Top 8 # Xem Luật Xây Dựng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Xem Xét Kỷ Luật Cán Bộ Thanh Tra Bộ Xây Dựng Nhận Hối Lộ

Từ ngày 2 đến 4-3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã họp kỳ 43 do ông Trần Cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, chủ trì.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương đã xem xét, kết luận: Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Phạm Gia Yên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chánh thanh tra và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bí thư Đảng ủy, chánh thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ông Vũ Chí Cương, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng Phòng phòng chống tham nhũng và ông Bùi Anh Tuấn, bí thư chi bộ, trưởng Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Các ông, bà Nguyễn Thị Kim Anh, phó bí thư chi bộ Phòng phòng chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng thanh tra xây dựng 3 đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.

Vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Xây dựng và ngành thanh tra, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật.

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Mật khẩu không đúng.

Vui lòng nhập Email

Email Không đúng định dạng

Lấy mã mới

Mã xác nhận không đúng.

Nhập mã xác nhận

Đóng lại

Lấy mã mới

Mã xác nhận không đúng.

Xem Xét Kỷ Luật Nhiều Lãnh Đạo, Cán Bộ Thanh Tra Bộ Xây Dựng

Từ ngày 2 đến ngày 4-3-2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng

– Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

– Đồng chí Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng; đồng chí Vũ Chí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và đồng chí Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

– Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.

Vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Xây dựng và ngành Thanh tra, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật.

– Đồng chí Đại tá A Miên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A Miên và đồng chí Phạm Ngọc Phú; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Xây Dựng Pháp Luật Là Gì? Phân Tích Khái Niệm Xây Dựng Pháp Luật?

Xây dựng pháp luật là gì? Phân tích khái niệm xây dựng pháp luật?

1 – Theo nghĩa rộng – Xây dựng pháp luật là hoạt động của tất cả tổ chức và cá nhân (các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền, các Tổ chức xã hội và các cá nhân trong xã hội) tham gia vào quá trình tạo lập pháp luật

Quá trình tạo lập pháp luật rất phức tạp, bao gồm rất nhiều hoạt động kế tiếp nhau, liên hệ chặt chẽ với nhau, do nhiều tổ chức và cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn khác nhau cùng tiến hành, nhằm chuyến hoá ý chí nhà nước thành những quy định pháp luật dựa trên những nguyên tắc nhất định và được thể hiện dưới những hình thức pháp lý nhất định, đặc biệt là hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

2 – Theo nghĩa hẹp – Xây dựng pháp luật là quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định nhằm ban hành các quy phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội theo mục đích của nhà nước

Theo nghĩa này, xây dựng pháp luật có đặc điểm sau:

– Xây dựng pháp luật là hoạt động được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách có thẩm quyền ban hành pháp luật theo quy định của pháp luật. Pháp luật của các nước thường qưy định cụ thể các chủ thể có thẩm quyền sáng tạo ra pháp luật.

– Hoạt động xây dựng pháp luật được tiến hành theo những trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Do đó, xây dựng pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức rất chặt chẽ, được diễn ra theo quy trình nhất định với những bước cơ bản sau:

Thứ nhất, làm sáng tỏ những nhu cầu về sự cần thiết phải xây dựng hoặc sửa đổi pháp luật, loại văn bản cần xây dựng (luật, pháp lệnh, nghị định hay án lệ…), xác định đối tượng áp dụng, phạm vi áp dụng và phương pháp điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội đó;

Thứ hai, công nghệ sáng tạo ra quy phạm pháp luật: Xác định những nội dung cơ bản, nội dung của từng chương, mục, điều, khoản, điểm cụ thể của văn bản.

Nhìn chung, các nhà nước thường có những quy định rất chặt chẽ về thẩm quyền, tên gọi, nội dung, nguyên tắc và trình tự, thủ tục ban hành đối với mỗi loại hình thức (nguồn) pháp luật nhất định trong Hiến pháp hoặc luật hoặc văn bản dưới luật…

– Kết quả của hoạt động xây dựng pháp luật là làm hình thành nên các quy định pháp luật mới để bổ sung vào hệ thống quy phạm pháp luật hiện hành hoặc sửa đổi, loại bỏ những quy định pháp luật đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hiện tại, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Do vậy, xây dựng pháp luật là hoạt động mang tính sáng tạo, là một quá trình sáng tạo ra các quy định pháp luật.

Việc tạo ra các quy phạm pháp luật có thể tiến hành thông qua hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thông qua việc thừa nhận các quy tắc đạo đức, phong tục, tập quán… hoặc qua việc đưa ra các án lệ được thừa nhận.

Bộ Luật Xây Dựng 2003

Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai 2003, Bộ Luật Xây Dựng 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Bộ Luật Đất Đai 2003, Luật Đất Đai 2003, Nội Dung Chỉ Thi 25/ct-tm Ngày 12/5/2003 , Điều 50 Luật Đất Đai 2003, Điều 6 Luật Đất Đai 2003, Bộ Luật Tths 2003, Văn Bản Hướng Dẫn Luật 2003, Luật Kế Toán 2003, Bộ Luật Hình Sự 2003, Điều 4 Luật Đất Đai 2003, Quyết Định Sô 3037/2003/qĐ-bgtvt Ngày 14/10/2003 Của Bộ Giao Thông Vận Tải, 6. Quyết Định Số 1152/2003/qĐ-blĐtbxh Ngày 18 Tháng 9 Năm 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Theo Công ước 2003, Luật Di Sản, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Điều 1 Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Chỉ Thị Số 25/ct- Tm Ngày 12/5/2003 Của Ttmt Về Việc Quản Lý, Sử Dụng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Trong Quâ, Từ Điển Thực Vật Thông Dụng Tập 1 (nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2003) – Võ Văn Chi, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Noi Dung Chi Tiet Huong Dan So 23 Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong, Chỉ Thị Số 25/ct-tm Ngày 12/5/2003 Của Ttmt Về Việc Quản Lý, Sử Dụng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Trong Quân, Chỉ Thị Số 25/ct-tm Ngày 12/5/2003 Của Ttmt Về Việc Quản Lý, Sử Dụng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Trong Quân, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Định Luật Charles Chỉ Được áp Dụng Gần Đúng, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Định Luật Sác – Lơ Được áp Dụng Gần Đúng, Phân Tích Yêu Cầu Nội Dung Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Hd So 23/2003/tư, Số: 01/2003/qĐ-bgd&Đt, Làm Mục Lục 2003, Mục Lục 2003, Quy Chế 40/2003 Của Bộ Gd&Đt, Thông Tư 157/2003/ Tt-, Tài Liệu ôn Thi 2003, Mẫu Biểu 59/2003/tt-btc, Điều 3- Quy Chế 40/2003 Của Bộ Gd&Đt, Mẫu Bìa Word 2003, Mục Lục Word 2003, Mẫu Powerpoint 2003 Đẹp, Sổ Tay Excel 2003, Bài Thi Word 2003, Mẫu Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Số 23 Năm 2003, Hướng Dẫn 23 14/10/2003, Làm Mục Lục Office 2003, Bài Tập Mẫu Excel 2003, Đáp án Đề Khối B 2003, Kỹ Năng Kyo 2003, 23-hd/btctw Năm 2003, Qd So 3037/2003, 23-hd/tctwngayf 14/10/2003, Hướng Dẫn 23/2003, 19/2003/tt-blĐtbxh, Mẫu Bìa Word 2003 Đẹp, Quy Trình 95/2003, Tạo Mục Lục Office 2003, Biểu Mẫu Tt 59/2003, Giải Bài Tập Excel 2003, Huong Dan So 23-hd/btctw 14/10/2003, Đáp án Đề Dự Bị Toán Khối B Năm 2003, Hiệp ước Nice 2003, Mẫu Số 4 Thông Tư Số 20/2003/tt-blĐtbxh, Quy Phạm Tàu Biển 2003, Mẫu Số 4 Thông Tư 20 2003 Tt BlĐtbxh, Mẫu Số 8 Thông Tư 19/2003/tt-blĐtbxh, Hướng Dẫn Về Word 2003, Thông Tư Số 21/2003/tt-blĐtbxh, 3037/2003/qĐ-bgtvt, Mẫu Powerpoint 2003 Đẹp Miễn Phí, Sách Học Office 2003, Rút Mục Lục Trong Word 2003, QĐ Số 3037/2003/qĐ-bgtvt, Qd 3037/2003/qd-bgtvt, Phụ Lục 5 Nghị Định Số 35/2003/nĐ-cp, Sách Học Excel 2003, Báo Cáo Thường Niên Ocb 2003, Bài Giảng Excel 2003, Quyết Định Số 27/2003/qĐ-ttg, Phụ Lục 2 Nghị Định 35/2003/nĐ-cp, Quyết Định 27/2003, Mẫu Số 1 Thông Tư 21/2003/tt-blĐtbxh, Mục Lục Mẫu Trong Word 2003, QĐ 206/qĐ Ngày 12 Tháng 12 Năm 2003, Hd 23-hd/btctw Ngày 14/10/2003, Nghị Quyết 23/2003, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw Năm 2003,

Nội Dung Sửa Đổi Luật Đất Đai 2003, Bộ Luật Xây Dựng 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xây Dựng 2003, Bộ Luật Đất Đai 2003, Luật Đất Đai 2003, Nội Dung Chỉ Thi 25/ct-tm Ngày 12/5/2003 , Điều 50 Luật Đất Đai 2003, Điều 6 Luật Đất Đai 2003, Bộ Luật Tths 2003, Văn Bản Hướng Dẫn Luật 2003, Luật Kế Toán 2003, Bộ Luật Hình Sự 2003, Điều 4 Luật Đất Đai 2003, Quyết Định Sô 3037/2003/qĐ-bgtvt Ngày 14/10/2003 Của Bộ Giao Thông Vận Tải, 6. Quyết Định Số 1152/2003/qĐ-blĐtbxh Ngày 18 Tháng 9 Năm 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2003, Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Theo Công ước 2003, Luật Di Sản, Văn Bản Hướng Dẫn Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Điều 1 Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước 2003, Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, Chỉ Thị Số 25/ct- Tm Ngày 12/5/2003 Của Ttmt Về Việc Quản Lý, Sử Dụng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Trong Quâ, Từ Điển Thực Vật Thông Dụng Tập 1 (nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2003) – Võ Văn Chi, Nghị Định 35 2003 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Pccc, Noi Dung Chi Tiet Huong Dan So 23 Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong, Chỉ Thị Số 25/ct-tm Ngày 12/5/2003 Của Ttmt Về Việc Quản Lý, Sử Dụng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Trong Quân, Chỉ Thị Số 25/ct-tm Ngày 12/5/2003 Của Ttmt Về Việc Quản Lý, Sử Dụng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Trong Quân, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đấu Thầu Và Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng Theo Luật Xây Dựng, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Định Luật Charles Chỉ Được áp Dụng Gần Đúng, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Xây Dựng, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan, Định Luật Sác – Lơ Được áp Dụng Gần Đúng, Phân Tích Yêu Cầu Nội Dung Tác Dụng Của Quy Luật Giá Trị, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Luật Xây Dựng, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Hd So 23/2003/tư, Số: 01/2003/qĐ-bgd&Đt, Làm Mục Lục 2003, Mục Lục 2003, Quy Chế 40/2003 Của Bộ Gd&Đt, Thông Tư 157/2003/ Tt-, Tài Liệu ôn Thi 2003, Mẫu Biểu 59/2003/tt-btc, Điều 3- Quy Chế 40/2003 Của Bộ Gd&Đt,