Top 10 # Xin Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Xây Lắp Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chỉ Định Thầu Xây Lắp Mới Nhất Năm 2022

Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mới nhất áp dụng trong hồ sơ mời thầu của hoạt động đấu thầu.

Số hiệu gói thầu:

Ban hành kèm theo Quyết định: [ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu]

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu.

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

6. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

2. Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu là __[Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi không đáp ứng quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước ngày có thời điểm đóng thầu.

3. Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSĐX. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cũng như rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khảo sát hiện trường. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.

2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.

1. Đơn đề xuất chỉ định thầu theo quy định tại Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 Chương III – Biểu mẫu;

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu;

4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này;

6. Các nội dung khác __[Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu].

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất chỉ định thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu về xây lắp và ghi đơn giá, thành tiền cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III – Biểu mẫu.

1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là __[Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian từ khi phê duyệt HSYC đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày, đối với gói thầu quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản.

2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh.

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn đề xuất chỉ định thầu.

1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu phụ theo Mẫu số 16(a) Chương III – Biểu mẫu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận.

3. Nhà thầu phụ đặc biệt __[Ghi được phép sử dụng hoặc không được phép sử dụng]

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 16(b) Chương III – Biểu mẫu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt do nhà thầu chính đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu chính được phép đề xuất thay thế nhà thầu phụ đặc biệt khác đáp ứng yêu cầu.

Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.

2. Trong quá trình đánh giá HSĐX, bên mời thầu được mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết của HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu nhằm chứng minh sự đáp ứng yêu cầu của HSYC về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện và các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết về đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có HSĐX hợp lệ;

2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC;

3. Có giá đề nghị chỉ định thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá) không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Trong thời hạn __[Ghi số ngày, tối đa là 05 ngày làm việc] sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu theo quy định, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo dự thảo hợp đồng và kế hoạch hoàn thiện hợp đồng đến nhà thầu được chỉ định thầu.

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm vẫn đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSYC thì chủ đầu tư sẽ không tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu. Khi đó, chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu khác đến nhận HSYC.

3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với nội dung và yêu cầu như quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mẫu thư bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp thuận.

Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục 18. Giải quyết kiến nghị

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: __ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ];

Mục 19. Theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật Dương Gia

Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu

 

BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2021

  .

Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

XEM NGAY

Mẫu quyết định chỉ định thầu được lập ra để quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu. Có rất nhiều mẫu khác nhau, nhưng tùy theo lĩnh vực ngành nghề mà nội dung sẽ khác nhau. Trong bài viết hôm nay, Hồ sơ xây dựng sẽ chia sẻ đến bạn mẫu quyết định chuẩn nhất 2020. Download Mẫu quyết định chỉ định thầu Mật khẩu : Cuối bài viết

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-

Số: ……………… ……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu ……….(1)……….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ …………………(2)…………………;

Căn cứ …………………(2)…………………;

Xét đề nghị của …………………(3)…………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu …………….(1)……………., với các nội dung chủ yếu sau:

Đơn vị được chỉ định thầu: …………….(4)……………………………..

Giá trị chỉ định thầu: …………………… (bằng chữ: ………………….).

Phương thức thực hiện hợp đồng: ……………………………………..

Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………….

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..(4)………….. hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Kho bạc Nhà nước tỉnh;

– Sở Tài chính;

– ……..(5)……..;

– Lưu: VT, KHTC, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên gói thầu, dự án.

(3) Trưởng đơn vị đề nghị.

(4) Tên cơ quan, cá nhân được chỉ định thầu.

(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Câu hỏi : sửa giàn phơi Hà Đông Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.”

A. Khóa học Dự Toán – Quyết Toán – Dự Thầu

Dự toán siêu tốc công trình : 100K

Bóc tách khối lượng công trình nhanh: 100K

Làm chủ hồ sơ quyết toán : 100K

Lập hồ sơ dự thầu: 100K

Kỹ sư Quantity Surveyor (QS) full Skill: 250K

Lập tiến độ thi công công trình MS Project: 100K

B. Khóa học Điện – Nước

Thiết kế hệ thống Điện cho biệt thự – căn hộ dân dụng : 100K

Thiết kế hệ thống Nước cho biệt thự – căn hộ dân dụng : 100K

C. Khóa học Kết Cấu

ETAB tính toán kết cấu (3 khóa) : 200K

SAFE tính toán kết cấu móng : 100K

Thiết kế nhà thép tiền chế SAP 2000: 100K

D. Khóa học Triển khai – Diễn họa

Photoshop cho kiến trúc (2 khóa) : 150K

LUMION làm phim diễn họa kiến trúc (2 khóa): 250K

ENSCAP 3.1 Render Full (thư viện) : 150K

Triển khai (kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất, họa viên) bằng Autocad: 500K

E. Khóa học Kiến trúc – Dựng Hình

Revit nhà dân dụng full (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) : 200K

Revit nhà cao tầng full (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) : 200K

Revit nhà công nghiệp full (KT, KC, ĐN) + Luminon diễn họa: 200K

SKETCH UP dựng hình cho dân đi làm : 250K

SKETCH UP dựng hình và render (2 khóa) : 250K

Triển khai hồ sơ bằng LAYOUT-SKETCH UP (kèm Plugin) : 250K

Ánh sáng, vật liệu, settting VRAY 4.2 (kèm thư viện và plugin dựng hình ): 250K

Revid structure: 200K

Cách triển khai và quản lý bản vẽ kĩ thuật revit: 200K

Revi MEP:  100K

Hình thức khóa học:

Share qua Mail tải về máy để xem toàn bộ giáo trình

  Anh chị muốn đăng kí tài liệu liên hệ với chúng tôi TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HỒ SƠ XÂY DỰNG

Địa chỉ: 17 Tố Hữu – Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Hotline:

0904.87.33.88

Website: https://hosoxaydung.com

Email: hosoxaydung.com@gmail.com

ĐĂNG KÝ NGAY

Trung tâm đào tạo Hồ sơ xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, Doanh nghiệp và các cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn!

Hãy truy cập Website:

chúng tôi

để biết thông tin về các khóa học và tài liệu lĩnh vực xây dựngrất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, Doanh nghiệp và các cá nhân.

 

BỘ SƯU TẬP 999 MẪU NHÀ ĐẸP 2021

  .

Với hơn 999 mẫu nhà phố – biệt thự – liền kê được chúng tôi chia sẻ cùng quý vị :

Sưu tập 999 mẫu nhà đẹp bao gồm các phương kết cấu + kiến trúc khác nhau, giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.

Thỏa sức lựa chọn mẫu nhà đẹp, miễn phí tư vấn thiết kế xây dựng nhà.  .

XEM NGAY Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

Bạn không biếtnhư thế nào ?

Quyết Định Phê Duyệt Kết Quả Đấu Thầu Gói Thầu Xây Lắp (Đối Với Gói Thầu Thuộc Thẩm Quyền)

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Cách thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

 Trình tự thực hiện

Nộp hồ sơ:

Chủ đầu tư ( Bên mời thầu) lập tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gửi Hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn LaĐịa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn LaThời gian: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Xử lý hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu thì viết phiếu hẹn (hồ sơ chuuyển cho phòng chuyên môn theo quy định).Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (Về số lượng, thành phần hồ sơ) đồng thời chuyển cho bộ phận chuyên môn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu mối chuyển kết quả cũng như các yêu cầu bổ sung chỉnh sửa bộ phận chuyên môn yêu cầu.

Nhận kết quả:

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn LaĐịa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn LaThời gian: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

 Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

Tuân thủ theo công văn số 4073/BKH – QLĐT. về cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

Tuân thủ theo mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói xây lắp

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia đấu thầu

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền) – Sơn La

Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Mới Nhất 2022

Việc làm ngân hàng – chứng khoán – đầu tư

1. Khái quát về mẫu quyết định chỉ định thầu

Như các bạn đã biết đối với các nhà thầu để có được một dự án thầu thành công thì cần phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Và đương nhiên khi đã có đủ điều kiện được dự thầu và được chọn làm nhà thầu thì chủ đầu tư cần phải đưa ra văn bản quyết định lựa chọn nhà thầu ấy, laoij văn bản này được gọi là quyết định chỉ định thầu.

Hiện tại mẫu quyết định này được áp dụng hầu hết với các doanh nghiệp hoạt động đầu tư và xây dựng. Chính vì vậy mẫu văn bản này có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nói riêng.

Với mỗi một gói thầu đưa ra chủ đầu tư sẽ lựa chọn hình thức thầu cho phù hợp để giảm bớt những chi phí không cần thiết, những hình thức nào đem lại nhiều lợi ích nhất đối với chủ đầu tư thì sẽ được lựa chọn. Nhận thấy hình thức chỉ định thầu là một trong những hình thức được áp dụng nhiều nhất. Vậy để bắt đầu tiến hành hình thức này thì chủ đầu tư cần phải soạn thảo một văn bản chỉ định thầu chính thức để hai bên cùng hợp tác và bắt đầu thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ của mình.

2. Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định chỉ định thầu mới nhất

Hiện tại một doanh nghiệp có thể có rất nhiều các dự án khác nhau, tuy nhiên mỗi dự án đó lại có một mẫu quyết định chỉ định thầu khác nhau tùy theo tính chất của dự án. Để sở hữu một mẫu quyết định chỉ định thầu hoàn hảo và chuyên nghiệp nhất mời bạn đọc theo dõi nội dung ngay sau đây:

Quốc hiệu – Tiêu ngữ là một phần không thể thiếu đối với một văn bản hành chính hay pháp luật. Đó cũng là phần được quy định trong tiêu chuẩn khi viết văn bản mà bạn cần phải hết sức lưu ý.

Quốc hiệu – Tiêu ngữ được thể hiện ở trên cùng của tờ giấy khổ A4, được viết đầu tiên nhất khi bạn soạn thảo văn bản.

Một văn bản hành chính có giá trị pháp lý như quyết định chỉ định thầu rất cần phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ, nó làm tăng tính chuyên nghiệp của văn bản và thể hiện được giá trị của nó.

Phần nội dung chính mẫu quyết định chỉ định thầu

Bắt đầu vào phần nội dung quan trọng, có vẻ đây là phần khiến người soạn thảo căng thẳng nhất khi phải tìm kiếm những thông tin chính xác nhất đưa vào đây. Bạn hãy nêu rõ những điều luật cụ thể để tăng tính thuyết phục cho quyết định của mình, hãy tìm kiếm và chọn lựa những điều luật nào phù hợp nhất với từng gói thầu để có thông tin chính xác nhất.

Tất cả những quyết định đưa ra bạn cần phải dựa trên điều luật thực tế được áp dụng để chứng minh quyết định của bạn là có cơ sở và căn cứ.

Ngoài tên đơn vị tham gia, bạn còn phải liệt kê giá trị của gói thầu theo thỏa thuận giữa hai bên là bao nhiêu? Ghi ra những con số cụ thể và viết lại chúng bằng chữ để đảm bảo tính chính xác.

Mẫu quyết định chỉ định thầu không giống như thư xin việc hay hồ sơ xin việc, bạn cần phải thể hiện một cách nghiêm túc nhất, đặc biệt kết thư bạn sẽ nêu ra những đơn vị/cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý dự án thầu này và để lại chữ ký xác nhận là xong.

3. Bạn cần lưu ý gì khi tạo lập mẫu quyết định chỉ định thầu cho công ty?

3.1. Lưu ý về hình thức của mẫu quyết định chỉ định thầu

Hình thức trình bày rất quan trọng, người đọc có muốn khám phá nội dung bên trong hay không tất cả đều nhờ kỹ năng trình bày của người tạo lập văn bản này. Hình thức luôn là yếu tố thu hút người khác, nếu sở hữu “ngoại hình” đẹp và bắt mắt thì chắc chắn mẫu quyết định của bạn sẽ được đánh giá cao.

Hình thức đẹp sẽ phụ thuộc vào cách lựa chọn font chữ và cỡ chữ của bạn như thế nào. Với những mẫu văn bản được soạn thảo và đánh máy, chắc chắn bạn sẽ khó tránh khỏi những lỗi cơ bản như là lựa chọn font chữ không đẹp, căn chỉnh lề không đẹp mắt, sai quy định, lựa chọn cỡ chữ không phù hợp với độ dài của nội dung, sử dụng hai màu mực khác nhau,…

Đây là những lỗi cơ bản nhưng nó lại được đánh giá là có tầm ảnh hưởng lớn đến giá trị của mẫu quyết định bạn soạn thảo. Những quyết định chứa những lỗi này chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

3.2. Đưa nội dung cần lưu ý điều gì?

Trình bày nội dung trong một quyết định sẽ khô khan hơn rất nhiều so với việc bạn viết một bài văn. Loại văn bản này cần sự nghiêm túc, sử dụng lời lẽ chính xác không bao hàm nghĩa đen và nghĩa bóng để người đọc dễ hiểu lầm.

Khi trình bày các điều luật, các ý cần phải được nêu ra một cách rõ ràng và mạch lạc với nhau tránh kiểu “rây mơ rễ má” sẽ không phát huy được hiệu lực của mẫu quyết định chỉ định thầu này.

Những điều luật cần phải được cân nhắc kỹ khi đưa vào đây, cần phải đảm bảo được tính chính xác và hợp pháp đối với từng gói thầu, như vậy mới được coi là một văn bản có giá trị về mặt pháp lý. Đối với những văn bản khi đưa ra không đảm bảo được yếu tố này thì đều được coi là không có giá trị.

Toàn bộ những thông tin về giá trị gói thầu được đưa vào văn bản này đều phải thông tin chính xác, thậm chí còn phải được thẩm định với những thông tin quan trọng có ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của doanh nghiệp như giá trị gói thầu, các chi phí phát sinh,…

4. Tải mẫu quyết định chỉ định thầu ở đâu?

Hiện tại, các mẫu quyết định chỉ định thầu được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên các bạn vẫn áp dụng hình thức tạo lập văn bản này bằng cách đánh máy. Đây cũng là một cách hay tuy nhiên lại chưa đáp ứng nhu cầu nhanh – gọn – nhẹ cho người dùng.

Với những bạn eo hẹp quỹ thời gian thì đây lại không phải là cách hay. Phương án tốt nhất dành cho họ chính là sử dụng những mẫu quyết định có sẵn tại các trang web uy tín. Tuy nhiên đâu là địa chỉ đáng tin cậy để bạn sở hữu mẫu quyết định mới nhất mà không phải trả phí?

Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những trăn trở ấy. Đây là trang web có chất lượng là số 1 về các biểu mẫu bạn đang cần, đặc biệt là mẫu quyết định chỉ định thầu.

mau-quyet-dinh-chi-dinh-thau-moi-nhat.doc

Mẫu-quyết-định-chỉ-định-thầu-Word.docx

Tác giả: Timviec365.vn