Top 9 # Văn Bản Hợp Nhất Quy Chế Đào Tạo Tín Chỉ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Văn Bản Hợp Nhất Quyết Định Số 43 Và Thông Tư 57 Của Bộ Gddt Về Việc Ban Hành Quy Chế Đào Tạo Đại Học Và Cao Đẳng Hệ Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ

Thứ năm – 02/06/2016 17:15

Mời quý vị theo dõi toàn văn của văn bản hợp nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2007, được sửa đổi bổ sung bởi:Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.Điều 2[2]. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Số: 17 /VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Qui Chế Đào Tạo

Qui chế đào tạo

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Đào tạo, Bồi dưỡng viên chức, người lao động

tại Bệnh viện Hùng Vương

(Ban hành kèm theo quyết định số 410 /QĐ-BVHV, ngày 02  tháng 10 năm 2017

của Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương)

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng đào tạo: Viên chức, Người lao động có hợp đồng lao động đang làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương

2. Phạm vi áp dụng: tại Bệnh viện Hùng Vương.

Điều 2. Mục tiêu, nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

-Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng bệnh viện.

-Trang bị kiến thức các kỹ năng về nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính, quản lý bệnh viện và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng:

-Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn viên chức quản lý và kế hoạch đào tạo được xây dựng hàng năm theo nhu cầu cụ thể.

-Đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

-Khuyến khích tinh thần học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ.

-Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ đào tạo theo qui định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

1.Tiêu chuẩn chung:

Viên chức người lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo:

Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, đồng thời phải gắn bó với quy hoạch, kế hoạch luân chuyển khi bệnh viên phân công.

Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định tuyển sinh của trường đào tạo.

Có đủ sức khỏe để tham dự khóa học, có đủ trình độ đáp ứng điều kiện tuyển sinh; Cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo với thời gian tối thiểu theo qui định pháp luật.

Có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với trường hợp đi học dài hạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm trước khi được đi bồi dưỡng.

Không đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật, đối tượng bị điều tra và đang nghỉ theo chế độ chính sách.

Số lượng cử đi đào tạo nâng cao trình độ đại học, sau đại học tối đa là 20% theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng..,

VD: Khoa A có 20 hộ sinh trung cấp, cử đi học liên thông đại học là 4; Khoa B có 10 bác sĩ , tối đa cử đi học sau đại học là 2, tùy theo từng trình độ đi học tương ứng với tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể:

a. Bác sĩ, Dược sĩ đi học thạc sĩ, chuyên khoa I:

Ký hợp đồng lao động với bệnh viện đủ 12 tháng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của năm trước và năm duyệt đào tạo. (VD: Hội đồng họp 2017 duyệt danh sách thi 2018, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ 2016, 2017).

b. Bác sĩ, Dược sĩ đi học chuyên khoa II, Nghiên cứu sinh:

Có đủ các tiêu chuẩn chung theo qui định.

Có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia 02 đề tài nghiên cứu khoa học trong vòng 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt đào tạo đề tài đã nghiệm thu.

Có nhiều điểm cộng ưu tiên (nhân viên có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên sẽ được đi học trước).

Viên chức quản lý (cán bộ chủ chốt) hoặc diện quy hoạch

Đạt danh hiệu hạng I, II, III của các kỳ thi chuyên môn: bác sĩ chuyên nghiệp…

Có điểm ngoại ngữ tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ Toeic 650, IELTS 6.0, Toefl ITP 550 trở lên.

Có giải thưởng hoặc bằng khen cấp thành phố, cấp bộ ngành (chính quyền, đoàn thể,..).

c. Hộ sinh, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y:

Đi học liên thông cao đẳng, đại học:

Viên chức, người lao động có trình độ trung cấp: Hộ sinh, Điều dưỡng, Kỹ thuật  viên xét nghiệm, Gây mê hồi sức, X quang, Vật lý trị liệu, Dược được đi học chuẩn hóa trình độ đại học, cao đẳng với điều kiện cụ thể:

Được Ban chủ nhiệm Khoa Phòng sắp xếp thứ tự cử đi đào tạo và được Hội đồng duyệt danh sách cho phép đi đào tạo theo năm.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của năm trước liền kề.

Các tiêu chuẩn chấm điểm ưu tiên để được cử đi học trước: Thuộc danh sách quy hoạch, giữ nhiệm vụ Điều dưỡng Phó, đạt giải từ hạng 1 – hạng 5 trong các kỳ thi Điều dưỡng giỏi; có thâm niên làm việc cao hơn, *Nhân viên có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên sẽ được đi học trước.

Đi học chuyên khoa I, Thạc sĩ điều dưỡng

Sau khi tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành 03 năm.

Có đủ các tiêu chuẩn chung theo qui định.

Có đề tài nghiên cứu khoa học, hoặc  tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học trong vòng 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt đào tạo đề tài đã nghiệm thu.

Có nhiều điểm cộng ưu tiên theo thứ tự (nhân viên có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên sẽ được đi học trước).

Viên chức quản lý (cán bộ chủ chốt) hoặc diện quy hoạch

Có điểm ngoại ngữ tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ B2, Toeic 600, IELTS 5.5, Toefl ITP 500 trở lên.

Có giải thưởng hoặc bằng khen cấp thành phố, cấp bộ ngành (chính quyền, đoàn thể,..).

Đi học Chuyên khoa II, Tiến sĩ điều dưỡng

Sau tốt nghiệp chuyên khoa I, thạc sĩ: 05 năm

Có đủ các tiêu chuẩn chung theo qui định.

Có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia 02 đề tài nghiên cứu khoa học trong vòng 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt đào tạo đề tài đã nghiệm thu.

Có nhiều điểm cộng ưu tiên theo thứ tự (nhân viên có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên sẽ được đi học trước).

Viên chức quản lý (cán bộ chủ chốt) hoặc diện quy hoạch

Có điểm ngoại ngữ tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ Toeic 650, IELTS 6.0, Toefl ITP 550 trở lên.

Có giải thưởng hoặc bằng khen cấp thành phố, cấp bộ ngành (chính quyền, đoàn thể,..).

d.  Chuyên viên, Cử nhân sinh học, Y tế công cộng đi học Thạc sĩ

Ký hợp đồng lao động với bệnh viện đủ 3 năm (36 tháng).

Có đủ các tiêu chuẩn chung theo qui định.

Có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học trong vòng 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt đào tạo đề tài đã nghiệm thu.

Có nhiều điểm cộng ưu tiên theo thứ tự (nhân viên có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên sẽ được đi học trước).

Viên chức quản lý (cán bộ chủ chốt) hoặc diện quy hoạch

Có điểm ngoại ngữ tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ Toeic 600, IELTS 5.5, Toefl ITP 500 trở lên.

Có giải thưởng hoặc bằng khen cấp thành phố, cấp bộ ngành (chính quyền, đoàn thể,..)

e. Các trường hợp đào tạo theo nhu cầu công tác:

Viên chức, người lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác chuyên trách, nâng cấp, thành lập đơn vị mới, đào tạo chuyên gia, đào tạo lại để cập nhật các kỹ thuật chuyên khoa sâu tại các cơ sở có mối liên kết với bệnh viện Hùng Vương trong nước hoặc nước ngoài được Ban Giám đốc quyết định theo thực tế. Người đi học phải cam kết phục vụ dài hạn từ 24 tháng trở lên, và phải áp dụng vào công việc thực tế hoặc hướng dẫn kỹ thuật vừa được học lại cho Khoa phòng nơi đang công tác.

Điều 4. Hội đồng xét duyệt đào tạo, bồi dưỡng

Chủ tịch: Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Thư ký: Chuyên viên phụ trách công tác đào tạo

Thành viên hội đồng: Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Trưởng phòng chức năng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp,  Điều dưỡng.

Điều 5. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

Viên chức, người lao động được tuyển cử đi học tại chức, liên thông trình độ (Đại học, sau đại học) dài hạn theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tại các trường đào tạo của Nhà nước đúng chuyên ngành, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ học phí theo qui chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.

Hỗ trợ 1 phần học phí cho các đối tượng học liên thông theo kế hoạch chuẩn hóa trình độ từ trung cấp lên cao đẳng, đại học (có tên trong danh sách được duyệt đi đào tạo theo kế hoạch hàng năm) do Giám đốc phê duyệt.

Tiền hỗ trợ học phí được trả theo từng năm học và được phòng Tổ chức cán bộ giám sát (không giải quyết trường hợp mất biên lai, phiếu thu và học phí của năm trước)

Đối với cán bộ, viên chức được cử đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao trình độ theo yêu cầu công tác được hỗ trợ 100% học phí theo hoá đơn hoặc phiếu thu học phí của nhà trường (không thanh toán phí mua tài liệu).

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi

1. Trách nhiệm của người đi học

-Viên chức, người lao động được cử đi đào tạo bồi dưỡng phải thực hiện đúng các qui định về đào tạo, bồi dưỡng, quy chế đào tạo, chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

-Nộp giấy báo trúng tuyển (Giấy triệu tập) về phòng Tổ chức cán bộ ngay khi nhận để Bệnh viện ra quyết định cử đi học.

-Có cam kết phục vụ sau khi được đào tạo ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo và bồi hoàn chi phí đào tạo theo qui định.

-Sau khi kết thúc khóa học, viên chức người lao động phải báo cáo kết quả học tập (nộp bản Thông báo kết thúc khóa học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) về Phòng Tổ chức cán bộ, nếu không nộp xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ đi học.

-Trường hợp đi đào tạo ở nước ngoài về, người đi học phải tự đi làm thủ tục “công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 26/2013 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành; Nếu chưa hoàn tất thủ tục công nhận bằng thì xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ đi học và không điều chỉnh hệ số lương tăng thêm theo trình độ đã học.

2. Quyền lợi:

-Được hưởng các chế độ lương, phụ cấp, thưởng theo qui chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.

-Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục.

-Được biểu dương, khen thưởng nếu đạt kết quả xuất sắc trong học tập (thi đầu vào và tốt nghiệp)

-Được tăng hệ số lương tăng thêm theo qui chế chi tiêu nội bộ, nếu có nộp văn bằng tốt nghiệp về phòng Tổ chức cán bộ, thời gian hưởng là tháng liền kề khi nộp văn bằng.

Điều 7. Đền bù chi phí đào tạo

Viên chức người lao động phải bồi hoàn chi phí đào tạo, bồi dưỡng và chi phí khác theo qui định trong các trường hợp sau:

Tự ý bỏ học hoặc không tham gia khóa học do bệnh viện cử đi và đã hoàn tất thủ tục nhập học,

Hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập do nguyên nhân chủ quan,

Tự ý bỏ việc, xin thôi việc, xin chuyển công tác, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian được cử đi đào tạo hoặc chưa công tác đủ thời gian yêu cầu, cam kết phục vụ cho bệnh viện, vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật.

Chi phí đền bù, cách tính, điều kiện được tính giảm trừ, trả và thu hồi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; và theo quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện quy định, cụ thể sau:

Người được cử đi đào tạo dài hạn nhưng vẫn có làm việc (ghi nhận theo bảng chấm công) và xin ngày công của bệnh viện khi thi cuối khóa, thi tốt nghiệp các khoản tiền bệnh viện thu hồi: học phí, thưởng lễ, thưởng tết người đi học được hưởng trong thời gian đi học.

Người được cử đi đào tạo dài hạn tập trung không làm việc nhưng vẫn được hưởng nguyên lương, các khoản tiền bệnh viện thu hồi: học phí, thu nhập tăng thêm, dịch vụ, thưởng lễ, thưởng tết người đi học được hưởng trong thời gian đi học.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Phòng Tổ chức cán bộ: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức người lao động định kì hàng năm và 5 năm; Tổ chức các buổi họp xét duyệt đào tạo; Công khai, niêm yết danh sách được đào tạo trên bảng tin nội bộ; Giám sát quá trình học tập, tổng hợp kết quả, thống kê và báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng theo quý/năm.

Hội đồng đào tạo: có nhiệm vụ  họp xét duyệt đào tạo, đền bù chi phí đào tạo.

Phòng Tài chánh kế toán: Lập dự toán ngân sách chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; Hướng dẫn thực hiện và quyết toán kinh phí đào tạo bồi dưỡng viên chức người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện; tham gia và báo cáo kinh phí tại các buổi họp hội đồng đào tạo.

Ban chủ nhiệm các khoa, phòng: Xem xét đề cử viên chức người lao động đi đào tạo phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; Đảm bảo đủ nhân sự làm việc trong khoa phòng; Chấm công đúng và đủ số giờ làm việc của người đi học./.

                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                        HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT

Bài viết khác

Văn Bản Hợp Nhất Ban Hành Quy Chế Thi Thpt Quốc Gia

GD&TĐ – Bộ GD&ĐT công bố văn bản hợp nhất ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế, tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức một cụm thi do sở GD&ĐT chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh, Bộ GD&ĐT điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ đến các cụm thi để phối hợp tổ chức thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (bao gồm lãnh đạo các Ban) để thực hiện các công việc của kỳ thi…

Văn Bản Hợp Nhất Luật Các Tổ Chức Tín Dụng

Văn Bản Hợp Nhất Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Luật Tổ Chức Quốc Hội Mới Nhất, Luật Viên Chức Mới Nhất, Dự Thảo Luật Viên Chức Mới Nhất, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Mới Nhất To Chuc Co So Dang, Dự Thảo Luật Xây Dựng Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2010, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2017, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập Vào Thực Tiễn, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Đề Cương Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tổ Chức Chính Quyền, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Kiểm Tra Giám Sát,khen Thưởng,kỷ Luật, Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Mẫu Di Chúc Mới Nhất, Tài Sản Hợp Nhật Tổ Chức Xã Hội, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Di Chúc Viết Tay Mới Nhất, Mẫu Di Chúc Mới Nhất 2016, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Mới Nhất, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Mẫu Câu Chúc Bằng Tiếng Nhật, Câu Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật, Mess Dài Chúc Sinh Nhật Người Yêu ở Xa, Hãy Kể Tên Tiếng Anh Của ít Nhất 6 Quốc Gia Đăng Cai Tổ Chức Thế Vận Hội Ch, Tổ Chức Và Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học ở Nhật, Mẫu Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Hướng Dẫn Cập Nhật Dữ Liệu Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Quy Chế Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Tiền Gửi Tại Ngân Hàng Nhà Nước Và Tổ Chức Tín Dụng, Noi Dung Tham Muu Cap Uy Chinh Quyen Va To Chuc Xay Dung Luc Luong Dqtv , Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Công Tác Tổ Chức Bầu Cử Trư Mk Binởng Thong Mới Nhất 2016, Mẫu Câu Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Đoàn Viên, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Công Đoàn Viên, Định Nghĩa Nào Đúng Với Chức Phán Sự Trong Chuyện Chức Phán Sự, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Tổ Chức Bảo Hiểm Tiền Gửi Hiệu Quả Nhất, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Cơ Cấu Tổ Chức Tổ Chức Tín Dụng, 3 Văn Bản Nhật Dụng Lớp 8, Văn Bản Nhật Dụng Lớp 6, 3 Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9, Nội Dung Bài Vợ Nhặt, Văn Bản Nhật Dụng Lớp 7, 6 Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9, Nội Dung Bài Cái Gì Quý Nhất, Văn Bản Nhật Dụng, Văn Bản Hợp Nhất Số 04 Bộ Xây Dựng, Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9, Văn Bản Hợp Nhất Số 02 Bộ Xây Dựng, Bộ Luật Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất Là Năm Nào, Văn Bản Hợp Nhất Luật Sở Hữu Trí Tuệ, Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản, Bộ Luật Dân Sự Hợp Nhất, Luật Dân Sự Mới Nhất, Luật Đầu Tư Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất, Bộ Luật Dân Sự Sửa Đổi Mới Nhất, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Mẫu Đơn Xin Cấp Phép Xây Dựng Mới Nhất, Noi Dung Sgk Tieng Nhat, Văn Bản Nhật Dụng ở Lớp 8 Đề Cập Những Vấn Đề Gì, Quy Chuẩn Xây Dựng Mới Nhất, Thông Tư Mới Nhất Của Bộ Xây Dựng, Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Mới Nhất, Luật Sĩ Quan Mới Nhất, Điều 50 Luật Đất Đai Mới Nhất, Dự Thảo Luật Thú Y Mới Nhất, Bộ Luật Bhxh Mới Nhất, Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự, Văn Bản Pháp Luật Cao Nhất, Luật Thương Mại Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Đất Đai,

Văn Bản Hợp Nhất Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Luật Tổ Chức Quốc Hội Mới Nhất, Luật Viên Chức Mới Nhất, Dự Thảo Luật Viên Chức Mới Nhất, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Mới Nhất To Chuc Co So Dang, Dự Thảo Luật Xây Dựng Mới Nhất, Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Mới Nhất, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh, Văn Bản Hướng Dẫn Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2010, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2017, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Luật Sửa Đổi Bô Sung Của Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 25/11/2019, Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức, Pháp Luật Về Tuyeẻn Dung Công Chức, Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập Vào Thực Tiễn, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Đề Cương Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tổ Chức Chính Quyền, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Kiểm Tra Giám Sát,khen Thưởng,kỷ Luật, Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Đoàn, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Mẫu Di Chúc Mới Nhất, Tài Sản Hợp Nhật Tổ Chức Xã Hội, Hồ Sơ Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Mẫu Di Chúc Viết Tay Mới Nhất, Mẫu Di Chúc Mới Nhất 2016, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Mới Nhất, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Mẫu Câu Chúc Bằng Tiếng Nhật, Câu Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật, Mess Dài Chúc Sinh Nhật Người Yêu ở Xa, Hãy Kể Tên Tiếng Anh Của ít Nhất 6 Quốc Gia Đăng Cai Tổ Chức Thế Vận Hội Ch, Tổ Chức Và Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học ở Nhật, Mẫu Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Mới Nhất, Hướng Dẫn Cập Nhật Dữ Liệu Hồ Sơ Cán Bộ, Công Chức, Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức,