cũng là quá trình góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Qua phân tích trên, chúng ta thấy tính thống nhất (biện chứng) giữa công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát, phản biện tốt mới có cơ sở góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền tốt. Như vậy qua công cụ giám sát, phản biện xã hội là cơ sở phong phú để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Khi đi vào trong thực hiện cụ thể nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội để tạo nguồn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền thì sức mạnh nằm ở chỗ chúng ta nắm chắc và tự tin thực hiện đúng Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và theo hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (chúng ta theo đó mà có kế hoạch thực hiện cho phù hợp).

Về kết quả tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre từ khi tiếp thu thực hiện Quyết định 217, 218/TW:

Đối với cấp ủy tỉnh:

– Đầu năm 2014, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218/TW cho cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Sau tổ chức hội nghị triển khai cấp tỉnh, Tỉnh ủy Bến tre đã ban hành văn bản chỉ đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội tập trung Lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 217, Quyết định 218/TW;

 Năm 2015 Tỉnh ủy tiếp tục ban hành 02 quy định:

+ Quy định 2242 “Quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân”.

+ Quy định 2243 “Quy định trách nhiệm cấp ủy. chính quyền các cấp tiếp thu và xử lý các ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân”.

– Đầu năm 2016, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 217, 218. Qua Hội nghị sơ kết, bước đầu thực hiện Quyết định 217, 218 còn một số hạn chế. Để nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo thực hiện Quyết định 217, 218 Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị Số 12 CT/TU ngày 24 tháng 6 năm 2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ chính trị.

Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh:

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống Ủy ban Nhân dân, các cơ quan hành chính Nhà nước phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức giám sát, phản biện xã hội. Nhìn chung việc triển khai thực hiện khá đồng bộ.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp:

Năm 2014: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến tre tập trung cho công tác tổ chức quán triệt nội dung Quyết định 217, Quyết định 218/TW trong đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên. Tổ chức tập huấn quy trình tổ chức giám sát, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững nội dung, quy trình, kỹ năng để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Năm 2014 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành lập đoàn tổ chức giám sát với 02 nội dung tại 07 đơn vị (05 huyện, 02 xã):

Nội dung giám sát:

– Việc triển khai Luật Mặt trận Tổ quốc 1999;( Qua giám sát nhầm phát hiện những khó vướng, bất cập để góp ý sửa đổi bổ sung  luật MTTQ năm 1999)

– Việc thực hiện Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về Giám sát đầu tư của cộng đồng.

– Đồng thời phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức thành viên triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Năm 2015

– UBMTTQ tỉnh:

+ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát 02 nội dung tại 11 đơn vị (01 tỉnh, 03 huyện, 7 xã) với nội dung:

– Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng nông thôn mới.

– Giám sát việc tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

+Về phản biện: Tổ chức góp ý đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp ý Bộ Luật Dân sự (sữa đổi), Bộ Luật Hình sự (sửa đổi bổ sung). Năm 2015 các cơ quan, tổ chức không có đăng ký nội dung để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản biện.

Năm 2016:

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát: 04 nội dung tại 11 đơn vị (gồm giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp Luật về Bảo hiểm Y tế, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại kéo dài, bức xúc của nhân dân ở cơ sở.

– Đối với phản biện xã hội: năm 2016 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận từ Hội đồng Nhân dân tỉnh đăng ký để Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện  nội dung gồm:

+ Về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2025;

+ Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 – 2020;

+ Về chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Qua giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị được giám sát một số nội dung như:

– Kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện hổ trợ thêm về cơ sở vật chất để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở đảm bảo điều kiện hoạt động (nơi làm việc, máy vi tính…), đảm bảo kinh phí cho Mặt trận hoạt động (kinh phí đặc thù thăm hỏi, chúc mừng… theo mức quy định Chính phủ).

– Trong xây dựng nông thôn mới, phải huy động sức dân đóng góp hợp lý, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ.

– Kiến nghị Ủy ban Nhân dân các cấp, chủ đầu tư thực hiện đúng Quy định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp thông tin để Mặt trận Tổ quốc cơ sở và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát đầu tư các công trình khi triển khai thực hiện…

 Đặc biệt trong đầu tháng 8/2016 ( ngày 5/8) BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức cho  đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gở, tiếp xúc đối thoại với nhân dân huyện Bình Đại. Đây là một bước tiến trong thực hiện Quyết định 218TW…Đồng thời BTT UBMTTQ tỉnh tham mưu, đề xuất TU, UBND tỉnh về kinh phí cho hoạt động GS- PHXH của MTTQ và các ĐTCTXH từ tỉnh đến cơ sở và đả được HĐND tỉnh đồng ý có NQ về mức chi cho hoạt đông giám sát, phản biện của MTTQ và các ĐTCTXH  3 cấp( tỉnh, huyện-TP và X,P TT

Như vậy qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218/TW tạo nền tảng và cơ sở cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tỉnh tổ chức thực hiện đạt được kết quả bước đầu. Đây là nội dung mới vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, chúng tôi thấy còn một số khó khăn, hạn chế:

– Năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp phần lớn hạn chế (trong quá trình tổ chức giám sát, phản biện ban đầu còn lúng túng…).

– Công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền còn hạn chế, sự tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của nhân dân chưa nhiều.

– Một số nội dung hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa được Mặt trận Trung ương phối hợp cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện (Điều 27 và Điều 34 Luật Mặt trận Tổ quốc).

Hướng tới:

– Để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, thực hiện Quyết định 217, 218/TW. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện:

+ Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động, nâng cao trình độ, kỹ năng, bản lĩnh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đặc biệt thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, Quyết định 218/TW.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội.

-Phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị, các tổ chức thành viên đặc biệt là khơi gợi tập hợp trí tuệ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

– Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, các chuyên gia trên các lĩnh vực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác giám sát và phản biện xã hội.

-Đưa nội dung chuyên đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” vào nội dung chương trình lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp đề tập huấn hằng năm.

Kế Hoạch Thực Hiện Quyết Định Số 217

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW,

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là Quy chế, Quy định). Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của Công đoàn thống nhất về nhận thức trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);

2. Công đoàn cần xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu về vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện các Quy chế, Quy định và các hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG NỘI DUNG

1. Công tác triển khai:

Công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến, triển khai Quy chế, Quy định và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đến đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động, thời gian hoàn thành trước tháng 11/2014;

2. Xây dựng nội dung thực hiện:

Nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần vận dụng vào tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, có phạm vi, phương pháp, hình thức phù hợp bảo đảm các yêu cầu theo hướng dẫn đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể để tổ chức thực hiện.

– Về giám sát: Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại DN; thực hiện TULĐTT; việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trích nộp kinh phí Công đoàn.

– Về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: công tác lãnh đạo của của cấp ủy, chính quyền đồng cấp trong năm 2014; việc chính quyền kiểm tra, xử lý, giải quyết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, công chức, viên chức và NLĐ nội dung Quy chế, Quy định và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Công đoàn, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ trong quá trình quán triệt tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong từng cơ quan, đơn vị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định đặt hòm thư góp ý nơi thuận tiện nhất để tiếp nhận thư góp ý của nhân dân; phân công cán bộ tiếp nhận, tham mưu xử lý ý kiến đóng góp của nhân dân.

3. Định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện giám sát và phản biện về Liên đoàn Lao động huyện (báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước 20/5; báo cáo 01 năm gửi trước ngày 20/11 hằng năm).

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị các cấp Công đoàn phản ảnh kịp thời về Liên đoàn Lao động huyện xem xét giải quyết.

Tập Huấn Về Hộ Văn Hóa Nông Thôn Mới, Ấp Văn Hóa Nông Thôn Mới Theo Quyết Định Số 217/Qđ

Sáng ngày 02/8/2019, Tại Trung tâm văn hóa hội nghị huyện Cù Lao Dung, VPĐP Nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng phối hợp với VPĐP nông thôn mới huyện Cù Lao Dung tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức nông thôn mới về hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới theo Quyết định 217/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đến dự hội nghị tập huấn và triển khai các nội dung có Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng nghiệp vụ – VPĐP nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng; về phía huyện Cù Lao Dung có đại diện lãnh đạo VPĐP nông thôn mới huyện Cù Lao Dung, các Phòng, Ban ngành cấp huyện trong Tổ thẩm định Ấp Văn hóa nông thôn mới của huyện Cù Lao Dung; đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc huyện, Huyện đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ huyện; Hội nông dân huyện, Hội cựu chiến binh huyện và 150 đại biểu là cán bộ Mặt trận tổ quốc huyện, xã và ấp trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Đây là hoạt động thường xuyên của VPĐP nông thôn mới tỉnh nhằm hướng dẫn cho Mặt trận tổ quốc, các Hội đoàn thể cấp huyện, xã, ấp trên địa bàn huyện về các tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới theo Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng; hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới. Từ đó, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đạt chuẩn hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn./.

Nguyễn Văn Đắc – Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Cù Lao Dung

Điều 8 Chương 3 Quy Định 57 Qđ Tw

Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Điều 23, Chương Iv, Quy Định 126-qĐ/tw, Điều 23 Chương V Quy Định Số 126-qĐ/tw, Điều 8 Chương 3 Qui Định 57, Điều 8 Chương 3 Quy Định 57 QĐ Tw, Điều 10 Chương 2 Quy Dinh 08, Điều 20 Chương V Quyết Định 438/ QĐ Ct, Điều 10.11.12 Chuong 2 Quy Định Số 08_qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Quyết Định Số 438 Có Bao Nhiêu Chương Bao Nhiêu Điều, Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Năm 2015 Gồm Mấy Chương, Bao Nhiêu Điều., Dieu Lenh Quan Lu Bo Doi 2015 Gom May Chuong Bao Nhieu Dieu, Điều 164 – Chương Vii – Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Năm 2015, Điều 21 Chương V Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Điều 31 Chương V Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Điều 164 Chương 7 Điều Lệnh Quan Ly Bo Doi, Điều 133 Mục 1 Chương 6 Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội, Điều 197, Mục 3, Chương 8, Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội, Điều 2 Chương 1 Điều Lệ Đảng, Điều 24 Chương V Điều Lệ Đảng, Điều Lệnh Công An Nhân Dân Gồm Bao Nhiêu Chương , Bao Nhiêu Điều, Điều 10.11.12 Chương 2, Điều 8 Chương Iii, Dieu 10 Chuong 2, Điều 3 Chương 1 Quy Chế 438, Điều 3 Chương 1, Chương 1 Điều Lệ Đoàn, Chương 2 Điều Lệ Đảng, Chương 7 8 Điều Lệ Đảng, Diều 8 Chương 3 Qui Định57, Chương 8 Điều Lệ Đảng, Dieu 23 Chuong 2 Cau Thong Tu, Điều 27 Chương Mttq, Chương 5 Điều Lệ Đảng, Chương 3 Điều Lệ Đảng, Chương X Điều Lệ Đảng, Chương 1 Điều Lệ Đảng, Chương 7 Điều Lệ Đảng, Dieu 10 Chuong 2 Thong Tu 33, Chương 5 Điều Lệ Trường Mầm Non, Chương 6 Điều Lệ Đảng, Điều Lệ Thi Rung Chuông Vàng, Chương 8 Điều Lệnh Quản Lí Bộ Đội, Dieu Lenh Quan Ly Bo Doi Chuong 8, Điều 14 Chương V Thông Tư 65 Của Bộ Công An, Chương Trình Đào Tạo Giám Đốc Điều Hành, Chương 2 Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Luật Dân Sự 2015 Gồm Bao Nhiêu Chương Điều, Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng Đi Nhật, Điều Lệnh Quản Lí Bộ Đội 2015 Chương 5, Chương V Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Chương Trình Đào Tạo Liên Tục Điều Dưỡng, Chương 1 Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 60 Chương 5 Luật Giao Thông Đường Bộ, Điều 30 Chương Ii Luật Giao Thông Đường Bộ, Ieu-lenh-quan-ly-bo-doi-nam-2015-gom-may-chuong-bao-nhieu-dieu, Thiết Kế Và Điều Hành Chương Trình Du Lịch, Khung Chương Trình Cao Đẳng Điều Dưỡng, Điều 8 Chương 1 Luật Giao Thông Đường Bộ, Chương Trinh Chuyển Đổi Y Sỹ Sang Điều Dưỡng, Tự Nhận Xét Và Đánh Giá Thực Hiện Quy Định Số 47, Điều 2 Điều Lệ Đảng., Luật Phòng Chống Tham Nhũng Gồm Bao Nhiêu Chương Điều, Nghị Quyết Điều Chỉnh Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2020, Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anắc Ngiệm Chương Trình Phổ Thông Tổng Thể Cấp Tiểuhocj, Khái Niệm Chương Trình Giáo Dình Giáo Dục ,phát Triển Chương Trình Giáo Dục Của Cơ Sở Mầm Non, Điều 4 Điều Lệ Đảng Quy Định, D9ieu 8 Chuong 3 Quy Định Số 57-qĐ/tw, Chương 5 Ra Quyết Định, Chương 8 Các Quyết Định Về Giá, Chương 5 Quy Định 126qd/tw, Điêu 10,11,12 Quy Đinh Sô 08- QĐ/tu Ngay 11/10/2017 Quy Đinh Vê Thưc Hiên Văn Hoa Trong Đang, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Giáo Dụ, Dự Thảo Luật Quy Định Bãi Bỏ Quy Định Về Điều Kiện Đăng Ký Thường Trú ở Thủ Đô, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Một Số Điều Của Luật Giáo Dục Năm 2019, Điều 10,11,12 Quy Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Về Việc Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng, Nghị Định Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Thư Viện, Chương 8 Các Quyết Định Về Xúc Tiến Hỗn Hợp, Chương V Nghị Định 15/2013/nĐ-cp, Chương 7 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Chương 7 Quy Định Về Kiến Trúc Đô Thị, Chương 3 Quyết Định Quản Trị, Bài Tập Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương 6 Các Quyết Định Về Sản Phẩm, Chương V Nghị Định Số 88/2006/nĐ-cp, Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Chương X Luật Hôn Nhân Gia Đình, Chương 5 Quyết Định Quản Trị, Chương V Nghị Định 51/2010/nĐ-cp, Chương 5 Quyết Định Trong Quản Trị, Định Nghĩa Nào Đúng Về Chương Trình Con Hàm, Kiểm Định Chương Trình Đào Tạo ở Việt Nam, Chương Iv Quy Định 126 Ngày 28/02/2018 Cuả Bộ Chính Trị, Slide Chương 4 Quyết Định Quản Trị, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Đào Tạo,

Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Quy Định Tại Điều 10,11,12- Chương Iiquy Định Số 08- QĐ/tu Ngày 11/10/2017 Quy Định Việc Thực Hiện V, Điều 23, Chương Iv, Quy Định 126-qĐ/tw, Điều 23 Chương V Quy Định Số 126-qĐ/tw, Điều 8 Chương 3 Qui Định 57, Điều 8 Chương 3 Quy Định 57 QĐ Tw, Điều 10 Chương 2 Quy Dinh 08, Điều 20 Chương V Quyết Định 438/ QĐ Ct, Điều 10.11.12 Chuong 2 Quy Định Số 08_qĐ/tu Ngày 11/10/2017, Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Đăng Ký Thực Hiện Văn Hóa Trong Đảng (quy Định Tại Điều 10,11,12 – Chương Ii Quy Định Số 08-qĐ/tu Ng, Quyết Định Số 438 Có Bao Nhiêu Chương Bao Nhiêu Điều, Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Năm 2015 Gồm Mấy Chương, Bao Nhiêu Điều., Dieu Lenh Quan Lu Bo Doi 2015 Gom May Chuong Bao Nhieu Dieu, Điều 164 – Chương Vii – Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội Năm 2015, Điều 21 Chương V Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Điều 31 Chương V Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam, Điều 164 Chương 7 Điều Lệnh Quan Ly Bo Doi, Điều 133 Mục 1 Chương 6 Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội, Điều 197, Mục 3, Chương 8, Điều Lệnh Quản Lý Bộ Đội, Điều 2 Chương 1 Điều Lệ Đảng, Điều 24 Chương V Điều Lệ Đảng, Điều Lệnh Công An Nhân Dân Gồm Bao Nhiêu Chương , Bao Nhiêu Điều, Điều 10.11.12 Chương 2, Điều 8 Chương Iii, Dieu 10 Chuong 2, Điều 3 Chương 1 Quy Chế 438, Điều 3 Chương 1, Chương 1 Điều Lệ Đoàn, Chương 2 Điều Lệ Đảng, Chương 7 8 Điều Lệ Đảng, Diều 8 Chương 3 Qui Định57, Chương 8 Điều Lệ Đảng, Dieu 23 Chuong 2 Cau Thong Tu, Điều 27 Chương Mttq, Chương 5 Điều Lệ Đảng, Chương 3 Điều Lệ Đảng, Chương X Điều Lệ Đảng, Chương 1 Điều Lệ Đảng, Chương 7 Điều Lệ Đảng, Dieu 10 Chuong 2 Thong Tu 33, Chương 5 Điều Lệ Trường Mầm Non, Chương 6 Điều Lệ Đảng, Điều Lệ Thi Rung Chuông Vàng, Chương 8 Điều Lệnh Quản Lí Bộ Đội, Dieu Lenh Quan Ly Bo Doi Chuong 8, Điều 14 Chương V Thông Tư 65 Của Bộ Công An, Chương Trình Đào Tạo Giám Đốc Điều Hành, Chương 2 Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Luật Dân Sự 2015 Gồm Bao Nhiêu Chương Điều,