Top 11 # Xin Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Sachkhunglong.com

Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định

Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định, Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định, Định Nghĩa Pháp Nhân, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vốn Pháp Định, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tư Cách Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quốc Tịch Của Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Thông Tư Quy Định Phương Pháp Xác Định Và Mức Chi Phí Ngừng, Cấp Điện Trở Lại, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mau Don Xat Nhan Nha O Hop Phap, Mẫu Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Don Xac Nhan Nha ơ Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tư Pháp, Don Xin Xac Nhan Cho O Hop Phap, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Ngữ Pháp Đại Từ Nhân Xưng, Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Khế ước Ma Pháp Luyến Nhân, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Giấy Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Xét 5 Bản Hiến Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ddơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Điều Lệ Pháp Nhân, Học Thuyết Pháp Nhân, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị , Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Bai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Đơn Xin Xác Nhận Đạo Đưc Bằng Tiếng Pháp , Điều 84 Bộ Luật Dân Sự Về Pháp Nhân, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Làm Dấu Pháp Nhân, Quốc Tịch Của Pháp Nhân, Mau Giay De Nghi Xac Nhan Cho O Hop Phap, Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Mẫu Giấy Chứng Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Giấy ủy Quyền Pháp Nhân, Phương Pháp Nhân Giống Cây ăn Quả Có Múi, Văn Bản Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Xác Nhận Và Đáp ứng Hoạt Động Ma Túy Bất Hợp Pháp, Khái Niệm Pháp Nhân, Giấy Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Thay Đổi Pháp Nhân Công Ty, Xác Nhận Giá Trị Sử Dụng Phương Pháp, Nêu Các Giải Pháp Cơ Bản Nhận Diện Và Đấu Tranh, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, Bai 6 Phuong Phap Nhan Giong Bang Hat, Hợp Đồng ủy Quyền Giữa Hai Pháp Nhân, Nguyên Tắc Và Phương Pháp Ghi Nhận Doanh Thu, Giấy Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc, ưu Điểm Của Phương Pháp Nhân Giống Bằng Hạt Là, Các Phương Pháp Ngiên Cứu Trong Nhân Trắc Học, Phương Pháp Ngang Trong Nhân Trắc Học Máy Mac, Phương Pháp Ngang Trong Nhân Trắc Học, Giấy ủy Quyền Hợp Pháp Của Dn Cho Cá Nhân Thanh Toán, ủy Thác Giữa Unbd Với Pháp Nhân Phi Thương Mại, Yêu Câu Biên Phap Tcqlcmqhxhc Quân Nhân Tthm, Biện Pháp Nâng Cao Tác Phong Quân Nhân, Thực Trạng, Nguyên Nhân Hậu Quả Giải Pháp, Bài 1 Pháp Luân Công Chân Thiện Nhân, Tiết 12 Phương Pháp Nhân Gióng Bằng Hạt, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Phương Pháp Ngang Trong Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, Phương Pháp Chuyên Gia Trong Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Dự Thảo Pháp Lệnh Quân Nhân Chuyên Nghiệp,

Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định, Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định, Định Nghĩa Pháp Nhân, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vốn Pháp Định, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tư Cách Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quốc Tịch Của Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Thông Tư Quy Định Phương Pháp Xác Định Và Mức Chi Phí Ngừng, Cấp Điện Trở Lại, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mau Don Xat Nhan Nha O Hop Phap, Mẫu Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Don Xac Nhan Nha ơ Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tư Pháp, Don Xin Xac Nhan Cho O Hop Phap, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Ngữ Pháp Đại Từ Nhân Xưng, Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Khế ước Ma Pháp Luyến Nhân, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Giấy Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Xét 5 Bản Hiến Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ddơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp,

Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định

Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định, Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định, Định Nghĩa Pháp Nhân, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vốn Pháp Định, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tư Cách Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quốc Tịch Của Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Thông Tư Quy Định Phương Pháp Xác Định Và Mức Chi Phí Ngừng, Cấp Điện Trở Lại, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Don Xac Nhan Nha ơ Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Don Xin Xac Nhan Cho O Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tư Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mau Don Xat Nhan Nha O Hop Phap, Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Điều Lệ Pháp Nhân, Ddơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Xét 5 Bản Hiến Pháp, Ngữ Pháp Đại Từ Nhân Xưng, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Khế ước Ma Pháp Luyến Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Học Thuyết Pháp Nhân, Giấy Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị , Bai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Làm Dấu Pháp Nhân, Văn Bản Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Đạo Đưc Bằng Tiếng Pháp , Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Xác Nhận Và Đáp ứng Hoạt Động Ma Túy Bất Hợp Pháp, Điều 84 Bộ Luật Dân Sự Về Pháp Nhân, Khái Niệm Pháp Nhân, Phương Pháp Nhân Giống Cây ăn Quả Có Múi, Mẫu Giấy Chứng Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Quốc Tịch Của Pháp Nhân, Thủ Tục Thay Đổi Pháp Nhân Công Ty, Mau Giay De Nghi Xac Nhan Cho O Hop Phap, Giấy Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Mẫu Giấy ủy Quyền Pháp Nhân, Xác Nhận Giá Trị Sử Dụng Phương Pháp, Nguyên Tắc Và Phương Pháp Ghi Nhận Doanh Thu, Hợp Đồng ủy Quyền Giữa Hai Pháp Nhân, Bai 6 Phuong Phap Nhan Giong Bang Hat, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Học, Giấy Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Nêu Các Giải Pháp Cơ Bản Nhận Diện Và Đấu Tranh, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, ưu Điểm Của Phương Pháp Nhân Giống Bằng Hạt Là, Phương Pháp Ngang Trong Nhân Trắc Học Máy Mac, ủy Thác Giữa Unbd Với Pháp Nhân Phi Thương Mại, Thực Trạng, Nguyên Nhân Hậu Quả Giải Pháp, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc, Phương Pháp Ngang Trong Nhân Trắc Học, Các Phương Pháp Ngiên Cứu Trong Nhân Trắc Học, Giấy ủy Quyền Hợp Pháp Của Dn Cho Cá Nhân Thanh Toán, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Biện Pháp Nâng Cao Tác Phong Quân Nhân, Bài 1 Pháp Luân Công Chân Thiện Nhân, Yêu Câu Biên Phap Tcqlcmqhxhc Quân Nhân Tthm, Tiết 12 Phương Pháp Nhân Gióng Bằng Hạt, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Phương Pháp Chuyên Gia Trong Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Làm Dấu Pháp Nhân Đối Với Doanh Nghiệp Thành Lập Mới, 6 Phương Pháp Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam,

Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định, Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định, Định Nghĩa Pháp Nhân, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vốn Pháp Định, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tư Cách Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quốc Tịch Của Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Thông Tư Quy Định Phương Pháp Xác Định Và Mức Chi Phí Ngừng, Cấp Điện Trở Lại, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Don Xac Nhan Nha ơ Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Don Xin Xac Nhan Cho O Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tư Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mau Don Xat Nhan Nha O Hop Phap, Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Điều Lệ Pháp Nhân, Ddơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Xét 5 Bản Hiến Pháp, Ngữ Pháp Đại Từ Nhân Xưng,

Giải Pháp Đơn Giản Hóa Điều Kiện Xác Nhận Vốn Pháp Định

Vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật và là một trong các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về vốn. Theo pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, để được cấp giấy chứng nhận, trong hồ sơ phải có giấy xác nhận vốn pháp định. Pháp luật chuyên ngành cũng có quy định tương tự đối với thủ tục cấp giấy phép hoạt động. Như vậy, tổ chức, cá nhân phải hai lần nộp văn bản xác nhận vốn pháp định cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được thành lập, hoạt động trong khi các cơ quan này có đủ điều kiện để thừa nhận kết quả của nhau hoặc áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết, giảm giấy tờ, thời gian, công sức đi lại cho tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý của chính các cơ quan này.

Rắc rối từ quy định về xác nhận vốn pháp định

Quy định vốn pháp định hướng đến việc bảo đảm an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp trước đối tác và chủ nợ, nhất là trong những ngành, nghề kinh doanh tiền tệ – tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán… Trên cơ sở quy định của Nhà nước về mức vốn tối thiểu đối với một số ngành nghề cụ thể, cá nhân, tổ chức muốn thành lập hoặc hoạt động phải đáp ứng số vốn này ở mức bằng hoặc lớn hơn mức Nhà nước quy định và phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản. Đây là thành phần hồ sơ bắt buộc khi đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.Điều kiện vốn pháp định được thể hiện qua hai trường hợp sau đây:

Thứ nhất, vốn pháp định được coi là một điều kiện để doanh nghiệp (sau khi đăng ký) xin giấy phép kinh doanh chuyên ngành. Ví dụ, cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức…. Nghĩa là doanh nghiệp phải xin giấy phép để được quyền kinh doanh ngành, nghề tương ứng ngay sau khi đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, điều kiện vốn pháp định trong trường hợp đăng ký doanh nghiệp cũng đồng thời là đăng ký hoạt động. Nghĩa là việc cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động thường do một cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp (như: Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch…) và một số ít ngành, lĩnh vực do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp, như kinh doanh bất động sản, dịch vụ đòi nợ…

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp chưa phân định rõ hai trường hợp nêu trên. Do đó, khi đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký hoạt động những ngành, nghề phải có vốn pháp định, người đề nghị đều phải chứng minh năng lực tài chính, thậm chí phải chứng minh hai lần (trường hợp đăng ký hoạt động kinh doanh sau khi đăng ký doanh nghiệp). Thực tế, người đề nghị có thể vận dụng nhiều cách khác nhau để chứng minh năng lực tài chính, như mở tài khoản tại một tổ chức mà Nhà nước quy định (thường là tại ngân hàng) để lấy giấy xác nhận của tổ chức này, hoặc có kết quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh nghiệp, hoặc chứng thư định giá đối với tài sản bằng hiện vật của tổ chức định giá hoạt động hợp pháp tại Việt Nam… Song, tính giản đơn của việc chứng minh cũng như mức độ tin cậy và ổn định của kết quả chứng minh đang là vấn đề cần phải làm rõ. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và hầu hết các pháp luật chuyên ngành chỉ quy định chung chung về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định mà không quy định rõ đó là cơ quan, tổ chức nào, đồng thời cũng không quy định rõ hình thức xác nhận. Do đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc xác nhận vốn pháp định như hiện nay còn mang tính hình thức, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hơn nữa, các cơ quan quản lý cũng khó có thể kiểm soát được chất lượng của các văn bản xác nhận.

Giảm bớt số lần yêu cầu nộp, giảm thiểu sự phức tạp trong quy định

Những quy định mang tính trùng lặp, phức tạp nhưng lại thiếu rõ ràng về văn bản xác nhận vốn pháp định dẫn đến không ít phiền phức, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp và xin giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó, sự không chặt chẽ trong phối hợp giữa cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cơ quan cấp giấy phép hoạt động cũng là vấn đề làm phức tạp hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này.

Gần đây, Chính phủ đã thực hiện thành công giải pháp cải cách đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp mã số thuế và cấp con dấu, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước. Kinh nghiệm và bài học từ kết quả cải cách này cần được nghiên cứu, áp dụng để xây dựng cơ chế kiểm soát về vốn pháp định trước, trong và sau khi thành lập, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện. Giải pháp cho vấn đề này đã được Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (tiền thân của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ) nghiên cứu, đề xuất và đã được Chính phủ quyết nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 với hai phương án:

Phương án 1: Bỏ yêu cầu phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định (người đề nghị chỉ xuất trình các giấy tờ nêu trên khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

Phương án 2: Trong hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định, kể cả các giấy tờ nêu trên. Cơ quan Đăng ký kinh doanh làm đầu mối kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, liên hệ giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông.

Lê Hoa

Cục Kiểm soát TTHC, VPCP

(Chuyên mục hợp tác giữa Cục kiểm soát TTHC và Báo DĐDN)Văn Bản Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp

Văn Bản Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Giấy Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế, Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế, Biên Bản Xác Nhận Quyền Thừa , Mẫu Giấy ủy Quyền Pháp Nhân, Hợp Đồng ủy Quyền Giữa Hai Pháp Nhân, Giấy ủy Quyền Hợp Pháp Của Dn Cho Cá Nhân Thanh Toán, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Thủ Tục Làm Quyền Thừa Kế, Mẫu Đơn Quyền Thừa Kế, Thủ Tục Uỷ Quyền Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Ký Thừa ủy Quyền, Quyền Thừa Kế Tài Sản, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Thừa Kế, Từ Chối Quyền Thừa Kế, Bộ Luật Dân Sự Quyền Thừa Kế, Giấy ủy Quyền Thừa Kế Di Sản, Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế Tài Sản, Bộ Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế, Giấy ủy Quyền Thừa Kế, Hợp Đồng ủy Quyền Thừa Kế, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Quyền Thừa Kế, Bộ Luật Dân Sự 2015 Quyền Thừa Kế, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Mẫu Di Chúc Chia Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Thủ Tục Chuyển Nhượng Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Giay Uy Quyen Thua Ke Tien Gui Ngan Hang, Thừa Kế Theo Pháp Luật, Trình Bầy Về Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận Dân Sự 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Thừa Kế Theo Pháp Luật Của Cháu, Chắt Th, Bài Thảo Luận Thứ Bảy Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẫu 04 Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẩu Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật Mẫu 04, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Tai Mau Giay De Nghi Rut Tien Thua Ke Theo Phap Luat, Thừa Kế Thế Vị Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành, Tải Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Theo Thừa Kế Pháp Luật, Nguyên Tắc Quyền Yêu Cầu Tòa án Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp, Mẫu Văn Bản Nhận Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Nhận Tài Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Xác Nhận Thừa Kế, Dư Thừa Nhân Lực, Đơn Yêu Cầu Kiêm Giấy ủy Quyền Lĩnh Tiền Thừa Kế Thẻ Tiết Kiệm, Mẫu Văn Bản Từ Chối Nhận Thừa Kế, Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Đơn Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Xác Nhận Hàng Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Từ Chối Nhận Tài Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Thừa Nhận Con Chung, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hàng Thừa Kế, Xac Nhan Hang Thua Ke, Đơn Xin Xác Nhận Hàng Thừa Kế, Văn Bản Thừa Nhận Con Chung, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Văn Bản Đề Nghị Nhận Thừa Kế, Văn Bản Thừa Nhận Con Chug, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Tài Sản Thừa Kế, Maudon Xac Nhan Hang Thua Ke , Văn Bản Thừa Nhận Con Chung Của Hai Vợ Chồng, Biên Bản Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế, Mau Đơn Xác Nhận Hàng Thừa Kế Thứ Nhất, Đơn Khai Nhận Hàng Thừa Ke, Mẫu Thông Báo Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Hướng Dẫn Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Tờ Khai Nhận Di Sản Thừa Kế, Đơn Xin Xác Nhận Hàng Thừa Kế Thứ Nhất, Tờ Khai Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế, Bản Tường Trình Của Người Nhận Thừa Kế, Mau Van Ban Khai Nhan Thua Ke Theo Di Chuc, Đon Xac Nhan Chuyen Nhuong Nguoi Thua Ke, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc, Mẫu Khai Nhận Thừa Kế Theo Di Chúc, Đơn Đề Nghị Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Theo Mẫu Số 11/Đk, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Luận Văn Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Thừa Kế Theo Di Chúc Theo Qui Định Của Pháp Luật Việt Nam, Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng, Hợp Đồng, Hôn Nhssn, Thừa Kế Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Triết Lý Nhân Sinh Của Thiền Đại Thừa Thời Lý – Trần, Kế Hoạch Chăm Sóc Bệnh Nhân Viêm Ruột Thừa, Công Văn 1790, Ngày 11/8/2020 Của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Giày ủng Thua Chia Tài Sản Thừa Ke, Các Văn Bản Pháp Luật Về Quyền Trẻ Em, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Hợp Pháp,

Văn Bản Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Giấy Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế, Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế, Biên Bản Xác Nhận Quyền Thừa , Mẫu Giấy ủy Quyền Pháp Nhân, Hợp Đồng ủy Quyền Giữa Hai Pháp Nhân, Giấy ủy Quyền Hợp Pháp Của Dn Cho Cá Nhân Thanh Toán, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Thủ Tục Làm Quyền Thừa Kế, Mẫu Đơn Quyền Thừa Kế, Thủ Tục Uỷ Quyền Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Ký Thừa ủy Quyền, Quyền Thừa Kế Tài Sản, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Thừa Kế, Từ Chối Quyền Thừa Kế, Bộ Luật Dân Sự Quyền Thừa Kế, Giấy ủy Quyền Thừa Kế Di Sản, Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế Tài Sản, Bộ Luật Dân Sự Về Quyền Thừa Kế, Giấy ủy Quyền Thừa Kế, Hợp Đồng ủy Quyền Thừa Kế, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Thừa Kế, Mẫu Di Chúc Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Quyền Thừa Kế, Bộ Luật Dân Sự 2015 Quyền Thừa Kế, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Mẫu Di Chúc Chia Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Thủ Tục Chuyển Nhượng Thừa Kế Quyền Sử Dụng Đất, Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Giay Uy Quyen Thua Ke Tien Gui Ngan Hang, Thừa Kế Theo Pháp Luật, Trình Bầy Về Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận Dân Sự 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Bài Thảo Luận 7 Thừa Kế Theo Pháp Luật, Thừa Kế Theo Pháp Luật Của Cháu, Chắt Th, Bài Thảo Luận Thứ Bảy Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẫu 04 Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẩu Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật Mẫu 04, Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Thừa Kế Theo Pháp Luật, Tai Mau Giay De Nghi Rut Tien Thua Ke Theo Phap Luat, Thừa Kế Thế Vị Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành, Tải Mẫu 04 Giấy Đề Nghị Rút Tiền Theo Thừa Kế Pháp Luật, Nguyên Tắc Quyền Yêu Cầu Tòa án Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp, Mẫu Văn Bản Nhận Thừa Kế, Mẫu Văn Bản Nhận Tài Sản Thừa Kế,